CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch ViệtNam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủtại Tờ trình số 531/TTr-CP ngày 23/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốctịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sáchkèm theo).

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởngBộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danhsách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNGDÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-CTN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịchnước)

1. Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 18/3/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: A103 City house 2-4-7 Tomihama Ichikawa-shi, Chiba

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 23/01/1979 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Room 202 Maision De Partter 638-1 Higashi Hanawa, Chuo-shi, Yamanashi

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Quỳnh, sinh ngày 10/02/1979 tại Nam Định

Hiện trú tại: Chibaken Ichikawashi Shimokaitsuka 3-9-4

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Bá Trang, sinh ngày 20/11/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Chibaken Kashiwashi Imayakamicho 50-7

Giới tính: Nam

5. Phạm Mai Khanh, sinh ngày 05/3/1979 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Shizuokaken Hamamatsushi Tenryuku Yahmahigashi 2389-1 Good Field 101

Giới tính: Nam

6. Trần Thu Huyền, sinh ngày 03/9/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Shizuokaken Hamamatsushi Tenryuku Yahmahigashi 2389-1 Good Field 101

Giới tính: Nữ

7. Phạm Trần Đức Nguyên, sinh ngày 12/6/2008 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Shizuokaken Hamamatsushi Tenryuku Yahmahigashi 2389-1 Good Field 101

Giới tính: Nam

8. Phạm Nhật Nam, sinh ngày 11/12/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Shizuokaken Hamamatsushi Tenryuku Yahmahigashi 2389-1 Good Field 101.

Giới tính: Nam