UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5349/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

XỬ LÝ KẾT QUẢRÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ 31/12/2013TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆAN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 05/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoávăn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xử lý kếtquả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành;

Xét đề nghị của Sở Tưpháp tại Tờ trình số 1627/TTr-STP ngày 13 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kết quả rà soát889 văn bản (683 Quyết định, 206 Chỉ thị) do UBND tỉnh ban hành từ 31/12/2013trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục I) như sau:

1. Tiếp tục thi hành 472văn bản còn hiệu lực (355 Quyết định và 117 Chỉ thị (bao gồm cả văn bản hết hiệu lực mộtphần) (Danh mục II kèm theo).

2. Hết hiệu lực thi hànhtoàn bộ 197 văn bản (155 Quyết định và 42 Chỉ thị); Hết hiệu lực thi hành mộtphần 26 văn bản (26 Quyết định, 0 Chỉ thị) (Danh mục III kèm theo).

3. Cần sửa đổi, bổ sung,thay thế, bãi bỏ hoặc thay thế 220 văn bản, bao gồm 174 Quyết định và 46 Chỉthị (Danh mục IV kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệmthực hiện

1. Giao Chánh Văn phòngUBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm traviệc thực hiện nội dung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định này.

2. Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh sửađổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản QPPL được quy định tại khoản 3 Điều1 Quyết định này.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hànhQuyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hànhQuyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hànhQuyết định 5349/QĐ-UBND năm 2014 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành