ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5336/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚCTHU HỒI ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM VIỆN TRƯỜNG Y TẾ TẠI XÃ PHƯỚC HIỆP,HUYỆN CỦ CHI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngị định số 16/2005/NĐ-CPvề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việchướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựngcông trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 7788/UBND-ĐT ngày 01 tháng12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai dự án Trung tâm ViệnTrường Y tế tại huyện Củ Chi;
Xét Tờ trình số 12/TT-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyệnCủ Chi về việc duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phụcvụ dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Viện Trường Y tế tại xã Phước Hiệp, huyện CủChi;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 10612/STC-BVG ngày 16 tháng 10 năm2007 về thẩm định dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dựán xây dựng Trung tâm Viện Trường Y tế tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trungtâm Viện Trường Y tế tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi như sau:

1. Tên dự án: Bồi thường, hỗ trợvà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trung tâm ViệnTrường Y tế tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư: Tổchức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cưcho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trung tâm ViệnTrường Y tế tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự ánkhu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi.

4. Địa điểm công trình: xã PhướcHiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Khối lượng các hạng mục côngtrình chủ yếu:

- Tổng diện tích đất sẽ thu hồivà giao cho Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi là:1.059.800m2. Phần diện tích phía Đông khu đất quy hoạch xây dựng Khutái định cư phục vụ dự án, dự kiến bố trí 80 nền, mỗi nền không quá 300m2.

- Tổng số hộ gia đình, cơ quan,đơn vị bị ảnh hưởng: Theo số liệu kiểm kê ban đầu của Ban Bồi thường giải phóngmặt bằng huyện Củ Chi: là 271 hộ.

- Di dời tái lập các công trìnhkỹ thuật: Phương án di dời và bồi thường thiệt hại sẽ do đơn vị quản lý trựctiếp công trình đó lập theo định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, được cơquan có thẩm quyền xét duyệt theo quy định.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sáchthành phố.

7. Thời gian và tiến độ thựchiện: năm 2007 - 2008

8. Các ưu đãi hỗ trợ của Nhànước mà dự án đầu tư có thể được hưởng theo quy chế chung: Chủ đầu tư đượchưởng các khoản ưu đãi theo quy định hiện hành.

9. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm thực hiệnđúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tưvà xây dựng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dânhuyện Củ Chi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theoquy định.

- Phối hợp cùng các cơ quan quảnlý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến để thực hiện công tác di dời giải tỏavà tái lập các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

10. Chủ trương đầu tư của Ủy bannhân dân thành phố:

- Công văn số 7788/UBND-ĐT ngày01 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai dự án Trungtâm Viện Trường Y tế tại huyện Củ Chi.

- Công văn số 9785/UBND-ĐT ngày29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thủ tục thu hồi, giao đấtđầu tư Viện Trường tại huyện Củ Chi.

- Thông báo số 693/TB-VP ngày 20tháng 11 năm 2006 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phốgiao Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi lập và trình duyệt dự án bồi thường.

11. Chính sách bồi thường, hỗtrợ và tái định cư của dự án:

- Về đơn giá áp dụng theo Côngvăn số 2565/UBND-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố vềxác định giá đất để tính bồi thường của 07 dự án trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Về chính sách: Thực hiện theoNghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụngđất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtvà giải quyết khiếu nại về đất đai, Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh và Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhândân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyểnnhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất trên địa bàn thành phố.

12. Về chi phí lập dự án: đượcthực hiện theo quy định hiện hành.

13. Tổng dự toán chi phí bồithường, hỗ trợ và tái định cư của dự án xây dựng Trung tâm Viện Trường Y tế tạixã Phước Hiệp, huyện Củ Chi là: 271.856.520.000 đồng (chưa tính chi phí lập dựán bồi thường), bao gồm:

Số TT

Hạng mục

Số tiền

A. Chi phí bồi thường, hỗ trợ

232.356.000.000đ

1

Bồi thường, hỗ trợ về đất

203.986.000.000đ

2

Bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất

24.320.000.000đ

3

Các khoản hỗ trợ khác

4.050.000.000đ

B. Chi phí phục vụ công tác bồi thường (2% x A):

4.647.120.000đ

C. Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm (5% x A):

11.617.800.000đ

D. Dự phòng phí (10% x A):

23.235.600.000đ

Tổng dự toán chi phí: (A) + (B) + (C) + (D)

271.856.520.000đ

- Tổng dự toán chi phí bồithường, hỗ trợ nêu trên được tạm tính theo đơn giá bồi thường của nhà, đất sửdụng hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các số liệukiểm kê, điều tra hiện trạng ban đầu về tài sản, cây trồng, hoa màu. Do đó chiphí bồi thường, hỗ trợ thực tế có thay đổi tùy thuộc vào tình trạng pháp lý đấtđang sử dụng, mức thiệt hại thực tế về tài sản, cây trồng, hoa màu của từng hộvà theo đơn giá theo phương án bồi thường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnphê duyệt.

- Chủ tịch Hội đồng Bồi thườngthiệt hại, giải phóng mặt bằng của dự án chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê vàmức dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của từng hộ và của dự án theoquy định.

- Mức chi phí bồi thường, hỗ trợvà tái định cư theo thực tế của dự án để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phíbồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, thực hiện theo mức chi phí do cơquan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựngKhu đô thị Tây Bắc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ban Quảnlý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín