ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bản “Quy định tiêu chuẩn xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh”

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào Nghị quyết của kỳ họp thứ nhất, ngày 03-01-1995 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa II, nhiệm kỳ 1994-1999;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định tiêu chuẩn xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh” đối với các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Lào Cai, làm căn cứ để đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền cơ sở.

Điều 2. Các Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng