ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về trợ cước vận chuyển than năm 1998

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ công văn số: 7464/KTTH ngày 31/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng lên miền núi.

Xét phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển mặt hàng lên miền núi năm 1998 của Sở KH&ĐT tại Tờ trình số: 100/TT-KH ngày 18/03/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định mức trợ cước vận chuyển than từ Việt Trì đến trung tâm tỉnh, kinh phí thực hiện đối với các doanh nghiệp là Công ty xi măng Lào Cai và Xí nghiệp gạch Tuy nen Lào Cai như sau:

a) Mức trợ cước vận chuyển than: 80.000,0đồng/01 tấn.

b) Kinh phí thực hiện: 280.000.000,0đồng.

Trong đó:

- Công ty Xi măng Lào Cai: 140.000.000,0đồng.

- Xí nghiệp gạch Tuy nen Lào Cai: 140.000.000,0đồng.

c) Thời điểm thực hiện: Từ ngày 10/5/1998.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch & đầu tư và Công ty xi măng Lào Cai, Xí nghiệp gạch Tuy nen thống nhất phương thức thanh toán nguồn kinh phí trên.

Việc quản lý sử dụng khoản kinh phí này được thực hiện theo qui định tại văn bản số: 193/CV-UB ngày 24/02/1996 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính vật giá, Kế hoạch & đầu tư; Giám đốc Công ty xi măng Lào Cai, Xí nghiệp gạch Tuy nen Lào Cai và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng