ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH “BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤPQUẢN LÝ CHO PHƯỜNG, XÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962;
- Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ hai vềphân công, phân cấp quản lý và kiện toàn cấp phường, xã.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.– Nay ban hành kèm theo quyết định này, “Bản Quy định về phương hướng và nộidung phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã”.

Điều 2.– Các đồng chí Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chứcchánh quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Uỷ banNhân dân các quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

BẢN QUY ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHOPHƯỜNG XÃ (kèm theo quyết định số 53/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 1981 của UBND thànhphố)

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảngbộ thành phố lần thứ 2, tiếp theo Bản qui định về phân công, phân cấp quản lýcho Uỷ ban Nhân dân quận, huyện, Uỷ ban Nhân dân thành phố quy định về phươnghướng và nội dung phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã như sau:

I. – XÁC ĐỊNHVỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CẤP PHƯỜNG, XÃ VÀ YÊU CẦU CHUNG VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢNLÝ CHO PHƯỜNG, XÃ:

A). – Vị trí,vai trò của cấp phường, xã:

Phường, xã là cấp cơ sở, là một trongnhững nơi trực tiếp diễn ra 3 cuộc cách mạng; nơi tổ chức thực hiện cụ thểquyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, nơi sát dân chămlo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm sự nhất trí giữa 3 lợiích: toàn dân, tập thể và người lao động, nơi xây dựng, bình chọn học tập vànhân các điển hình tiên tiến để xây dựng phường, xã tiên tiến toàn diện; nơi Đảngchánh quyền và quần chúng liên kết thành một cơ cấu chặt chẽ của hệ thống chuyênchính vô sản để hoàn thành mọi nhiệm vụ chánh trị - kinh tế - đời sống, văn hoá– xã hội , an ninh quốc phòng; nơi nắm chắc để huy động sử dụng tốt sức laođộng và khả năng tiềm tàng về vốn, vật tư – kỹ thuật nhằm đẩy mạnh sản xuất củacải vật chất cho xã hội; nơi giáo dục bồi dưỡng quần chúng, tập hợp lực lượngtổ chức các phong trào cách mạng của quần chúng, qua phong trào, lựa chọn pháttriển đảng viên mới; nơi rèn luyện sàng lọc đội ngũ cán bộ đảng viên, phát hiệnnhân tố tích cực để bồi dưỡng, đào tạo lớp cán bộ mới trẻ cho Đảng, chánh quyềnvà đoàn thể quần chúng.

B) – Yêu cầuchung.

Phân công, phân cấp cho phường, xãthực chất là giao việc cụ thể để phường, xã cùng với cấp quận, huyện tổ chức thựchiện đầy đủ và có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm mà thànhphố phân công, phân cấp cho cấp quận, huyện. Phân công, phân cấp cho phường xãphải đạt các yêu cầu sau :

1) Kết hợp đúng đắn việc tăng cườngsự lãnh đạo tập trung toàn diện nhạy bén của cấp uỷ quận, huyện và sự quản lýthống nhất có hiệu lực của Uỷ ban Nhân dân quận, huyện với việc mở rộng quyềnhạn, nâng cao trác nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo trong tổ chức thựchiện của cấp phường, xã, đồng thời phát huy cao độ quyền làm chủ tập thể củanhân dân lao động.

2) Thực hiện việc phân công, phâncấp cho cấp phường, xã,, cấp quận, huyện càng phải thường xuyên đi sâu, đi sát,hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn các lệch lạc, giải quyết tạichỗ, kịp thời những mắc mứu khó khăn cho phường, xã, nhằm khai thác sử dụng tốtnhất mọi khả năng tiềm tàng để góp phần vào nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩavà xây chủ nghĩa xã hội của thành phố.

3) Đi đôi với phân công, phân cấpquản lý cho phường xã, xã, tổ chức bộ máy của cấp phường, xã và các đơn vị cơsở phân cấp giao cho phường, xã trực tiếp chỉ đạo, quản lý phải được củng cố kiệntoàn vững mạnh.

II. – NỘI DUNGPHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHO CẤP PHƯỜNG

A) – Chức năngcủa cấp phường :

Phường là cấp lãnh đạo toàn diện(về mặt Đảng) và quản lý trực tiếp các mặt công tác ở phường, là một đơn vị thànhviên xây dựng chủ nghĩa xã hội của quận, là cấp tham gia xây dựng kế hoạch củaquận, đồng thời là đơn vị tổ chứcthực hiện kế hoạch và ngân sách của quận.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ quản lýhành chánh Nhà nước về các mặt công tác chính trị, văn hoá – xã hội, an ninh –quốc phòng, giáo dục động viên nhân dân thi hành luật pháp Nhà nước và thựchiện đầy đủ nghỉa vụ công dân mà Hiến pháp đã quy định, cấp phường được phâncông, phân cấp quản lý các mặt công tác : vận đông tổ chức và quản lý hanhchánh - kinh tế đối với sảnxuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ngư nghiệp,vận tải thô sơ ; nắm chắc lao động, quản lý hợp tác xã tiêu thụ và hoạt độngcủa cửa hàng lương thực ;góp phần với cấp quận chăm lo ổn định đời sống vậtchất – văn hoá của nhân dân trong phường ; quản lý các cơ sở văn hoá – xã hội –y tế, giáo dục, nhà trẻ trực tiếp phục vụ nhân dân trong phường ; quản lý cácchợ nhỏ, tổ chức thu hoa chi lệ phí, thuế nông nghiệp (nếu có), phôí hợp vớicấp quận thực hiện nhiệm vụ thu thuế công thương nghiệp ở phường theo đúng,chánh sách, chế độ của Nhà nước ; tổ chức thực hiện cụ thể và phát huy cao độquyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động trên mọi lãnh vựcsản xuất và hoạt động xã hội – đời sống trong phường.

B) – Nhiệm vụ,quyền hạn cụ thể của phường về từng mặt công tác như sau :

1) Về kinh tế -kế hoạch :

- Kế hoạch :

+ Theo sự chỉ đạo hướng dẫn của quận,phường tổng hợp kế hoạch phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp,ngư nghiệp, kế hoạch xây dựng phát triển nhà trẻ, mẫu giáo, kế hoạch kinh doanhphục vụ của hợp tác xã tiêu thụ và kế hoạch thu chi ngân sách phường ; tổ chức,chỉ đạo thực hiện các kế hoạch ấy sau khi đã được quận phê duyệt.

- Lao động :

+ Nắm chắc toàn bộ lực lượng laođộng trong phường, phân loại theo ngành nghề, lứa tuổi, giới và người chưa có việclàm.

+ Giải quyết công ăn việc làm chonhững người chưa có việc theo hướng tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nôngnghiệp, ngư nghiệp, nghề phụ gia đình. Cung cấp lao động cho các xí nghiệp,công trường, cơ quan… theo chỉ tiêu phân bố của quận.

+ Huy động nhân dân đi lao động nghĩavụ xã hội chủ nghĩa, theo sự chỉ đạo của quận, huy động lao động cho công tácthuỷ lợi, khai hoang sản xuất, cho khai thác lâm sản và cho các yêu cầu đột xuấtcủa quận và thành phố.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiệncác quy chế của Nhà nước về tuyển dụng lao động, bảo hộ an toàn lao động, việcthực hiện các chánh sách, chế độ lao động tiền lương trong các cơ sở sản xuất,kinh doanh do phường quản lý.

- Tiểu thủ công nghiệp :

+ Được sử chỉ đạo, hướng dẫn giúpđỡ của cấo quận, phường chủ động vận động tổ chức và trực tiếp quản lý hànhchánh – kinh tế, giúp đỡ các hợp tác xã, tổ sản xuất và cá thể sản xuất tiểuthủ công nghiệp. Xác nhận đơn xin đăng ký kinh doanh để giúp cho quận xét cấpgiấy phép. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vịnày, nhằm bảo đảm sản xuất đúng theo giấy phép kinh doanh, làm ăn ngay thật, thựchiện đúng điều lệ hợp tác xã, tổ sản xuất, thực hiện tốt các hợp đồng kinh tếvới khách hàng, nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước, quản lý dân chủ nội bộ, trả cônglao động hợp lý, chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng hộ và an toàn laođộng, trích lập và sử dụng các quỹ đúng chánh sách, chế độ của Nhà nước, làmtròn nhiệm vụ giao nộp hoặc bán sản phẩm cho Nhà nước. Đồng thời quan tâm giúpđỡ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch.

+ Mọi hợp đồng kinh tế ký với kháchhàng, các cơ sở sản xuất phải báo cáo cho chánh quyền phường để kiểm tra, giámsát và giúp đỡ thực hiện.

+ Giám sát và báo cáo kịp thời vớiquận, thành xử lý các cơ sở sản xuất công nghiệp gây nhiều ô nhiễm độc hại cho sứckhoẻ nhân dân.

