ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1798/Q Đ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 09/TTr-SCT ngày 04 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 40 (bốn mươi) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định, cụ thể: Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 17/4/2018; Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 13/7/2018; Quyết định số 973/Q Đ-UBND ngày 05/6/2018; Quyết định số 2394/Q Đ-UBND ngày 29/12/2017; Quyết định số 1521/Q Đ-UBND ngày 21/8/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- Bưu điện t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Kinh tế;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT; KSTTHC
(MN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC (Trên cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG SỬA ĐI, B SUNG

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VIỆC SỬA ĐI, B SUNG

I. LĨNH VỰC HÓA CHẤT (06 TTHC)

01

BCT-BLI- 275263

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

BCT-BLI- 275264

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

nt

nt

03

BCT-BLI- 275265

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

nt

nt

04

BCT-BLI- 275266

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

nt

nt

05

BCT-BLI- 275267

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

nt

nt

06

BCT-BLI- 275268

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

nt

nt

II. LĨNH VỰC XÚC TIN THƯƠNG MẠI (06 TTHC)

01

BCT-BLI- 254695

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

BCT-BLI- 254705

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

nt

03

BCT-BLI- 254707

Thông báo hoạt động khuyến mại

nt

nt

04

BCT-BLI- 275340

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

nt

nt

05

BCT-BLI- 254708

Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam

nt

nt

06

BCT-BLI- 254709

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

nt

nt

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH (04 TTHC)

01

BCT-BLI- 275303

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

BCT-BLI- 275304

Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

nt

nt

03

BCT-BLI- 275305

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

nt

nt

04

BCT-BLI- 275306

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

nt

nt

IV. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC (24 TTHC)

01

BCT-BLI-275189

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

BCT-BLI-275191

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

nt

nt

03

BCT-BLI-275223

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

nt

nt

04

BCT-BLI-275224

Cp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

nt

nt

05

BCT-BLI-275225

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm

nt

nt

06

BCT-BLI-275226

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

nt

07

BCT-BLI-275227

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

nt

08

BCT-BLI-275228

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

nt

09

BCT-BLI-262035

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

nt

nt

10

BCT-BLI-262036

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

nt

nt

11

BCT-BLI-262037

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

nt

nt

12

BCT-BLI-262039

Cấp Giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá

nt

nt

13

BCT-BLI-262043

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá

nt

nt

14

BCT-BLI-262045

Cấp lại Giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá

nt

nt

15

BCT-BLI-262031

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuc lá

nt

nt

16

BCT-BLI-270387

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

nt

nt

17

BCT-BLI-270395

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

nt

nt

18

BCT-BLI-270412

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

nt

nt

19

BCT-BLI-270420

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

nt

nt

20

BCT-BLI-270517

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

nt

nt

21

BCT-BLI-270576

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng du

nt

nt

22

BCT-BLI-270581

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

nt

nt

23

BCT-BLI-270588

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

nt

nt

24

BCT-BLI-270593

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

nt

nt