pc

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢRÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1977 - 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 42/TTr-STP ngày 01 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kếtquả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1977-31/12/2013 như sau:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm phápluật do Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đếnhết ngày 31/12/2013;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến hết ngày31/12/2013;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 cần sửa đổi, bổ sung,thay thế, bãi bỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Website An Giang;
- Báo An Giang, Đài Phát thanh truyền hình;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; - Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: P.HCTC, NC, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013