BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc in phát hành và quản lý sổ lao động

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng lao động ban hành ngày 30-8-1990 của Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7-12-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ chính sách lao động và việc làm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành sổ lao động thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Sổ lao động cấp cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với thời hạn không xác định và thời hạn xác định từ 1 năm trở lên và người chờ việc chưa ký hợp đồng lao động ở tất cả các doanh nghiệp (kể cả các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và các tổ chức khác.

Điều 2: Giao cho Vụ chính sách lao động và việc làm chịu trách nhiệm in, phát hành và quản lý việc sử dụng sổ lao động.

Điều 3: Vụ chính sách lao động và việc làm có nhiệm vụ:

Hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng sổ lao động, đồng thời thực hiện việc quản lý lao động thông qua sổ lao động.

Cung cấp sổ lao động cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo giá quy định của Bộ.

Tổng hợp trình Bộ các vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung sổ lao động cho phù hợp với thực tiễn.

Điều 4: Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố hướng dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện quyết định này.

Các Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp UBND các tỉnh và thành phố các việc sau:

Tổ chức hướng dẫn và cung cấp sổ lao động cho các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động (theo giá do Bộ quy định).

Tổ chức quản lý, theo dõi việc sử dụng sổ lao động phục vụ công tác quản lý lao động xã hội. Đồng thời thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vi phạm khi thực hiện quyết định này theo quy định tại Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh này.

Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện quyết định này cho UBND các tỉnh và thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các loại sổ lao động trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ chính sách lao động và việc làm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trần Đình Hoan