ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ ĐỂ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mứchỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu­ dân cư”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cụ thể như sau:

1. Mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư: 4.000.000 đồng/năm/khu dân cư. Đối với khu dân cư thuộc các xã vùng khó khăn: 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Tiêu chí các xã thuộc vùng khó khăn được xác định theo quy định tại Quyết định số 1049/2014/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 1049/2014/QĐ-TTg (nếu có).

2. Thời gian thực hiện:Từ năm 2016.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:Ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng