HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 53-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ GIÁ THỦY SẢN THUỘC ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 1-11-1973 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 14-CP ngày 13-1-1975 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Xét đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Vụ giá thủy sản thuộc Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Điều 2. Vụ giá thủy sản có nhiệm vụ cùng với cơ quan vật giá của các Bộ, Tổng cục và các địa phương có liên quan giúp Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước:

- Nghiên cứu, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, phương châm, chính sách, nguyên tắc quản lý giá và kế hoạch hóa giá cả đối với các loại thủy sản nước ngọt, hải sản và muối;

- Điều tra, nghiên cứu chi phí sản xuất, giá thành các loại thủy sản nước ngọt, nước lợ, hải sản, đánh bắt, nuôi thả, chế biến và các loại muối của các tập đoàn, hợp tác xã đánh cá, hợp tác xã làm muối;

- Xây dựng phương án giá mua các loại thủy sản nước ngọt, nước lợ, các loại hải sản, đặc sản nước mặn, các thủy sản, hải sản chế biến và các loại muối của các tập đoàn, hợp tác xã nghề cá, nghề muối;

- Làm giá thành kế hoạch và xây dựng giá xí nghiệp các loại sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh đánh cá, làm muối và chế biến thủy sản, hải sản;

- Xây dựng giá bán buôn các loại vật tư chuyên dùng cho các xí nghiệp đánh cá, làm muối, xí nghiệp chế biến thủy sản, hải sản và các hợp tác xã nghề cá, nghề muối;

- Xây dựng giá bán buôn các loại sản phẩm của ngành thủy sản, hải sản, muốn bán cho công nghiệp, thương nghiệp và xuất khẩu;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các chính sách, nguyên tắc, chế độ, thể lệ quản lý giá của Nhà nước đối với các loại thủy sản, hải sản và muối.

Điều 3. Vụ giá thủy sản do một Vụ trưởng phụ trách, có thể có một phó vụ trưởng giúp việc. Biên chế của Vụ giá thủy sản do Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước sắp xếp, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có của Ủy ban.

Điều 4.Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Vụ do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước quy định.

Điều 5.Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh