ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006 -2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BVHTT ngày28/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc phê duyệt Chương trình truyền thôngphòng chống ma túy giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chươngtrình truyền thông phòng chống ma túy tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở Văn hóa - Thông tin, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Côngan tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

CHƯƠNG TRÌNH

TRUYỀN THÔNG PHÒNGCHỐNG MA TÚY TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 07/7/2006của UBND tỉnh)

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤCPHÒNG CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

I. ĐÁNH GIÁ CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨCHOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY:

Qua 5 năm thực hiện công tác thôngtin, tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005 với sự nỗlực của các sở, ngành, đoàn thể, các chính quyền địa phương công tác thông tintuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung và tuyên truyền phòngchống ma túy nói riêng đã được đẩy mạnh, mang lại kết quả thiết thực có tácđộng tích cực trong đời sống xã hội. Do có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữacác sở, ngành và địa phương nên công tác truyền thông đã phản ánh được thựctrạng bức xúc của tệ nạn ma túy, những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đồngthời phổ biến, hướng dẫn nhiệm vụ, nội dung, biện pháp hoạt động phòng chống matúy trên các lĩnh vực. Bằng cách giới thiệu kinh nghiệm, mô hình của phongtrào, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, công tác truyền thông đã có tácdụng tích cực làm thay đổi hành vi, từ hiểu được sự bức xúc của tệ nạn ma túy,HIV/AIDS đến sự cần thiết và nhiệt tình tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chốngcó hiệu quả.

UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạokịp thời việc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể, các địa phươngthông qua các hội nghị, giao ban, bản tin truyền thông để chỉ đạo các đơn vị tổchức nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ và yêu cầu trong từng lĩnh vựcphòng chống ma túy. Hình thức hoạt động và phối hợp hoạt động giữa các sở,ngành, đoàn thể, địa phương ngày càng phong phú, bổ ích và thiết thực.

II. NHỮNGKẾT QUẢ CHỦ YẾU:

Hoạt độngtruyền thông đã được tổ chức rộng rãi ở các huyện, thành phố bằng với những nộidung và hình thức đa dạng, đặc biệt là trong tháng cao điểm phòng chống ma túyhàng năm. Nhận thức của toàn xã hội trong giai đoạn vừa qua đã nâng lên đángkể, góp phần hạn chế sự gia tăng số người nghiện mới, động viên cán bộ và nhândân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tệ nạn ma túy.

Đến nay đã cóhơn 30 cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng gồm báo viết, báo hình, báo nói, độithông tin lưu động, tuyên truyền lưu động, tổ chức thông tin rộng rãi về cácvấn đề cần giải quyết để nâng cao hiểu biết của nhân dân về biện pháp phòng ngừatừng loại tệ nạn. Báo chí đã đi đầu trong hoạt động thông tin tuyên truyền, BáoBình Định mở chuyên mục về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Nội dungphòng chống ma túy được tuyên truyền thường xuyên với nhiều loại hình như tin,bài, phóng sự, tranh đả kích, thơ châm biếm, ảnh. Các chương trình phát thanh,truyền hình đã góp phần cung cấp kiến thức về phòng chống ma túy và các tệ nạnxã hội cho đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là dân cư ở những vùng thànhphố, thị trấn, tập trung vào những địa bàn có nguy cơ cao.

Trung tâm Vănhóa - Thông tin tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao các huyện, thànhphố; các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các đoàn nghệ thuật không chuyên, độivăn nghệ quần chúng đã sử dụng đa dạng các hình thức như ca khúc, sân khấu, míttinh, triển lãm, biểu diễn ca nhạc, treo áp phích, khẩu hiệu, dựng cụm panô đểtuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy. Các chương trình vui chơi giải trí trêntruyền hình như “Văn nghệ chủ nhật” nhiều tiết mục tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyêntruyền phòng chống ma túy rất ấn tượng, được công chúng nhiệt liệt đón nhận.

Rất nhiều thểloại phim như tài liệu, thời sự, phóng sự, hoạt hình, phim truyện… đề cập đếnvấn đề ma túy, HIV/AIDS, tội phạm… trong cuộc sống đã được chiếu trên truyềnhình Bình Định, tiếp sóng kênh truyền hình Việt Nam và hệ thống chiếu phim lưuđộng. Rất nhiều tiểu phẩm, hài kịch của các đội thông tin lưu động tỉnh và cáchuyện, thành phố được sử dụng phổ biến ở các địa phương cơ sở trong tỉnh.

Sở Văn hóa -Thông tin đã có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng công tác truyền thôngphòng chống ma túy ở cơ sở bằng cách tổ chức các cuộc liên hoan thông tin lưuđộng, tổ chức sáng tác kịch bản thông tin, mẫu tranh cổ động, tranh theo chủ đềvà những mẫu tài liệu truyền thông cho địa phương, ngành, đơn vị sử dụng thuậntiện. Trong 5 năm qua đã xuất bản nhiều ấn phẩm, phóng sự, tiểu phẩm… để cungcấp cho các đội chiếu bóng lưu động. Sở Văn hóa - Thông tin đã chủ động phốihợp hoạt động với các sở, ngành liên quan mang lại hiệu quả cao, làm phong phúnội dung tuyên truyền, dễ tiếp thu, có sức thu hút với thanh thiếu niên vànhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có sự tác động tới nhóm đối tượng nguy cơ caovề ma túy.

Công táctruyền thông phòng chống ma túy 5 năm qua đã lồng ghép vào phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở nhiều địa phương trong tỉnh. Bằng việcđưa nội dung tuyên truyền của chương trình phòng chống ma túy vào tiêu chuẩnxây dựng và bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khuphố văn hóa, Đơn vị văn hóa đã tạo ra phong trào thi đua giữa các gia đình, địaphương, đơn vị không có người nghiện ma túy, không có tệ nạn ma túy. Đây làphong trào được chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh hoan nghênh, thamgia thực hiện sôi nổi.

III. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊNNHÂN:

1. Tồn tại:

Công tác truyền thông phòng chốngma túy trên hệ thống thông tin đại chúng đã sôi nổi nhưng chưa sâu sát, chưa đủmạnh tác động làm chuyển hóa nhận thức của đối tượng có nguy cơ cao, chưa pháthuy đầy đủ các thế mạnh sẵn có. Việc phối hợp truyền thông liên ngành, phối hợpgiữa các địa phương trong tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tạo được sứcmạnh tổng hợp của phong trào “Toàn dân phòng chống ma túy”. Nhìn chung hoạtđộng truyền thông phòng chống ma túy ở cấp xã, phường, thị trấn của các đoànthể hoạt động còn nhiều khó khăn lúng túng, nhiều nơi còn tình trạng buônglỏng, khoán trắng. Tài liệu truyền thông của các ngành, đoàn thể còn thiếunhiều, lại ít và chậm được phát hành đến cơ sở; hình thức hoạt động còn nghèonàn. Vẫn còn nhiều người, nhiều nơi chưa có đủ hiểu biết kiến thức nhất định vềtệ nạn ma túy, về nhiệm vụ phòng chống ma túy.

Đội ngũ cán bộ làm công tác truyềnthông phòng chống ma túy từ tỉnh đến tận cơ sở làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,xuất phát từ nhiệt tình và sự cấp thiết của nhiệm vụ là chủ yếu mà chưa có đầyđủ hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm về công tác phòng chống ma túy.

2. Nguyên nhân

Hình thức tổ chức tuyên truyềnchưa sáng tạo, có lúc, có nơi còn nặng tính hình thức. So với truyền thông thayđổi hành vi của một số chương trình như dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòngchống HIV/AIDS có nhiều hình thức truyền thông phong phú mới lạ, thì tuyêntruyền phòng chống ma túy chưa có nhiều biện pháp hỗ trợ hoạt động tuyên truyềntrực tiếp đến đối tượng.

Nội dung truyền thông chưa nghiêncứu sâu và qua thử nghiệm để có biện pháp tác động trực tiếp có hiệu quả tớingười dân, mà còn mang tính chất hô hào, hời hợt, áp đặt chủ quan của bộ máythực hiện là chính, khó lôi cuốn được sự quan tâm của người dân và thuyết phụchọ thực hiện.

Cán bộ làm công tác truyền thôngchưa được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên nên dẫn đến trở ngại, khó khăn trongviệc tổ chức thực hiện.

Kinh phí cho công tác truyền thôngphòng chống ma túy còn rất hạn chế và phân tán. Phần lớn kinh phí giao cho cáccơ quan thực hiện ở thành phố Quy Nhơn chưa tập trung ngân sách cho những điểmnóng vùng trọng điểm. Những nơi xa xôi như tuyến biển, hải đảo, vùng dân tộcthiểu số, vùng sâu, vùng xa còn thiếu thông tin, thiếu sự phối hợp truyền thôngvề phòng chống ma túy, trong đó có nguyên nhân thiếu kinh phí hoạt động.

Những tồn tại và nguyên nhân nêutrên của công tác truyền thông phòng chống ma túy cần được đánh giá, rút kinhnghiệm bổ khuyết cho công tác giáo dục truyền thông phòng chống ma túy giaiđoạn 2006 - 2010.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÒNGCHỐNG MA TÚY TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

I. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC THÔNGTIN, TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2006 - 2010:

1. Mục tiêu tổng thể:

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyêntruyền, giáo dục phòng chống ma túy trên mọi lĩnh vực, nâng cao hiệu quả củatruyền thông đối với công tác phòng chống ma túy. Truyền thông có nhiệm vụ nângcao nhận thức của toàn xã hội về tệ nạn ma túy, động viên các ngành, các cấp vàmỗi người dân tham gia công tác phòng chống ma túy theo chức năng của mình,nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch tổng thể phòng chống matúy đến năm 2010 của Chính phủ.

Cungcấp thông tin rộng rãi, đầy đủ cho toàn xã hội về tệ nạn ma túy và nhiệm vụphòng chống ma túy trong từng lĩnh vực. Quan tâm đẩy mạnh các biện pháp truyềnthông cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng có nguycơ cao, tạo được phong trào sâu rộng trong xã hội với sự quan tâm của các cấplãnh đạo, các tầng lớp xã hội nhiệt tình tham gia ủng hộ. Truyền thông vừahướng dẫn, động viên vừa hỗ trợ các ngành, đoàn thể, địa phương góp phần thựchiện các mục tiêu trong các lĩnh vực công tác phòng chống ma túy. Kết hợp giữaxây và chống trong truyền thông phòng chống ma túy thông qua kết hợp với phongtrào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo nếp sống lành mạnh trong các tầng lớpnhân dân. Đó chính là môi trường xã hội bền vững để phòng chống ma túy.

Nâng cao trách nhiệm của mỗi cơquan, đoàn thể, của các cấp, các ngành và mỗi người dân về công tác phòng chốngma túy. Vận động toàn dân có ý thức cảnh giác và nhiệt tình tham gia hoạt độngphòng chống ma túy. Kiên quyết đấu tranh với tệ nạn xã hội, xây dựng môi trườngsống lành mạnh, góp phần phòng ngừa sự gia tăng tệ nạn ma túy.

Công tác thông tin tuyên truyềngóp phần thực hiện mục tiêu của kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy giai đoạn2006 - 2010, trong việc “Nâng cao nhận thức của mọi người trong toàn xã hội vềma túy để đến năm 2015 cơ bản thanh toán được tệ nạn ma túy trong cả nước, gópphần vào xu thế phát triển lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội”… Thông tin, tuyên truyền, giáo dục là biện pháp phòng chống ma túyquan trọng và hiệu quả, cần tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa để gópphần thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ theo định hướng phấn đấu đến năm2015 không còn tệ nạn ma túy ở Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% các cơ sở xã, phường, thịtrấn thường xuyên tổ chức được hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy đềuđặn hàng năm. Hàng tháng, quý có treo tranh cổ động, khẩu hiệu, tranh tuyêntruyền ở những tụ điểm dân cư.

- 100% cán bộ các cơ quan nhànước, bộ đội, công an, công nhân trong các doanh nghiệp, thanh, thiếu niên, họcsinh, sinh viên có hiểu biết về tệ nạn ma túy, nhiệm vụ phòng chống ma túy vàtrách nhiệm của mỗi người trong công tác phòng chống ma túy.

- Thực hiện thường xuyên và nângcao hiệu quả của công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trên báo chí. Duy trìvà phát triển các chuyên trang, chuyên mục báo chí phòng chống ma túy, cung cấpthông tin về phòng chống ma túy đều đặn trên các loại hình báo chí, phương tiệnthông tin đại chúng.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tintỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố, Thư việntỉnh, huyện; thư viện, tủ sách thuộc các sở, ngành, đơn vị, trường học, làng,khu phố, thôn có tài liệu truyền thông phòng chống ma túy và tổ chức góc truyềnthông cho các điểm sinh hoạt văn hóa của xã, phường, thị trấn như nhà văn hóaxã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, nhà rông để tổ chức được mô hình hoạtđộng câu lạc bộ phòng chống ma túy có tác dụng tốt trong cộng đồng.

- Các đội thông tin lưu động, độichiếu bóng lưu động của ngành văn hóa - thông tin, công an và quân đội, tổtuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng được cấp tài liệu truyền thông, cácchương trình băng đĩa chuyên đề phòng chống ma túy để lồng ghép trong nội dungcác hoạt động phục vụ nhân dân.

3. Yêu cầu:

Thôngtin, tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy cần bám sát nội dung nhiệm vụcủa “Kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy giai đoạn 2006 - 2010” đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10/3/2005.

Hoạt động truyền thông cần thamgia góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy trong mọi lĩnh vực: Cainghiện ma túy, truy bắt tội phạm, kiểm soát ma túy… thông qua phổ biến rộng rãinhiệm vụ, kinh nghiệm của các ngành, các cấp, thông tin kịp thời tình hình, kếtquả các hoạt động. Kết quả hoạt động không chỉ phục vụ phòng ngừa ma túy trongnhân dân mà còn hỗ trợ cho chính công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòngchống ma túy của các ngành, địa phương.

Phấn đấu tăng cường hoạt độngthông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, tiếp tục những biện pháphoạt động đã thực hiện có hiệu quả, đồng thời chú ý chỉ đạo, hỗ trợ để tổ chứctăng cường hoạt động ở những lĩnh vực còn yếu và thiếu như công tác thông tin,tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, ở những địa bàn trọng điểm, các loại hìnhtruyền thông trực tiếp, truyền thông tới nhóm các đối tượng có nguy cơ cao vềma túy và tệ nạn xã hội.

Nâng cao chất lượng và hiệu quảcủa truyền thông bằng nhiều biện pháp cải tiến, hình thức tổ chức, tăng cườngnguồn lực, học tập kinh nghiệm, phối kết hợp giữa các lực lượng, các địaphương, lồng ghép với các nội dung hoạt động khác để đưa nhiệm vụ phòng chốngma túy trở thành kiến thức của toàn dân.

Công tác thông tin tuyên truyền,giáo dục phòng chống ma túy ở các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ vớiUBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh,Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội khác để đẩy mạnh hoạtđộng truyền thông, thống nhất nội dung, biện pháp tuyên truyền nhằm hỗ trợ vànâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực. Hướng dẫn, động viên, tạo điềukiện để tất cả các tổ chức đoàn thể cơ sở, phường, xã, cơ quan, trường học đềuquan tâm và có tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy, hoặc lồng ghép nhiệmvụ phòng chống ma túy với các hoạt động xã hội khác của địa phương, đơn vị, cơsở.

Quan tâm hỗ trợ thông tin và tổchức tuyên truyền phòng chống ma túy cho các đối tượng nguy cơ cao, cho vùngsâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu thông tinvề tệ nạn ma túy cũng như thiếu thông tin nói chung bằng các hình thức thôngtin lưu động, chiếu bóng lưu động, cung cấp sản phẩm văn hóa thông tin phù hợp.Có kế hoạch phục vụ những vùng cần thiết để xóa điểm trắng về truyền thôngphòng chống ma túy, đặc biệt là những vùng chưa phủ sóng phát thanh, truyềnhình, vùng thiếu thông tin và vùng trọng điểm về tệ nạn ma túy.

Tăng cường cung cấp các sản phẩm,tài liệu truyền thông phòng chống ma túy cho cơ sở. Chú ý tăng cường các loạisản phẩm, tài liệu truyền thông phục vụ trực tiếp cho nhân dân, dễ hiểu, dễtiếp thu, có khả năng lôi cuốn sự quan tâm của nhân dân bằng các cách thể hiệnphong phú, cụ thể và phát hành đến đúng địa chỉ cần thiết. Thử nghiệm, kiểm trakết quả và cũng như khả năng tác động đến nhận thức của nhân dân của các loạihình sản phẩm truyền thông để áp dụng, phổ biến và nhân rộng.

Đẩy mạnh các hình thức hoạt độngcó hiệu quả như tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực báo chí, biểu diễn ca nhạc,tranh cổ động, sáng tác văn học nghệ thuật, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, triểnlãm…

Động viên và phối hợp với các tổchức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp phát huy vai trò trong công tácphòng chống ma túy thông qua truyền thông trực tiếp, tạo ra phong trào sâu rộngtrong toàn dân. Lồng ghép nội dung công tác phòng chống ma túy vào phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm xây dựng nếp sống lành mạnhtrong cộng đồng, trong mỗi gia đình, lấy đó làm cơ sở vững chắc để phòng chốngma túy.

Tổ chức tốt tháng cao điểm truyềnthông phòng chống ma túy hàng năm, làm cho hoạt động này trở thành phong tràosôi nổi trong tỉnh và phát triển sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, trường học,từng gia đình, người dân, đặc biệt chú trọng đến học sinh, sinh viên, thanhthiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG TUYÊNTRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2006 - 2010:

Nội dung tuyên truyền phải bám sátnhiệm vụ phòng chống ma túy giai đoạn 2006 - 2010 trong kế hoạch tổng thể củaChính phủ và kế hoạch triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâmtrên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. Cụ thể là:

1. Đảm bảo thông tin kịp thời,rộng rãi đến các ngành, các cấp và toàn xã hội các quan điểm mục tiêu, biệnpháp phòng, chống ma túy của kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến 2010,nhiệm vụ phòng chống ma túy trong từng lĩnh vực như cai nghiện ma túy, tuyêntruyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh chống tội phạm. Thông qua công tác truyềnthông để vận động nhân dân và các ngành, các cấp, đoàn thể, cơ quan nghiêm túcthực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy giai đoạn 2006 - 2010.

2. Phản ánh thực tế tình hình tệnạn ma túy, tội phạm ma túy, công tác đấu tranh phòng chống ma túy, những nhucầu và nguyện vọng của nhân dân đối với công tác phòng chống ma túy đầy đủ vàkịp thời. Thường xuyên thông tin về các hoạt động phòng chống ma túy của cácđịa phương, các lực lượng phòng chống ma túy, các ngành, đoàn thể đến toàn xãhội. Phát huy những điển hình tốt, khắc phục “điểm nóng”, “vùng trắng” đáp ứngcác nhu cầu truyền thông phòng chống ma túy và giải quyết kịp thời những vấn đềbức xúc khác đặt ra từ công tác truyền thông phòng chống ma túy.

3. Các cơ quan chức năng thực hiệnnhiệm vụ phòng chống ma túy để tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn các biện phápthực hiện có kết quả ở các sở, ngành, địa phương, các cơ sở cho toàn xã hộitheo dõi và học tập kinh nghiệm. Đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời cáckinh nghiệm, cách làm mới, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ mang tính xãhội hóa cao như cai nghiện, xây dựng khu dân cư, trường học không có ma túy, tổchức việc làm và giúp đỡ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng; tuyêntruyền, giáo dục và xây dựng nếp sống lành mạnh để phòng ngừa ma túy. Giáo dụcthanh, thiếu niên sống lành mạnh để tự bảo vệ bản thân trước tệ nạn ma túy.

4. Biểu dương các đơn vị, cá nhânthực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, giới thiệu các mô hình hoạt độngthành công trong từng lĩnh vực nhằm động viên và phổ biến kinh nghiệm hoạt độngcho các đơn vị học tập, thúc đẩy phong trào thi đua liên tục, sôi nổi và cóhiệu quả từ tỉnh tới cơ sở, tới địa bàn khu dân cư.

5. Tăng cường thông tin trực tiếpđến những người trong cuộc như người nghiện, người buôn bán ma túy, gia đìnhcủa các đối tượng nêu trên. Đặc biệt là những kinh nghiệm thành công trong việccai nghiện, giúp người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, kết quả giáo dục đốivới người buôn bán ma túy, các mô hình tuyên truyền trong nhóm những người cónguy cơ cao.

III. NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNGPHÒNG CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2006 - 2010:

1. Hoạt động báo chí: Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động báo chí tham giaphòng chống ma túy. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục phòng chống ma túytrên các báo, tạp chí, trên hệ thống phát thanh, truyền hình. Sử dụng các thểloại đa dạng như tin, bài, phóng sự, điều tra, thơ, truyện, tranh… Các chươngtrình vui chơi giải trí có lồng ghép nội dung phòng chống ma túy trên hệ thốngphát thanh, truyền hình là những hình thức được người xem, người nghe quan tâm.Đầu tư thực hiện các biện pháp truyền thông hiện đại như trang tin điện tử trênmạng, các hình thức đố vui, quảng cáo trên phát thanh truyền hình nhằm tác độngrộng rãi và có hiệu quả trong phạm vi rộng.

Xây dựng và tổ chức các mô hìnhcâu lạc bộ phóng viên phòng chống ma túy, các cuộc thi để định hướng và độngviên các báo, tạp chí, đài truyền thanh - truyền hình, các phóng viên tuyêntruyền có nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú và hấp dẫn.

2. Thông tin cổ động: Các hình thức tuyên truyền trực quan như bảng tin, tranh cổ động,triển lãm, băng rôn, khẩu hiệu… cần sử dụng rộng rãi tới mọi khu dân cư. Phấnđấu để 100% xã, phường, thị trấn đều có các khẩu hiệu, thông điệp, tranh cổđộng phòng chống ma túy. Nội dung các hình thức tuyên truyền trực quan cần phùhợp với biện pháp tuyên truyền, cụ thể và có sức thuyết phục nhằm thay đổi hànhvi với đối tượng, có hình thức thể hiện sinh động, lôi cuốn sự quan tâm củanhân dân, tránh chủ quan, áp đặt, hời hợt.

Sáng tác, dàn dựng tiểu phẩm sânkhấu, tấu, hài, ca khúc, các chương trình thông tin cổ động tuyên truyền có đềtài, nội dung bám sát nhiệm vụ phòng chống ma túy của từng giai đoạn, địa bànvà đối tượng để góp phần động viên, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phòng chống matúy ở từng sở, ngành và địa phương. Chỉ đạo hệ thống tổ, đội thông tin lưu độngxây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình truyền thông phòng chống matúy tại các địa bàn dân cư. Tổ chức các đợt liên hoan đội thông tin lưu độngphòng chống ma túy ở các địa phương và toàn tỉnh.

3. Điện ảnh: Tiếp cận các sản phẩm điện ảnh về phòng chống ma túy của trungương và tổ chức sản xuất sản phẩm đĩa hình về phòng chống ma túy để cung cấpcho các đội chiếu bóng lưu động, các đài truyền thanh - truyền hình để chiếuphục vụ theo chế độ trợ cấp hưởng thụ văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa,miền núi, hải đảo. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa điện ảnh trong lĩnh vựctruyền thông phòng chống ma túy để huy động các lực lượng khai thác đề tàiphòng chống ma túy.

4. Thư viện: Tăng cường ấn phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy của thư việncác cấp, các ngành. Tạo điều kiện khuyến khích các thư viện cộng đồng, thư việndân lập tổ chức các hình thức giới thiệu, tuyên truyền cho người đọc các ấnphẩm chủ đề phòng chống ma túy qua kho sách luân chuyển, qua các hoạt động giớithiệu sách nhân dịp tháng cao điểm phòng chống ma túy. Tổ chức các cuộc thi kểchuyện, giới thiệu sách về phòng chống ma túy kết hợp với các hình thức tuyêntruyền khác. Tổ chức tập huấn, hội thảo, các hình thức, biện pháp phát huy vaitrò văn hóa đọc trong truyền thông phòng chống ma túy.

5. Các hình thức truyền thôngkhác: Mít tinh, hoạt động biểu diễn nghệ thuậtchuyên nghiệp và quần chúng, triển lãm cần được quan tâm tổ chức thường xuyênvà theo từng đợt ở những vùng trọng điểm, đông dân cư để nâng cao hiệu quả. Cácsở, ngành, địa phương tùy từng nhiệm vụ phối hợp với ngành văn hóa - thông tinđể phát huy thế mạnh của mỗi lĩnh vực truyền thông trong công tác phòng chốngma túy.

6. Cung cấp tài liệu truyềnthông: Tiếp cận tài liệu truyền thông từ trungương, đồng thời tổ chức nghiên cứu, đề xuất hướng sản xuất tài liệu truyềnthông để có đủ tài liệu hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, nhân bản,phổ biến, phát hành theo nhu cầu ở cơ sở. Đa dạng hóa các loại hình tài liệu,đặc biệt là các loại tài liệu phù hợp với các đối tượng tuyên truyền, cho đồngbào vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, dễ hiểu, dễ đọc. Chú ý tài liệu bằngtiếng dân tộc cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Các loại tài liệu như băng,đĩa hình chú ý tới biện pháp phát hành, giới thiệu đến nhân dân, lồng ghép hoạtđộng giới thiệu tài liệu truyền thông với các nội dung hoạt động biểu diễn nghệthuật, quảng cáo, cổ động. Chú trọng đến việc sản xuất các sản phẩm truyềnthông hướng dẫn tác nghiệp cho cán bộ truyền thông phục vụ đối tượng có nguy cơcao về tệ nạn ma túy.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNGTÁC TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2006 - 2010:

1. Tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng và Chính quyền các cấp đối với công tác truyền thông phòng chống ma túy:

Tiếp tục tăng cường vai trò quantrọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạocông tác truyền thông phòng chống ma túy, coi đó là một trong những nhiệm vụđưa vào nghị quyết công tác định kỳ để chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc, kiểm trathực hiện.

Tổ chức các hoạt động tuyêntruyền, vận động đội ngũ cán bộ lãnh đạo và các đảng viên, đoàn viên, hội viêncác đoàn thể quần chúng đi đầu trong công tác truyền thông phòng chống ma túy.

Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo củatổ chức đảng, chính quyền các cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụtruyền thông phòng chống ma túy. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức, viênchức và người lao động cảnh giác với tệ nạn ma túy và tích cực tham gia hoạtđộng phòng chống ma túy ở địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị, trường học,doanh nghiệp. Vận động tuổi trẻ tránh xa ma túy, sống lành mạnh cho bản thân vàcho xã hội.

2. Nâng cao chất lượng các hoạtđộng truyền thông phòng chống ma túy:

Huy động đội ngũ văn nghệ sĩ sángtác các tiết mục sân khấu, ca khúc, tấu, hài, các tác phẩm tranh, ảnh, phimphục vụ tuyên truyền phòng chống ma túy thông qua các cuộc thi sáng tác. Từngbước sáng tác, sản xuất những tác phẩm điện ảnh, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh,sân khấu, ca múa nhạc có chất lượng cao để phục vụ tuyên truyền phòng chống matúy.

Tổ chức liên hoan, hội thi cácloại hình tuyên truyền phòng chống ma túy ở các phạm vi khác nhau từ cấp tỉnhđến cấp huyện, xã để động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, tuyêntruyền viên, cộng tác viên, nghệ sĩ, diễn viên trao đổi học tập kinh nghiệm lẫnnhau về truyền thông phòng chống ma túy.

Sử dụng các biện pháp truyền thôngđa dạng, học tập kinh nghiệm trong truyền thông phòng chống ma túy của cáctỉnh, thành phố trong cả nước và các tổ chức quốc tế để có những sáng tạo, đổimới trong hình thức truyền thông. Phát huy và tăng cường sử dụng các biện pháptruyền thông có hiệu quả, phù hợp với khả năng về kinh phí và bộ máy hoạt độngcủa công tác phòng chống ma túy nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, có tácdụng làm thay đổi nhận thức hành vi trong toàn xã hội.

3. Xây dựng đội ngũ làm côngtác truyền thông phòng chống ma túy:

Kiện toàn và nâng cao hiệu quảhoạt động của bộ máy và cán bộ thực hiện nhiệm vụ truyền thông phòng chống matúy của các cấp, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi sở, ngành, cơquan, đơn vị được giao. Tổ chức hội thảo, tập huấn hướng dẫn cán bộ các cấp vềnội dung, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức truyền thông phòng chống ma túy.

Xây dựng chương trình, kế hoạchthực hiện hoạt động thường xuyên cho đội ngũ cán bộ truyền thông để chủ độngchuẩn bị các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy tránh hình thức, hờihợt. Biên soạn, phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông phòng chốngma túy sử dụng cho cán bộ và tuyên truyền viên phòng chống ma túy ở cơ sở.

4. Nâng cao năng lực và nguồnlực thực hiện công tác truyền thông phòng chống ma túy:

Tổ chức sản xuất, cung cấp tàiliệu truyền thông có chất lượng và đảm bảo nội dung bám sát các lĩnh vực côngtác phòng chống ma túy cho cơ sở, cho các đơn vị thực hiện công tác truyền thôngphòng chống ma túy.

Tổchức các hoạt động tuyên truyền để phát huy thế mạnh của các sở, ngành, đoànthể và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động. Lồng ghép công tác phòngchống ma túy vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nguồn lực thực hiện cần huy động,sử dụng nhiều khả năng hiện có của từng sở, ngành, đoàn thể. Kinh phí hoạt độngcho công tác truyền thông phòng chống ma túy được dự toán trong ngân sách nhànước của từng lĩnh vực, ngành, đoàn thể, của chính quyền các cấp.

5. Tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra, chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất:

Hàng năm tổ chức thanh tra, kiểmtra công tác truyền thông phòng chống ma túy ở địa phương, sở, ngành, đoàn thể.Trong 5 năm tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về truyền thông phòng chốngma túy, điều tra xã hội học về tệ nạn ma túy và hiệu quả truyền thông ở một sốđịa bàn trọng điểm để đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm cho giai đoạn 2010 -2015.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND các huyện, thành phố chịutrách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung Chương trìnhtruyền thông phòng chống ma túy giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh BìnhĐịnh áp dụng cho địa phương, cơ sở. Xây dựng và xác lập các chương trình truyềnthông phòng chống ma túy trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địaphương mình. Ngoài nguồn ngân sách trung ương, tỉnh cấp, các địa phương chủđộng đầu tư ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho chương trình truyền thôngphòng chống ma túy. Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như hoạt động báochí, thông tin cổ động, chiếu bóng, liên hoan, hội thi, hội thảo…

2. Sở Văn hóa - Thông tin chịutrách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình truyền thông phòngchống ma túy giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh,Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành, đoàn thể liênquan tổ chức triển khai nội dung chương trình truyền thông trong phạm vi nhiệmvụ, quyền hạn được giao.

Sở Văn hóa - Thông tin chỉ đạo,hướng dẫn các đơn vị ngành dọc và các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ truyền thôngphòng chống ma túy các cấp có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND cùng cấptổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình truyềnthông, theo dõi, giám sát việc thực hiện, tổ chức sơ kết định kỳ, tổng kết vàbáo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa - Thông tin để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh và Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Y tế, Công an tỉnh và cácsở, ngành liên quan thực hiện các chế độ chính sách phù hợp phục vụ công táctruyền thông phòng chống ma túy và đề xuất sản xuất các sản phẩm truyền thôngphòng chống ma túy phù hợp với địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành liên quan thực hiện việc lồng ghép nội dung chương trìnhtruyền thông phòng chống ma túy với công tác kiểm tra, kiểm soát ma túy, tổchức liên hoan các sản phẩm thuộc các thể loại phim ngắn tuyên truyền về côngtác phòng chống ma túy và sau cai nghiện.

5. Sở Y tế chủ trì phối hợp vớicác sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Chương trìnhtruyền thông phòng chống ma túy gắn với công tác thông tin, truyền thông thayđổi hành vi, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS do tiêm chích ma túy. Thông quaChương trình truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn 2006 - 2010, đưa Chươngtrình truyền thông phòng chống ma túy đến tận cơ sở, vùng sâu, vùng xa trongtỉnh.

6. Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì,phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triểnkhai chương trình giáo dục kiến thức truyền thông phòng chống ma túy trong cáctrường học phổ thông, trường dạy nghề, cao đẳng, đại học phù hợp với từng đốitượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính chịu trách nhiệm bố trí và cấp kịp thời kinh phí cho các hoạt động củaChương trình truyền thông phòng chống ma túy theo kế hoạch ngân sách được trungương, địa phương phân bổ hàng năm. Tích cực huy động các nguồn tài trợ trong vàngoài nước đầu tư cho công tác truyền thông phòng chống ma túy.

8.Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định phối hợp với các cơ quan truyềnthông chỉ đạo, hướng dẫn đài truyền thanh các huyện, thành phố đưa các thôngtin về công tác truyền thông phòng chống ma túy thành chuyên mục thường xuyên.

9. Các sở, ban, ngành là thànhviên Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, Phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy tỉnhcó trách nhiệm chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình truyềnthông phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao vàđặc thù của cơ quan, đơn vị; chủ động đầu tư kinh phí cho công tác này.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc cùngcác đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia triển khai thực hiện Chươngtrình truyền thông phòng chống ma túy trong phạm vi hoạt động của nhiệm vụ cơquan, đơn vị mình./.