ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BTC ngày 17/9/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UB ngày 9/4/2003 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp Lào Cai tại công văn số 242/CV-KT-CN ngày 30/9/2003 về việc đề nghị UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Công nghiệp thu lệ phí cấy giấy phép hoạt động điện lực,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Công nghiệp thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực khi cấp giấy phép cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động điện lực trên địa bàn.

Điều 2.Sở Công nghiệp có trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản lệ phí thu được theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 89/2003/TT-BTC ngày 17/9/2003.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim