KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

______________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 9 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 15 tháng 9 năm 2005 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

Vương Đình Huệ