ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG; ĐIỆN; CÔNG NGHIỆP NẶNG; THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ; DẦU KHÍ; HÓA CHẤT; QUẢN LÝ CẠNH TRANH; AN TOÀN THỰC PHẨM; GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI; NĂNG LƯỢNG; KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỊ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5113/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 08/TTr-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 32 (ba mươi hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp địa phương; Điện; Công nghiệp nặng; Thương mại quốc tế; Dầu khí; Hóa chất; Quản lý cạnh tranh; An toàn thực phẩm; Giám định thương mại; Năng lượng; Khoa học và công nghệ bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định, cụ thể: Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 04/5/2016; Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- Bưu điện tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Kinh tế;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; KS
TTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG; ĐIỆN; CÔNG NGHIỆP NẶNG; THƯƠNG MẠI QUỐC T; DẦU KHÍ; XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI; QUẢN LÝ CẠNH TRANH; AN TOÀN THỰC PHẨM; GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI; NĂNG LƯỢNG; KHOA HC CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

SỐ TT

S HỒ SƠ TTHC(Trên cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH B THAY TH

TÊN QUYẾT ĐNH CÔNG B TH TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

01

T-BLI-286332-TT

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

II. LĨNH VỰC ĐIỆN

01

T-BLI-286333-TT

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

T-BLI-286335-TT

Cấp lại thẻ an toàn điện

nt

03

T-BLI-286334-TT

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

nt

04

T-BLI-288476-TT

Cp Giấy phép hoạt động phát điện đi với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

nt

05

T-BLI-288477-TT

Cấp Giấy phép tư vấn đu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kv, đăng ký kinh doanh tại địa phương

nt

06

BLI-289352

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

nt

07

T-BLI-288479-TT

Cấp Giấy phép hoạt động phân phi điện đến cp điện áp 35 KV tại địa phương

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

08

T-BLI-288480-TT

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cp điện áp 0,4 kV tại địa phương

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

09

T-BLI-288464-TT

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

nt

10

T-BLI-279209-TT

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

nt

III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG

01

T-BLI-286340-TT

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

IV. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC T

01

T-BLI-288471-TT

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định s2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

T-BLI-286204-TT

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

nt

03

T-BLI-286205-TT

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

nt

04

T-BLI-286206-TT

Gia hạn Giy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

nt

05

T-BLI-286208-TT

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

nt

V. LĨNH VỰC DẦU KHÍ

01

T-BLI-286341-TT

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

T-BLI-286342-TT

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

nt

03

T-BLI-286343-TT

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

nt

VI. LĨNH VỰC HÓA CHẤT

01

T-BLI-286329-TT

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

T-BLI-286344-TT

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

nt

03

T-BLI-286345-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kthuật an toàn hóa chất

nt

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

01

T-BLI-208542-TT

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

VIII. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

01

BLI-289353

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

T-BLI-288472-TT

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

nt

03

T-BLI-279208-TT

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

nt

XIX. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

01

T-BLI-288473-TT

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

T-BLI-288474-TT

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

nt 

X. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

01

T-BLI-286346-TT

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/24/ của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

XI. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

01

T-BLI-286347-TT

Thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

02

T-BLI-286219-TT

Cấp Bản xác nhận nhu cu nhập khu thép

nt