UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Bắc Ninh

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 72/2002/QĐ-UB ngày 01.7.2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2001-2005”;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23.03.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính Nhà nướccủa tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