ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốQuản lý, cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;;

- Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 32/TTr-SGTVT ngày 09 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc cấp phép (bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, đình chỉ có thời hạn hoặc đình chỉ không thời hạn) và quản lý hoạt động của các bến khách ngang sống thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện, thành phố mình quản lý.

Đối với bến khách ngang sông nằm trên sông, kênh là địa giới hành chính giữa 2 huyện, thành phố thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan phối hợp, thống nhất trong việc cấp phép và tổ chức quản lý bến theo đúng quy định.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các công tác nêu trên của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Đang cập nhật