+ Phát triển, củng cố Hội Lao độnghợp tác phường, thông qua Hội, giáo dục vận động lao động tiểu thủ công nghiệplàm ăn tập thể, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, tham gia việcquản lý các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

- Nông – ngư nghiệp : (đối với phườngcó sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp)

+ Nắm chắc tình hình, khả năng đấtđai, thuỷ lợi, lao động, lập dự án kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt vànuôi cá, báo cáo để quận tổng hợp thành kế hoạch chung của quận.

+ Được sự hướng dẫn chỉ đạo của cấpquận, phường vận động tổ chức và trực tiếp quản lý hoat động các hợp tác xã,tập đoàn sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp (chuyên canh rau, lúa màu, cây côngnghiệp, nuôi heo, đánh bắt cá…)

+ Vận động, tố chức nhân dân tănggia sản xuất, thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, phát triển, chăn nuôi. Tổchức đưa lao động của phường ra khai hoang sản xuất nông nghiệp ở ngoại thànhtheo sự phân công và hướng dẫn của quận.

+ Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đấtđai trong phường, vận động nhân dân tận dụng hết đất đai để canh tác, ngăn chặnkịp thời những trường hợp sử dụng đất đai trái phép.

+ Giám sát chặt chẽ việc cung ứngvật tư, nhiên liệu cho sản xuất nông nghiệp, nghề cá. Vận động nhân dân thựchiện tốt việc đóng thuế nông nghiệp, bán sản phẩm cho Nhà nước theo nghĩa vụ,theo hợp đồng hai chiều và theo giá thoả thuận.

+ Quản lý, giám sát hoạt động củanhững hộ cá thể hoặc tổ hợp có công cụ cơ giới (như máy cày, máy kéo, máy bơm…)làm nghề rèn, nghề sửa chữa công cụ…, giáo dục hướng dẫn các cơ sở này hoạtđộng phục vụ đắc lục cho sản xuất nông nghiệp, và tổ chức thành tổ, đội tập thểxã hội chủ nghĩa theo sự chỉ đạo của quận.

+ Vận động nhân dân áp dụng tiếnbộ khoa học – kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, làm thuỷ lợi, phân bón, giống phòngtrừ sâu bệnh… nhằm tăng vụ, tăng năng suất cây con nuôi trồng.

- Giao thông vận tải :

+ Quản lý các đường hẻm, đường đấttrong phường, huy động nhân dân tham gia tu bổ sửa chữa các đường này, nạo vétcống rãnh, dọn dẹp các chướng ngại vật, quét dọn vệ sinh và dẹp nạn buôn bánchiếm lòng lề đường trái phép, cản trở giao thông.

+ Tổ chức tuần tra bảo vệ các cầu,đường, đèn tín hiệu giao thông, dây điện, dây điện thoại và các đèn đường, đènở nơi công cộng ; phát hiện những hư hỏng báo cáo kịp thời để cấp trên sửa chữa.

+ Quản lý bến, bãi nhỏ, sông rạchnhỏ do quận phân cấp.

+ Tố chức, quản lý hoạt động củacác hợp tác xã, tổ hợp hoặc cá thể bận tải không có động cơ (xích lô đạp, ba gácđạp hoặc đẩy tay, xe bò, xe ngựa, thuyền chèo) ;

+ Đối với các hộ có phương tiện vậntải cơ giới (xích lô máy, xe ba gác máy, xe lam, xe tắc xi, ô tô khách, ô tôhàng, thuyền máy, tàu thuỷ, canô, sà lan…) thuộc diện quận và thành quản lý, phườngcó trách nhiệm giám sát hoạt động của các hộ này, phát hiện những trường hợpvận chuyển bằng hàng lậu, lấy xăng dầu do Nhà nước cấp đem bán chợ đen, báo cáolên quận, thành xử lý; trường hợp bắt quả tang lập biên bản đưa lên quận giảiquyết.

- Nhà đất và công trình công cộng:

+ Quản lý, sử dụng các trụ sở cơquan của phường và cơ sở cơng cợng do quận giao cho phường quản lý. Phát hiện, báocáo kịp thời những hư hỏng để quận có biện pháp sửa chữa.

+ Nắm chắc các nhà vắng chủ (kể cảcũ và mới), tình hình chiếm dụng nhà trái phép báo cáo kịp thời để quận, thànhcó biện pháp xử lý theo chủ trương, chánh sách của Nhà nước. Đối với những nhàchủ đã bỏ trốn đi nước ngoài, phường có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho quậnvà tham gia phối hợp với quận kiểm kê tài sản, niêm phong, giữ gìn không để bịmất cắp tài sản, tiện nghi bị phá phách hư hỏng, không để bị chiếm dụng bất hợppháp. Đối với những nhà loại này phường không được tuỳ tiện sử dụng.

+ Phát hiện tình hình nhà ở của côngnhân, nhân dân lao động quá chật hẹp hoặc hư hỏng báo cáo lên quận có biện phápgiúp đỡ sửa chữa hoặc điều chỉnh sắp xếp cho hợp lý, đúng chánh sách.

+ Xác nhận đơn của nhân dân để giúpquận giải quyết cho bán, nhượng đổi, uỷ quyền sử dụng nhà đất và cấp giấy muavật liệu sửa chữa nhà. Phát hiện, báo cáo những trường hợp sang nhượng, bán,đổi nhà đất trái phép để quận và thành có biện pháp xử lý thích đáng.

+ Đề xuất yêu cầu về nhà cho pháttriển sản xuất, nhà trẻ, trường lớp, mẫu giáo và các yêu cầu phục vụ lợi íchcông cộng khác cho nhân dân trong phường để quận và thành xét giải quyết mộtcách hợp lý. Nghiêm chỉnh chấp hành qui định của Nhà nước về quản lý nhà đất,không được tự ý chiếm dụng trước mới báo cáo sau hoặc không báo cáo.

+ Quản lý vườn hoa, các cơ sở vuichơi giải trí do phường tự xây dựng hoặc do thành, quận giao cho phường quản lý

+ Kiểm tra vệ sinh và vận động nhândân làm vệ sinh, cỏ rác ở những nơi công cộng trong phường.

+ Vận động, tổ chức phong trào trồngcây xanh, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong phường. Phường được thu hoa lợi cáccây ăn quả trên vệ đường và ở các nơi công cộng của phường.

+ Phối hợp với quận tổ chức tuầntra bảo vệ các công trình công cộng trong phường, phát hiện những hư hỏng báo cáokịp thời để quận, thành sửa chữa và xư lý những vụ vi phạm.

2) Về tài chánh– tín dụng – thương nghiệp :

Tài chánh – tín dụng:

+ Lập dự toán và quản lý thực hiệnthu chi ngân sách phường sau khi đã được Hội đồng nhân dân phường thông qua vàquận phê duyệt. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách ra Hội đồng Nhân dânphường và cho quận.

+ Phường nào có nguồn thu nhiều thìthành đơn vị ngân sách, phường không có hoặc rất ít nguồn thu thì làm dự toánthu chi tài chánh.

+ Tổ chức thu lệ phí hoa chi và cáckhoảng tạp thu khác ở phường, thu thuế nông nghiệp (ở nơi có sản xuất nông nghiệp);phối hợp với quận thu thuế công thương nghiệp ở phường, cụ thể: giúp cho cán bộnhân viên thuế nắm chắc các cơ sở sản xuất, kinh doanh; giáo dục, vận động, đônđốc các cơ sở này đóng đầy đủ thuế cho Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc tínhthuế cho đúng chính sách, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong việc thu và nộpthuế. Cơ quan tài chánh – thuế quận trích tỷ lệ % phần thu đạt kế hoạch và phầnthu vượt kế hoạch đúng chánh chánh để thưởng cho phường. Ngoài ra, xác định 1tỷ lệ % hợp lý phần trích nộp lên cấp trên của hợp tác xã tiêu thụ và cơ sở sảnxuất tiểu thủ công nghiệp nộp vào ngân sách phường (Sở Tài Chánh nghiên cứu đềxuất để Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định cụ thể tỷ lệ này).

+ Phường không được tự ý đặt ra vàthu các loại lệ phí, thuế, phạt vạ hay quyên góp ngoài chủ trương của cấp trên.

+ Hướng dẫn và kiểm tra các hợp tácxã, các tổ chức tập thể khác sản xuất kinh doanh thương nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp, nông nghiệp lập sổ sách kế toán, tài chánh theo quy định của Nhà nước.

+ Hướng dẫn các hợp tác xã, tổ sảnxuất tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tácxã tiêu thụ lập kế hoạch xin vay vốn ngân hàng, sử dụng vốn vay đúng mục đíchvà có hiệu quả kinh tế, đôn đốc trả nợ ngân hàng đầy đủ và đúng kỳ hạn.

+ Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sảnxuất kinh doanh do phường chỉ đạo quản lý thực hiện đúng chế độ quản lý tiềnmặt, không được lập và sử dụng quỹ đen trái phép.

+ Vận động nhân dân trong phườnggởi tiền tiết kiệm. Giám sát, kiểm tra hoạt động “quỹ tiết kiệm” đặt ở phường (nếucó) bảo đảm việc gởi và rút tiền được dễ dàng thuận lợi.

- Thương nghiệp – quản lý thị trường:

+ Tổ chức và quản lý mọi mặt hoạtđộng của hợp tác xã tiêu thụ, bảo đảm : tự kinh doanh đúng hướng, mở thêm cơ sởsản xuất, chế biến phục vụ 2 bữa ăn của nhân dân lao động ; tích cực tham giavới thương nghiệp quốc doanh bằng biện pháp kinh tế đấu tranh với thị trường tựdo, chống đầu cơ tích trữ, nâng giá; quản lý dân chủ trong hợp tác xã, cân đongđo đếm đúng đắn, không để mất mát tiền quỹ, hàng hoá và tài sản của hợp tác xã;đại lý phân phối nhu yếu phẩm cho các hộ nhân dân đúng tiêu chuẩn; định lượng,đúng thời gian, đúng đối tượng, không được đem phân phối cho những trường hợpngoại lệ.

+ Kiểm tra quản lý hoạt động củacửa hàng lương thực ở phường về các mặt: tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện đúngphương thức, tiêu chuẩn định lượng phân phối, cân đong ngay thật, không để hưhỏng mất mát lương thực. Phường quản lý cán bộ phụ trách và nhân viên cửa hàngvề mặt chánh trị tư tưởng được quyền đề nghị Phòng Lương thực quận đổi nhânviên thoái hoá kém phẩm chất, không làm tròn trách nhiệm hoặc có thái độ cửaquyền, kém ý thức phục vụ nhân dân, chọn người ở phường thay thế báo cáo lênPhòng Lương thực quyết định.

+ Quản lý chặt chẽ kinh doanh củanhững người mua bán nhỏ và dịch vụ như: ăn uống, giải khát, làm bánh mì, chếbiến mì sợi, cắt tóc, uốn tóc, may đo, giữ xe, sửa chữa radio, tivi, tủ lạnh,đồng hồ, xe đạp, xe gắn máy, ép giấy ni-lon, theo dõi phát hiện xử lý kịp thờicác vụ làm bằng giả và các cơ sở dịch vụ trá hình mãi dâm, cờ bạc và các tổchức buôn bán trái phép, đầu cơ tích trữ… xác nhận đơn xin đăng ký kinh doanhhành nghề để giúp cho quận xét cấp giấy phép; giáo dục họ làm ăn chân chính,ngay thật, thực hiện chánh sách giá cả của Nhà nước; trường hợp Nhà nước chưaquy định giá, thì giáo dục hướng dẫn họ lấy giá phải chăng; Theo chủ trươngchung và sự chỉ đạo của quận, từng bước vận động tổ chức tiểu thương chuyểnsang sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Đối với mặt hàng còn cho phépkinh doanh, vận động tổ chức các tổ mua chung, bán chung làm ăn ngay thật, tuântheo sự chỉ đạo giá cả của chánh quyền địa phương.

- Quản lý các chợ nhỏ trong phường,sắp xếp chỗ mua bán thuận tiện, trật tự vệ sinh, không để lấn chiếm lòng lềđường, cản trở giao thông.

- Đối với các cửa hàng hoặc điểmbán hàng của cấp quận, hoặc cấp thành đặt tại phường để phục vụ nhân dân trong phườngvà các phường lân cận (cửa hàng thịt, cá, rau quả, chất đốt, vật liệu xâydựng…) phường có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ sở này trong việcchấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh và phục vụ nhân dân.

+ Theo sự hướng dẫn của cấp trên,xác nhận đúng đắn những nhân khẩu được mua lương thực theo giá chỉ đạo của Nhànước, lập sổ lương thực, sổ chất đốt, sổ mua hàng nhu yếu phẩm cho các hộ nhândân trong phường. Tổ chức, chỉ đạo việc kiểm tra định kỳ, đột xuất các sổ mualương thực, mua nhu yếu phẩm, phát hiện xử lý các trường hợp khai tăng nhânkhẩu để mua bất hợp pháp lương thực và nhu yếu phẩm.

+ Ở phường có sản xuất nông nghiệp,hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc đăng ký và thực hiện hợp đồng 2 chiều giữanông dân và Nhà nước. Giúp các hộ sản xuất mua vật tư nông nghiệp theo chánhsách của Nhà nước và kế hoạch phân phối của quận.

+ Theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấpquận, tổ chức việc kê khai đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ theođiều lệ đăng ký kinh doanh của công thương nghiệp và phục vụ do Hội đồng Chánhphủ ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy phéphành nghề. Phối hợp với quận tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường ởphường.

3) Về văn hoá –xã hội:

- Văn hoá thông tin:

+ Tuyên truyền và cổ động nhân dânthực hiện các chủ trương chánh sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời chốngnhững luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phao tin đồn nhảm của bọn phảnđộng.

+ Nắm tình hình tư tưởng quần chúngđể làm tốt công tác giáo dục chánh trị tư tưởng, nâng cao quyền làm chủ tập thểxã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, phát hiện những luậnđiệu xuyên tạc, phao tin đồn nhảm, báo cáo kịp thời lên cấp trên để có biệnpháp đối phó.

+ Giáo dục, vận động nhân dân xâydựng nếp sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, bài trừ mê tín dị đoan vàcác di sản văn hoá đồi truỵ của Mỹ nguỵ .

+ Phổ biến báo chí tin tức thời sựthường xuyên cho nhân dân, xây dựng và phát triển phong trào văn hoá nghệ thuậtquần chúng, tổ chức và quản lý chặt chẽ các đội văn nghệ nghiệp dư, các độinhạc trẻ các cơ sở sự nghiệp văn hoá thông tin và truyền thanh của phường.

+ Nắm chắc tình hình làm ăn của cáccơ sở tư nhân hoạt động về văn hoá (nắn tượng, trang trí, vẽ tranh, vẽ truyềnthần, chụp ảnh, đánh máy chữ, Photocopy, bán sách báo, bán văn hoá phẩm…) báocáo lên quận, giúp quận xét cấp giấy phép hành nghề và quản lý, giám sát hoạtđộng của các cơ sở này. Theo sự chỉ đạo của quận, tổ chức thực hiện việc cảitạo xã hội chủ nghĩa đối với các cơ sở tư nhân hoạt động và văn hoá.

+ Tổ chức và quản lý chặt chẽ cácđiềm vui chơi giải trí của thanh niên, thiếu nhi, bảo đảm nội dung bổ ích lànhmạnh, chống lợi dụng các hình thức giải trí để cờ bạc.

- Giáo dục – nhà trẻ :

+ Tổ chức và quản lý các trường lớpmẫu giáo, nhà trẻ, các lớp bổ túc văn hoá cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trongphường ; tổ chức và giúp đỡ Hội phụ huynh học sinh, Hội bảo trợ nhà trẻ mẫugiáo, Uỷ ban thiếu niên nhi đồng hoạt động tốt; vận động kết hợp sự chăm sócgiáo dục giữa nhà trường với gia đình và xã hội.

+ Vận động và tổ chức nhân dân gópcông, góp của tham gia xây dựng, sửa chữa trang bị trường lớp mẫu giáo nhà trẻ.

+ Giám sát và quản lý hoạt động cáclớp dạy giờ tư về văn hoá, ngoại ngữ dạy nghề… được phép hành nghề.

+ Quan hệ phối hợp công tác chặtchẽ với các trường phổ thông đóng trong phường; giúp quận quản lý và bảo vệ cáctrường này; góp phần xây dựng trường sở mới đáp ứng yêu cầu phát triễn giáo dụctrong phường; giúp cấp trên quản lý giáo viên dạy trong trường.

- Y tế:

+ Nắm tình hình sức khoẻ, bệnh tậtcủa nhân dân thực hiện kế hoạch phòng bệnh, phòng dịch chăm lo bảo vệ sức khoẻnhân dân, quản lý chăm sóc những người bị bệnh xã hội, bệnh kinh niên, bệnhtruyền nhiễm.

+ Tổ chức và quản lý trạm Y tế, Chihội Chữ thập đỏ và màng lưới vệ sinh phòng bệnh phường. Chỉ đạo các tổ chức nàyphối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở phường thực hiện 5quan điểm 5 mục tiêu, 5 dứt điểm của ngành y tế.

+ Vận động nhân dân thực hiện phongtrào vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, phong trào sinh đẻ có kế hoạch, nuôi conkhoẻ, dạy con ngoan.

+ Tổ chức tiêm phòng dịch và pháthiện dịch, báo cáo kịp thời cho quận có biện pháp dập tắt.

+ Xây dựng tủ thuốc dân lập; vậnđộng nhân dân trồng cây thuốc nam, phổ biến và hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốcđông tây y; tập hợp bảo vệ và khuyến khích phát triễn các môn thuốc gia truyền hiệunghiệm;

+ Nắm chắc tình hình quản lý chặtchẽ hoạt động tư doanh của các thầy thuốc, các nhà bào chế thuốc đông tây y,các cơ sở chữa răng trồng răng, các nhà bán thuốc đông y, để giúp quận xét cấpgiấy phép hành nghề. Kiểm tra, giám sát sự hoạt động của những người này, ngăncấm những người làm nghề thuốc, bán thuốc không có giấy phép. Chống và bài trừviệc sản xuất thuốc giả và bán thuốc giả làm hại đến sức khoẻ của nhân dân.

- Thể dục thể thao:

+ Vận động tổ chức phong trào thểthao quần chúng

+ Vận động tổ chức nhân dân thamgia xây dựng sân bãi, tổ chức và quản lý các đội bóng đá, bóng bàn, bóng rỗ, bóngchuyền nghiệp dư của phường. Hướng dẫn các trò chơi đá banh, vũ cầu của thiếuniên, phụ nữ vào các sân bãi, ngăn cấm các trò chơi này trên lòng đường.

+ Xác nhận đơn, giúp quận cấp giấyphép hành nghề cho các cơ sở thể dục thể thao tư nhân loại nhỏ: giám sát kiểmtra hoạt động của các cơ sở này

- Công tác thương binh và xã hội:

+ Nắm chắc số lượng và hoàn cảnhcủa thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ về hưu, bộ đội phục viên, gia đình cócông với cách mạng, gia đình có người đi bộ đội, thanh niên xung phong, chăm lođời sống, giải quyết công ăn việc làm, thực hiện các chánh sách, chế độ đã đượcNhà nước ban hành.

+ Quan tâm giáo dục chánh trị tưtưởng cho các đối tượng nêu trên để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gươngmẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chánh sách và pháp luật của Nhà nước.Động viên bộ đội phục viên, cán bộ về hưu tham gia công tác của phường thíchhợp với khả năng và sức khoẻ của từng người.

+ Nắm chắc các đối tượng tệ nạn xãhội, giáo dục giúp đỡ cho họ trở thành người lao động chân chính có ích cho xãhội. Đối với những người không chịu hối cải thì tuỳ mức độ tinh chất của lỗi màcó biện pháp cưỡng bức lao động, giáo dục tại chỗ hoặc đề nghị đưa đi lao độngcải tạo tập trung.

+ Nắm tình hình gia đình nghèo đói,người già cô đơn, tàn tật, hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn bất thường để vận độngnhân dân giúp đỡ, hoặc đề nghị của quận trợ cấp cứu tế

4) Về an ninh –quốc phòng:

- Trật tự an ninh:

+ Giáo dục nhân dân tinh thần cảnhgiác cách mạng, thường xuyên có ý thức theo dõi, phát hiện báo cáo kịp thời chochánh quyền đối phó với những âm mưu và hành động phá hoại, bạo loạn, giếtngười, cướp của và các vụ phạm pháp hình sự khác.

+ Phối hợp với công an và lực lượngquân sự cấp trên trong việc thực hiện chủ trương truy quét lưu manh, côn đồ,trộm cướp, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội trong phường.

+ Quản lý chặt tình hình biến độngnhân hộ khẩu, xác nhận giúp cho cấp quận, cấp thành giải quyết việc đăng ký hộkhẩu đúng theo quy định của Uỷ ban Nhân dân thành phố. Nắm chắc tình hình nhữngngười làm việc cho chế độ cũ trước đây (nguỵ quân, nguỵ quyền, đảng phái, tổchức phản động v.v…) và vợ con những người còn đang học tập cải tạo, có kế hoạchgiáo dục chánh trị và giúp đỡ học công ăn việc làm, quản lý những người đi họctập cải tạo về theo sự phân công của cấp quận.

+ Nắm chắc các đối tượng chánh trị,hình sự, lưu manh, côn đồ trộm cắp, xì ke, ma tuý, đĩ điếm, thực hiện biện phápgiáo dục cải tạo tại chỗ, hoặc đề nghị đưa đi lao động cải tạo tập trung.

+ Hoà giải những việc xích mích trongphường; xét phạt vi cảnh, nghiêm cấm việc bắt giam giữ người, xét nhà, tịch thuđồ đạc không đúng thủ tục do pháp luật quy định.

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệvòng ngoài các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh của cấp quận, thành, trungương đóng trên địa bàn phường, giám sát chống các hành động làm ăn phi pháp,móc ngoặc, ăn cắp tẩu tán vật tư nguyên liệu hàng hoá của Nhà nước quản lý.(Nội dung công tác trật tự an ninh ở phường phải theo sự chỉ đạo và hướng dẫncụ thể của Ban Công an Quận.)

- Quân sự:

+ Tổ chức giáo dục vận động nhândân thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, các lệnh của Nhà nước về động viênthời chiến, làm nhiệm vụ “vì tuyến đầu của Tổ quốc”.

+ Tổ chức huấn luyện quân sự chothanh niên, quản lý lứa tuổi nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác tuyểnquân.

+ Tổ chức và quản lý lực lượng tựvệ; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ chánh quyền, bảo vệ nhândân, giữ gìn trật tự an ninh trong phường (nội dung công tác về quân sự ở phườngphải theo sự chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể của Ban chỉ huy quân sự quận).

C) – Các cơsở giao cho cấp phường quản lý:

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh,sự nghiệp giao cho phường trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt hoạt động theonội dung quản lý nêu ở phần B, gồm:

- Các hợp tác xã, tổ hợp tác và tưdoanh cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp – thủ công nghiệp.

- Các hợp tác xã, tập đoàn sản xuấtvà cá thể sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp (đối với phường có sản xuất nôngnghiệp)

- Hợp tác xã tiêu thụ phường

- Các hợp tác xã, tổ hợp tác và tưdoanh cá thể làm các nghề vận tải bằng phương tiện không có động cơ và các nghềdịch vụ, các tổ thú y dân lập.

- Các chợ nhỏ (phân cấp cho phườngquản lý)

- Các bến sông nhỏ, bãi đậu xe nhỏ(phân cấp cho phường quản lý)

- Trạm y tế, tủ thuốc dân lập

- Trường, lớp mẫu giáo

- Các nhà trẻ

- Trạm truyền thanh

- Các cơ sở văn hoá thông tin dophường xây dựng và các đội văn nghệ nghiệp dư.

- Các cơ sở thể dục thể thao do phườngxây dựng và các đội thể thao nghiệp dư.

b) Các tổ chức của cấp quận đóngtại phường và phục vụ cho nhân dân phường hoặc hoạt động của các tổ chức này cóquan hệ trực tiếp đến các mặt hoạt động của phường do cấp phường quản lý về chánhtrị tư tưởng và giám sát hoạt động gồm:

- Cửa hàng các điểm bán lương thực

- Tổ thu thuế công thương nghiệp

- Quỹ tiết kiệm

- Các cửa hàng hoặc điểm bán hàngcủa thương nghiệp quốc doanh quận (cá, thịt, rau, chất đốt).

III. – NỘIDUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHO CẤP XÃ:

A) – Chức năngcủa cấp xã :

Xã là cấp lãnh đạo toàn diện (vềmặt Đảng) và quản lý trực tiếp các mặt công tác ở xã, là một đơn vị thành viên xâydựng chủ nghĩa xã hội của huyện, là cấp xây dựng kế hoạch và quản lý thực hiệnkế hoạch và ngân sách của xã.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ quảnlý hành chánh Nhà nước về các mặc công tác chính trị, văn hoá – xã hội, an ninh– quốc phòng, giáo dục động viên nhân dân thi hành luật pháp Nhà nước và thực hiệnđầy đủ nghỉa vụ công dân mà Hiến pháp đã quy định, cấp xã được phân công, phâncấp quản lý trực tiếp các mặt công tác : cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựngcủng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đi đôi với xây dựng phát triển sảnxuất nông nghiệp , ngư nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải thôsơ, xây dựng kinh tế nông thôn; quản lý sử dụng hợp lý ruộng đất; phát triểnngành nghề phụ, tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân; quản lý hợp tác muabán, giám sát hỗ trợ hoạt động của các tổ chức thu mua của cấp trên ở tại xãhoặc được uỷ thác thu mua cho cấp trên; chăm lo ổn định và cải thiện đời sốngvật chất – văn hoá của nhân dân trong xã; quản lý các cơ sở văn hoá - y tế -giáo dục - nhà trẻ trực tiếp phục vụ nhân dân trong xã; quản lý các chợ của xã;tổ chức thu hoa chi lệ phí, thu thuế nông nghiệp, phối hợp với huyện thu thuếcông thương nghiệp (nếu có) ở xã theo đúng chánh sách chế độ của Nhà nước; vậnđộng nhân dân trả nợ đầy đủ cho Nhà nước, bán lương thực nông sản phẩm cho Nhànước theo hợp đồng 2 chiều và theo giá thoả thuận; tổ chức thực hiện cụ thể vàphát huy cao độ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động trênmọi lĩnh vực sản xuất và hoạt động xã hội, đời sống trong xã.

Đối với những xã mà toàn bộ diệntích đai canh tác là của nông trường quốc doanh, chánh quyền xã làm chức năng vànhiệm vụ quản lý hành chánh Nhà nước về các mặt công tác chánh trị văn hoá, xãhội an ninh quốc phòng, đồng thời hỗ trợ mọi mặt cho nông trường hoàn thành kếhoạch Nhà nước, xây dựng và bảo vệ nông trường (có quy định riêng đối với loạixã này).

B) – Nhiệm vụ,quyền hạn cụ thể của xã về từng mặt công tác như sau :

1) Về kinh tế- kế hoạch :

- Kế hoạch :

+ Theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấphuyện, trên cơ sở nắm chắc tình hình ruộng đất, tình hình sản xuất nông nghiệp,ngư nghiệp, lâm nghiệp và các ngành nghề khác, tình hình lao động, Uỷ ban Nhândân xã chỉ đạo các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất phát huy quyền làm chủ tập thểxã hội chủ nghĩa của nông dân xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm hoặc từng vụ.Uỷ ban Nhân dân tổng hợp, lập thành kế hoạch chung phát triễn kinh tế, văn hoávà cải thiện đời sống của xã, kế hoạch này bao gồm : phát triễn sản xuất nôngnghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ lợi nhỏ, kế hoạchkinh doanh phục vụ của hợp tác xã mua bán, xây dựng phát triễn nhà trẻ, mẫugiáo, bổ túc văn hoá, phát triễn sự nghiệp văn hoá thông tin, kế hoạch thu chingân sách xã, kế hoạch thu nộp thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp và thumua nộp sản phẩm cho Nhà nước ; tổ chức chỉ đạo thực hiện các kế hoạch ấy saukhi đã được Hội đồng Nhân dân xã thông qua và Uỷ ban Nhân dân huyện phê duyệt.

Ngoà những chỉ tiêu chủ yếu huyệngiao, Uỷ ban nhân dân xã hướng dẫn chỉ đạo các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất vànông dân cá thể phát triễn ngành nghề phụ (kể cả nghề phụ gia đình) tận dụngsức lao động, đất đai, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thêm sản phẩm và thunhập của người lao động.

- Lao động :

+ Nắm chắc toàn bộ lực lượng laođộng trong xã, phân loại theo ngành nghề, lứa tuổi, giới và người chưa có việclàm.

+ Giải quyết công ăn việc làm chonhững người chưa có việc, cố gắng phấn đấu cho mọi người có sức lao động đều cócông ăn việc làm theo hướng vận động vào hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, tổ chứcsản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, nghề phụgia đình, tổ chức các tổ, đội hợp tác chuyên môn như khai thác lâm sản, sảnxuất vật liệu xây dựng, sửa chữa nông cụ và phương tiện vận tải…, cung cấp laođộng cho các xí nghiệp, công trường, đưa đi đào tạo nghề theo chỉ tiêu phân bốcủa huyện.

+ Huy động nhân dân đi lao động nghĩavụ xã hội chủ nghĩa, huy động lao động cho công tác thuỷ lợi, khai hoang sảnxuất, cho khai thác lâm sản và cho các yêu cầu đột xuất của huyện và thành phố.

+ Chỉ đạo, kiểm tra giám sát việcthực hiện chế độ ăn chia, khoán công, khoán sản phẩm trong các cơ sở sản xuấttập thể.

- Cải tạo quan hệ sản xuất và pháttriễn sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và thuỷ lợi:

+ Nắm chăc tình hình ruộng đất. tìnhhình sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp-thuỷ lợi, lao động, lập dự án kế hoạch trồngtrọt chăn nuôi đánh bắt và nuôi cá, trồng rừng, khai thác lâm sản, khai hoangphục hoá, tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất này sau khi đã được cấpphê duyệt.

+ Được sự hướng dẫn, giúp đỡ củacấp huyện, xã giáo dục vận động tổ chức nông dân, ngư dân đi vào con đường hợp táchoá xã hội chủ nghĩa theo bước đi và hình thức thích hợp; trực tiếp chỉ đạo giúpđỡ các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, tổ đoàn kết sản xuất nông nghiệp, ngưnghiệp.

+ Vận động, tổ chức nhân dân tănggia sản xuất, thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, phát triễn chăn nuôi. Tổ chứcđưa lao động của xã đi khai hoang sản xuất nông nghiệp (đối với xã ít ruộngđất, thừa lao động) ở các điểm kinh tế mới ngoại thành theo sự phân công vàhướng dẫn của cấp huyện.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tácquản lý ruộng đất. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai trong xã, vận động nhândân tận dụng hết đất đai canh tác, ngăn chặn kịp thời những trường hợp sử dụngđất đai trái phép.

+ Vận động tổ chức phong trào trồngcây xanh, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

+ Giám sát chặt chẽ việc cung ứngvật tư, nhiên liệu cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp: kiểm tra việc sử dụngđúng mục đích, chống tham ô lãng phí. Đối với những loại vật tư không thuộcdiện Nhà nước quản lý, hướng dẫn nông dân và các tổ chức sản xuất tự sản xuấtkhai thác hoặc giao dịch với các đơn vị kinh tế khác để mua bán theo giá thoảthuận. Vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế nông nghiệp, trả nợcho Ngân hàng Nhà nước, bán sản phẩm cho Nhà nước thoe nghĩa vụ, theo hợp đồnghai chiều và theo giá thoả thuận.

+ Đôn đốc, kiểm tra các tổ đội máykéo, máy bơm… quốc doanh phục vụ tốt các đơn vị sản xuất và các hộ nông dân theohợp đồng và đúng kế hoạch thời vụ. Quản lý, giám sát hoạt động của những hộ cáthể hoặc tổ hợp có công cụ cơ giới (như máy cày, máy kéo, máy bơm…) làm nghềrèn, nghể sửa chữa nông cụ…giáo dục hướng dẫn các cơ sở này hoạt động phục vụđắc lực cho sản xuất nông nghiệp và tổ chức thành tổ, đội tập thể xã hội chủ nghĩacần thiết theo sự chỉ đạo của huyện.

+ Vận động nông dân áp dụng tiếnbộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, làm thuỷ lợi, phân bón, giống, phòngtrừ sâu bệnh… nhằm tăng vụ, tăng năng suất cây con nuôi trồng.

- Tiểu – thủ công nghiệp : (đối vớixã có sản xuất tiểu thủ công nghiệp)

+ Được sự hướng dẫn giúp đỡ của cấphuyện, xã chủ động vận động tổ chức và trực tiếp quản lý hành chánh – kinh tế,giúp đỡ các hợp tác xã, tổ sản xuất và cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp.Xác nhận đơn xin đăng ký kinh doanh để giúp cho huyện xét cấp giấy phép. Kiểmtra, giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị này, nhằmbảo đảm sản xuất đúng theo giấy phép kinh doanh, làm ăn ngay thật, thực hiện đúngđiều lệ hợp tác xã, tổ sản xuất, thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế với kháchhàng, nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước, quản lý dân chủ nội bộ, trả công lao độnghợp lý, chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng hộ và an toàn lao động,trích lập và sử dụng các quỹ đúng chánh sách, chế độ của Nhà nước, làm trònnhiệm vụ giao nộp hoặc bán sản phẩm cho Nhà nước. Đồng thời quan tâm giúp đỡtạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch.

+ Mọi hợp đồng kinh tế ký với kháchhàng, các cơ sở sản xuất phải báo cáo cho chánh xã để kiểm tra, giám sát vàgiup đỡ thực hiện.

- Giao thông vận tải :

+ Quản lý các đường đất, đường đátrong xã, huy động nhân dân tham gia tu bổ sửa chữa các đường này, nạo vét mươngrạch, quét dọn vệ sinh, dọn dẹp các chướng ngại vật cản trở giao thông.

+ Kết hợp với việc xây dựng thuỷlợi, vận động tổ chức nhân dân xây dựng các con đường trên bờ kinh, bờ mương, mởrộng giao thông đi lại và dùng cho vận tải thô sơ.

+ Tổ chức tuần tra bảo vệ các cầu,đường, dây điện, dây điện thoại và các đèn đường, đèn ở nơi công cộng (đối vớinhững xã có điện) ; phát hiện những hư hỏng báo cáo kịp thời để cấp trên sửachữa.

+ Quản lý bến, bãi nhỏ, sông rạchnhỏ do huyện phân cấp.

+ Theo sự chỉ đạo của huyện, vậnđộng tổ chức hợp tác hoá và quản lý các hợp tác xã, tổ hợp và cá thể làm nghề vậntải không có động cơ (xích lô đạp, ba gác đạp hoặc đẩy tay, xe bò, xe ngựa, thuyềnchèo).

+ Ở xã có các hộ có phương tiện vậntải cơ giới (xích lô máy, xe ba gác máy, xe lam, xe tắc xi, ô tô khách, ô tôhàng, thuyền máy, tàu thuỷ, ca nô, sà lan…) thuộc diện cấp huyện và cấp thànhquản lý, xã có trách nhiệm giám sát hoạt động của các hộ này, phát hiện nhữngtrường hợp vận chuyển bằng hàng lậu, lấy xăng dầu do Nhà nước cấp đem bán chợđen, báo cáo lên huyện, thành xử lý; trường hợp bắt quả tang lập biên bản đưalên quận giải quyết.

- Nhà đất và công trình công cộng: (đối với các xã có nhiều nhà do Nhà nước quản lý và công trình công cộng)

+ Quản lý, sử dụng các trụ sở cơquan của xã và cơ sở công cộng do huyện giao cho xã quản lý. Phát hiện, báo cáokịp thời những hư hỏng để quận có biện pháp sửa chữa.

+ Nắm chắc các nhà vắng chủ (kể cảcũ và mới), tình hình chiếm dụng nhà trái phép báo cáo kịp thời để huyện, thànhcó biện pháp xử lý theo chủ trương, chánh sách của Nhà nước. Đối với những nhàchủ đã bỏ trốn đi nước ngoài, xã có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho huyện vàtham gia phối hợp với huyện kiểm kê tài sản, niêm phong, giữ gìn không để bịmất cắp tài sản, tiện nghi bị phá phách hư hỏng, không để bị chiếm dụng bất hợppháp. Đối với những nhà loại này xã không được tuỳ tiện sử dụng.

+ Xác nhận đơn của nhân dân để giúphuyện giải quyết cho bán, nhượng đổi, uỷ quyền sử dụng nhà đất và cấp giấy muavật liệu sửa chữa nhà. Phát hiện, báo cáo những trường hợp sang nhượng, bán,đổi nhà đất trái phép để quận và thành có biện pháp xử lý thích đáng.

+ Quản lý vườn hoa, các cơ sở vuichơi giải trí do xã tự xây dựng hoặc do huyện giao cho xã quản lý

+ Kiểm tra vệ sinh và vận động nhândân làm vệ sinh, cỏ rác ở những nơi công cộng trong xã.

2) Về tài chánh– tín dụng – thương nghiệp :

+ Lập dự toán ngân sách xã vàquản lý thực hiện thu chi ngân sách xã sau khi đã được Hội đồng nhân dân xãthông qua và UBND huyện phê duyệt. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách ra HĐNDxã và cho UBND huyện.

+ Tổ chức thu hoa chi lệ phí và cáckhoản tạp thu khác và thu thuế nông nghiệp ; phối hợp với huyện thu thuế côngthương nghiệp (nơi có công thương nghiệp) theo đúng luật pháp và chánh sách chếđộ của Nhà nước, cụ thể giúp cho cán bộ nhân viên thuế nắm chắc các cơ sở sảnxuất, kinh doanh; giáo dục, vận động, đôn đốc các cơ sở này đóng thuế đầy đủcho Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc tính thuế cho đúng chính sách, ngăn chặnhiện tượng tiêu cực trong việc thu và nộp thuế. Cơ quan tài chánh – thuế huyệntrích tỷ lệ % phần thu đạt kế hoạch và phần thu vượt kế hoạch đúng chánh chánhđể thưởng cho xã. Ngoài ra, xác định 1 tỷ lệ % hợp lý phần trích nộp lên cấptrên của hợp tác xã mua bán và cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nộp vào ngânsách xã (Sở Tài Chánh nghiên cứu đề xuất để Uỷ ban Nhân dân thành phố quyếtđịnh cụ thể tỷ lệ này).

+ Xã không được tự ý đặt ra và thucác loại lệ phí, thuế, phạt vạ hay quyên góp ngoài chủ trương của cấp trên.

+ Quản lý tài sản công cộng. Hướngdẫn và kiểm tra các hợp tác xã, các tổ chức tập thể khác sản xuất kinh doanhnông nghiệp, ngư nghiệp, công thương nghiệp lập sổ sách kế toán, tài chánh theoquy định của Nhà nước, chống mọi hành vi tham ô, lãng phí tài sản, tiền vốn củatập thể và của Nhà nước.

+ Hướng dẫn các hợp tác xã, tập đoànsản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, các hợp tác xã, tổ sản xuất tiểu thủ côngnghiệp, hợp tác xã mua bán lập kế hoạch xin vay vốn ngân hàng, sử dụng vốn vayđúng mục đích và có hiệu quả kinh tế, đôn đốc trả nợ ngân hàng đầy đủ và đúngkỳ hạn.

+ Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sảnxuất kinh doanh do xã chỉ đạo quản lý thực hiện đúng chế độ quản lý tiền mặt doNhà nước quy định; không được lập và sử dụng quỹ đen trái phép.

+ Vận động nhân dân trong xã gởitiền tiết kiệm. Giám sát, kiểm tra hoạt động “quỹ tiết kiệm” đặt ở xã (nếu có) bảođảm việc gởi và rút tiền được dễ dàng thuận lợi.

- Thương nghiệp – quản lý thị trường:

+ Tổ chức và quản lý mọi mặt hoạtđộng của hợp tác xã mua bán, bảo đảm : kinh doanh và làm dịch vụ ở nông thônđúng hướng nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân lao động, làm tốt nhiệmvụ uỷ thác thu mua nông sản phẩm cho cấp trên; đại lý phân phối các mặt hàngđịnh lượng cho các hộ nhân dân đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng chánh sách,không được phân phối cho những trường hợp ngoại lệ; chấp hành đúng chánh sách,chế độ quản lý kinh tế - tài chánh của Nhà nước, quản lý dân chủ trong hợp tácxã, cân đong đo đếm đúng đắn, không để mất mát tiền quỹ, hàng hoá và tài sảncủa hợp tác xã, ngăn ngừa và chống tham ô, lãnh phí.

+ Quản lý các chợ nhỏ trong xã, sắpxếp chỗ mua bán thuận tiện, trật tự vệ sinh.

+ Đối với các Trạm hay cửa hàng thumua của cấp huyện hoặc thành đặt tại xã, xã có trách nhiệm phối hợp giúp đỡ cácđơn vị này hoàn thành kế hoạch thu mua được giao và giám sát việc chấp hành đúngchánh sách thu mua và giá cả của Nhà nước, hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việcký và thực hiện hợp đồng 2 chiều giữa nông dân và Nhà nước. Giúp các hộ sảnxuất mua vật tư nông nghiệp theo chánh sách của Nhà nước và kế hoạch phân phốicủa huyện.

+ Theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấphuyện, tổ chức việc kê khai đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụtheo điều lệ đăng ký kinh doanh của công thương nghiệp và phục vụ do Hội đồngChánh phủ ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấyphép hành nghề. Phối hợp với huyện tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường,chống gian thương xâm nhập vào nông thôn tranh thu mua với Nhà nước, đầu cơ phágiá thị trường, buôn bán trái phép.

3) Về văn hoá– xã hội:

- Văn hoá thông tin:

+ Tuyên truyền và cổ động nhân dânthực hiện các chủ trương chánh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thờichống những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phao tin đồn nhảm của bọnphản động.

+ Nắm tình hình tư tưởng quần chúngđể làm tốt công tác giáo dục chánh trị tư tưởng, nâng cao quyền làm chủ tập thểxã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, phát hiện những luậnđiệu xuyên tạc, phao tin đồn nhảm, báo cáo kịp thời lên cấp trên để co biệnpháp đối phó.

+ Giáo dục, vận động nhân dân xâydựng nếp sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, bài trừ mê tín dị đoan vàcác di sản văn hoá đồi truỵ của Mỹ nguỵ .

+ Phổ biến báo chí tin tức thời sựthường xuyên cho nhân dân, xây dựng và phát triển phong trào văn hoá nghệ thuậtquần chúng, tổ chức và quản lý chặt chẽ các đội văn nghệ nghiệp dư, các cơ sởsự nghiệp văn hoá thông tin và truyền thanh của xã.

+ Tổ chức và quản lý chặt chẽ cácđiểm vui chơi giải trí của thanh niên, thiếu nhi, bảo đảm nội dung bổ ích lànhmạnh, chống lợi dụng các hình thức giải trí để cờ bạc.

- Giáo dục – nhà trẻ :

+ Tổ chức và quản lý các trường lớpmẫu giáo, nhà trẻ, các lớp bổ túc văn hoá cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trongxã ; tổ chức và giúp đỡ Hội phụ huynh học sinh, Hội bảo trợ nhà trẻ mẫu giáo,Uỷ ban thiếu niên nhi đồng hoạt động tốt; vận động kết hợp sự chăm sóc giáo dụcgiữa nhà trường với gia đình và xã hội.

+ Vận động và tổ chức nhân dân gópcông, góp của tham gia xây dựng, sửa chữa trang bị trường lớp mẫu giáo nhà trẻ.

+ Quan hệ phối hợp công tác chặtchẽ với các trường phổ thông đóng tại xã; giúp huyện quản lý và bảo vệ các trườngnày; góp phần xây dựng trường sở mới đáp ứng yêu cầu phát triễn giáo dục trongxã; giúp cấp trên quản lý giáo viên dạy trong xã.

- Y tế:

+ Nắm tình hình sức khoẻ, bệnh tậtcủa nhân dân thực hiện kế hoạch phòng bệnh, phòng dịch chăm lo bảo vệ sức khoẻnhân dân, quản lý chăm sóc những người bị bệnh xã hội, bệnh kinh niên, bệnh truyềnnhiễm.

+ Tổ chức và quản lý Trạm Y tế, Chihội Chữ thập đỏ và màng lưới vệ sinh phòng bệnh xã. Chỉ đạo các tổ chức này phốihợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở xã thực hiện 5 quan điểm5 mục tiêu, 5 dứt điểm của ngành y tế.

+ Vận động nhân dân thực hiện phongtrào vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, phong trào sinh đẻ có kế hoạch, nuôi conkhoẻ, dạy con ngoan.

+ Tổ chức tiêm phòng dịch và pháthiện dịch, báo cáo kịp thời cho huyện có biện pháp dập tắt.

+ Xây dựng tủ thuốc dân lập; vậnđộng nhân dân trồng cây thuốc nam, phổ biến và hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốcđông tây y; tập hợp bảo vệ và khuyến khích phát triễn các môn thuốc gia truyền hiệunghiệm;

+ Nắm chắc tình hình quản lý chặtchẽ hoạt động tư doanh của các thầy thuốc, các nhà bào chế thuốc đông - tây y,các cơ sở chữa răng trồng răng, các nhà bán thuốc đông y, để giúp huyện xét cấpgiấy phép hành nghề. Kiểm tra, giám sát sự hoạt động của những người này, ngăncấm những người làm nghề thuốc, bán thuốc không có giấy phép. Chống và bài trừviệc sản xuất thuốc giả và bán thuốc giả làm hại đến sức khoẻ của nhân dân.

- Thể dục thể thao:

+ Vận động tổ chức phong trào thểthao quần chúng

+ Vận động tổ chức nhân dân thamgia xây dựng sân bãi, tổ chức và quản lý các đội bóng đá, bóng bàn, bóng rỗ, bóngchuyền nghiệp dư của xã.

+ Xác nhận đơn, giúp huyện cấp giấyphép hành nghề cho các cơ sở thể dục thể thao tư nhân loại nhỏ (nếu có): giámsát kiểm tra hoạt động của các cơ sở này

- Công tác thương binh và xã hội:

+ Nắm chắc số lượng và hoàn cảnhcủa thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ về hưu, bộ đội phục viên, gia đình cócông với cách mạng, gia đình có người đi bộ đội, thanh niên xung phong, chăm lođời sống, giải quyết công ăn việc làm, thực hiện các chánh sách, chế độ đã đượcNhà nước ban hành.

+ Quan tâm giáo dục chánh trị tưtưởng cho các đối tượng nêu trên để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gươngmẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chánh sách và pháp luật của Nhà nước.Động viên bộ đội phục viên, cán bộ về hưu tham gia công tác của xã thích hợpvới khả năng và sức khoẻ của từng người.

+ Nắm chắc các đối tượng tệ nạn xãhội, giáo dục giúp đỡ cho họ trở thành người lao động chân chính có ích cho xãhội. Đối với những người không chịu hối cải thì tuỳ mức độ tinh chất của lỗi màcó biện pháp cưỡng bức lao động, giáo dục tại chỗ hoặc đề nghị đưa đi lao độngcải tạo tập trung.

+ Nắm tình hình gia đình nghèo đói,người già cô đơn, tàn tật, hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn bất thường để vận độngnhân dân giúp đỡ, hoặc đề nghị của huyện trợ cấp cứu tế

4) Về an ninh– quốc phòng:

- Trật tự an ninh:

+ Giáo dục nhân dân tình thần cảnhgiác cách mạng, thường xuyên có ý thức theo dõi, phát hiện báo cáo kịp thời chochánh quyền đối phó với những âm mưu và hành động phá hoại, bạo loạn, giết người,cướp của và các vụ phạm pháp hình sự khác.

+ Phối hợp với công an và lực lượngquân sự cấp trên trong việc thực hiện chủ trương truy quét lưu manh, côn đồ,trộm cướp, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội trong xã.

+ Quản lý chặt tình hình biến độngnhân hộ khẩu, xác nhận giúp cho cấp huyện, cấp thành giải quyết việc đăng ký hộkhẩu đúng theo quy định của Uỷ ban Nhân dân thành phố. Nắm chắc tình hình nhữngngười làm việc cho chế độ cũ trước đây (nguỵ quân, nguỵ quyền, đảng phái, tổchức phản động v.v…) và vợ con những người còn đang học tập cải tạo, có kế hoạchgiáo dục chánh trị và giúp đỡ họ công ăn việc làm, quản lý những người đi họctập cải tạo về theo sự phân công của cấp huyện.

+ Nắm chắc các đối tượng chánh trị,hình sự, lưu manh, côn đồ trộm cắp, xì ke, ma tuý, đĩ điếm, thực hiện biện phápgiáo dục cải tạo tại chỗ, hoặc đề nghị đưa đi lao động cải tạo tập trung.

+ Hoà giải những việc xích mích trongxã; xét phạt vi cảnh, nghiêm cấm việc bắt giam giữ người, xét nhà, tịch thu đồđạc không đúng thủ tục do pháp luật quy định.

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệvòng ngoài các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh của cấp huyện, thành, trungương đóng trên địa bàn phường, giám sát chống các hành động làm ăn phi pháp,móc ngoặc, ăn cắp tẩu tán vật tư nguyên liệu hàng hoá của Nhà nước quản lý.(Nội dung công tác trật tự an ninh ở xã phải theo sự chỉ đạo và hướng dẫn cụthể của Ban Công an huyện.)

- Quân sự:

+ Tổ chức giáo dục vận động nhândân thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, các lệnh của Nhà nước về động viênthời chiến, làm nhiệm vụ “vì tuyến đầu của Tổ quốc”.

+ Tổ chức huấn luyện quân sự chothanh niên, quản lý lứa tuổi nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác tuyểnquân.

+ Tổ chức và quản lý lực lượngtự vệ; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ chánh quyền, bảo vệnhân dân, giữ gìn trật tự an ninh trong xã (nội dung công tác về quân sự ở xãphải theo sự chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể của Ban chỉ huy quân sự huyện).

C) – Các cơsở giao cho cấp xã quản lý;

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh,sự nghiệp giao cho xã trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt hoạt động theo nộidung quản lý nêu ở phần B, gồm:

- Các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất,tổ đoàn kết sản xuất và cá thể sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp.

- Các hợp tác xã, tổ hợp tác và tưdoanh cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp – thủ công nghiệp (đối với xã có sảnxuất tiểu thủ công nghiệp)

- Hợp tác xã mua bán xã.

- Các hợp tác xã, tổ hợp tác và tưdoanh cá thể làm các nghề vận tải thô sơ (bằng phương tiện không có động cơ) vàcác nghề dịch vụ.

- Các tổ thú y dân lập

- Các chợ nhỏ trong xã

- Các bến sông nhỏ, bãi đậu xe nhỏ(phân cấp cho xã quản lý)

- Trạm y tế xã (có giường bệnh vàgiường hộ sinh)

- Tủ thuốc dân lập, vườn cây thuốcnam

- Các trường lớp mẫu giáo (quốc lập,dân lập)

- Trạm truyền thanh

- Các cơ sở văn hoá thông tin củaxã và các đội văn nghệ nghiệp dư.

- Các cơ sở thể dục thể thao củaxã và các đội thể thao nghiệp dư.

b) Các tổ chức của cấp huyện đóngtại xã và phục vụ cho nhân dân xã hoặc hoạt động của các tổ chức này có quan hệtrực tiếp đến các mặt hoạt động của xã, do cấp xã quản lý về chánh trị tư tưởngvà giám sát hoạt động gồm:

- Trạm và tổ thu mua của huyện.

- Tổ thu thuế công thương nghiệp(nếu có)

- Quỹ tiết kiệm (nếu có)

IV. – PHÂNĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN GIỮA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA CẤP QUẬN, HUYỆN VÀ CẤPPHƯỜNG, XÃ TRONG VIỆC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, SỰNGHIỆP GIAO CHO CẤP PHƯỜNG, XÃ QUẢN LÝ:

A) – Vấn đềchung có tính nguyên tắc :

- Quan hệ giữa các Phòng, Ban chuyênmôn thuộc Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện với Uỷ ban Nhân dân và các Ban chuyên mônphường, xã là sự quan hệ, hướng dẫn giúp đỡ và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ.

- Các Phòng, Ban chuyên môn thuộcUBND quận, huyện phải dành nhiều thời gian đi sát phường, xã để hướng dẫn giúpđỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho Uỷ ban Nhân dân và các Ban chuyên môn phường, xãcho các tổ chức kinh tế, sự nghiệp ở phường, xã, Uỷ ban Nhân dân, các Banchuyên môn và các đơn vị kinh tế sự nghiệp phường, xã phải nghiêm chỉnh thựchiện sự hướng dẫn của Phòng, Ban chuyên môn quận, huyện có khác với sự chỉ đạocủa Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện , hoặc Uỷ ban Nhân dân phường, xã chưa nhất trìthì UBND phường, xã phải báo cáo kịp thời để Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện giảiquyết.

- Các tổ chức kinh tế tập thể, cáthể (được phép hành nghề tự quản lý sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm vềlỗ lãi) quan hệ hợp đồng kinh tế với các cơ quan, tổ chức kinh tế khác (quốc doanh,công tư hợp doanh, tập thể, cá thể) theo kế hoạch và pháp luật Nhà nước, làmđầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, trả nợ, bán sản phẩm cho Nhà nước (theo hợp đồng 2chiều hoặc hợp đồng gia công), tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

- Chánh quyền phường, xã không baobiện làm thay công việc quản lý điều hành sản xuất – kinh doanh của các đơn vịkinh tế tập thể, mà làm chức năn, nhiệm vụ quản lý hành chánh Nhà nước, giám sátkiểm tra đôn đốc việc thực hiện đầy đủ pháp luật, chánh sách, chế độ của Nhànước, việc tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động,việc thực hiện đúng đắn 3 lợi ích toàn dân, tập thể và cá nhân người lao động.Đồng thời chánh quyền phường, xã có trách nhiệm quản lý hành chánh – kinh tếgiúp đở tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh tế tập thể, cá thể (đượcphép hành nghề) phát triển sản xuất theo đúng phương hướng nhiệm vụ kế hoạchNhà nước.

Tất cả những tổ chức của quận, huyệnđóng và phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống nhân dân của phường, xã điềuphải chịu sự lãnh đạo quản lý của cấp uỷ và UBND phường, xã về các mặt chánhtrị tư tưởng, tinh thần thái độ phục vụ, chấp hành đường lối, chủ trương, chánhsách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Cấp uỷ và chánh quyền phường, xã đượcquyền tham gia ý kiến về khen thưởng, kỷ luật, đề bạt cân nhắc, xếp lương đốivới cán bộ, công nhân viên của các tổ chức này trước khi cấp quận, huyện quyếtđịnh.

- Đối với những tổ chức của Nhà nướcphân cấp giao về cho phường, xã chỉ đạo, quản lý trực tiếp, thì cấp quận, huyệngiao cả quỹ tiền lương, kinh phí hoạt động (kể cả kinh phí trang bị, sửa chữa)của các tổ chức này cho Uỷ ban Nhân dân phường, xã quản lý.

B) –Nhiệm vụquyền hạn và trách nhiệm của các Phòng , Ban quận, huyện đối với các cơ sở giaocho phường, xã quản lý:

- Hướng dẫn chỉ đạo việc xây dựngquy hoạch phát triển và lập kế hoạch hàng năm.

Bàn bạc nhất trí với cấp phường,xã cùng nhau quy định sự phân công sản xuất, kinh doanh và phân công nhiệm vụ côngtác giữa các đơn vị trực thuộc quận, huyện và các đơn vị do phường, xã quản lý.

- Tổng hợp kế hoạch ngành trong phạmvi toàn quận, huyện theo hệ thống chỉ tiêu quy định của cấp thành phố.

- Hướng dẫn giúp đở cấp phường, xãtrong việc khai thác tận dụng mọi khả năng tiềm tàng sẳn có ở phường, xã.

- Hướng dẫn chỉ đạo về chuyên mônnghiệp vụ và kỹ thuật.

- Cung cấp các loại vật tư, thiếtbị, phụ tùng chuyên dùng và hàng hoá trong phạm vi quản lý của quận, huyện theokế hoạch của Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện.

- Đào tạo bồi dưỡng và tăng cườngcán bộ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu cần thiết cho phường, xã.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kếhoạch, nhiệm vụ công tác, chấp hành chủ trương, chánh sách, chế độ tiêu chuẩnđịnh mức uốn nắn những lệch lạc.

C) – Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của phường, xã đối với tổ chức đơn vị kinh tế, hànhchánh sự nghiệp do phường, xã quản lý:

- Đối với các tổ chức của Nhà nước,phường, xã trực tiếp quản lý mọi mặt : chánh trị tư tưởng kế hoạch, tài vụ vốn,kinh phí vật tư, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương. Chỉ đạo các tổ chức nàyhoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao, chấp hành tốt pháp luậtNhà nước. Uỷ ban Nhân dân phường, xã chịu trách nhiệm về công tác, hiệu quảkinh tế của các đơn vị này trước Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện .

- Chịu sự chỉ đạo của các Phòng,Ban chuyên môn của quận, huyện như nội dung điểm B nêu trên.

- Đối với các tổ chức kinh tế tậpthể, cá thể quản lý hành chánh – kinh tế (nội dung như nêu ở điểm A “Vấn đề chungcó tính nguyên tắc” mục IV nói trên).

V. – PHÂN CÔNGTỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện căncứ vào Bản quy định về phương hướng nội dung phân cấp quản lý cho phường, xãnày chỉ đạo các ngành của quận, huyện:

+ Tổ chức thực hiện việc phân cấpquản lý cụ thể cho phường, xã bàn giao cho UBND phường, xã quản lý các đơn vịthuộc quyền quản lý của phường, xã.

Trước khi bàn giao phải xây dựngquy chế hoạt động của từng đơn vị, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củatổ chức, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ nhân viên, từ cán bộ phụ tráchđến nhân viên thường, mối quan hệ của các đơn vị này với các Phòng, Ban chuyênmôn cấp quận, huyện.

+ Lựa chọn những cán bộ quản lý,cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có năng lực của quận, huyện về tăng cường cho phường,xã theo yêu cầu cần thiết, phải mạnh dạn và kiên quyết thực hiện việc điều độngtăng cường này, đồng thời nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các Phòng,Ban phù hợp với tình hình đã phân cấp nhiệm vụ và cơ sở cho phường, xã quản lý.

+ Tổ chức bồi dưỡng về chuyên mônnghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thuộc ngành ở phường, xã.

- Uỷ ban Nhân dân phường, xã chuẩnbị các điều kiện cần thiết về tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý…, liên hệ yêu cầucác ngành của quận, huyện thực hiện việc phân cấp quản lý cho phường, xã.

- Sở Tài chánh có trách nhiệm chỉđạo các Ban Tài chanh – Thuế - giá cả quận, huyện hướng dẫn phường, xã lập vàthực hiện dự toán thu chi ngân sách phường, xã; tổ chức thực hiện việc giao chophường, xã quản lý quỹ lương kinh phí hoạt động của các đơn vị được phân cấpcho phường, xã quản lý.

Sở Tài chánh nghiên cứu trình Uỷban Nhân dân thành phố quyết định tỷ lệ % phần trích nộp lên cấp trên của các hợptác xã tiêu thụ, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã và tổ hợp sản xuất tiểu thủ côngnghiệp để lại cho ngân sách phường, xã và tỷ lệ % mức thưởng thu thuế cho phường,xã.

- Ban tổ chức chánh quyền thành phốchịu trách nhiệm giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các quận, huyện tổ chứcthực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã theo Bản quy địnhnày; theo dõi kiểm tra việc thực hiện; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiệncho Uỷ ban Nhân dân thành phố.

***

Qua tình hình thực hiện thực tế,Uỷ ban Nhân dân thành phố sẽ có văn bản bổ sung sủa đổi cho thích hợp.