PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 53-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN BO VÀ HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÀSƠN BÌNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CPngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩnviệc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việchợp nhất một số xã và thành lập một thị trấn thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hà SơnBình như sau:

- Hợp nhất xã Hạ Bì, xã Trung Bìvà xã Thượng Bì thuộc huyện Kim Bôi, thành một xã lấy tên là xã Hạ Bì;

- Thành lập thị trấn Bo, thuộc huyệnKim Bôi.

Địa giới thị trấn Bo: phía bắc vàphía đông giáp quốc lộ 12B, phía tây và phía nam giáp xã Kim Bình thuộc huyệnKim Bôi cùng tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhHà Sơn Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân