BỘ CÔNG NGHIỆP******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 54/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN-QUẢNG NAM VÀO CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Công văn số 47/CP-ĐMDN ngày 06 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam vào Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam (Tờ trình số 1010/TT-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam (Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam) vào Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tổ chức tiếp nhận và sáp nhập Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam vào Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại Đà Nẵng theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại Đà Nẵng và Giám đốc Xí nghiệp May Điện Bàn-Quảng Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ KHĐT,
- Bộ TC,
- Ngân hàng NN,
- Tổng cục QLV& TSNN
tại DN,
- UBND tỉnh Quảng Nam,
- Sở CN tỉnh Quảng Nam,
- Lưu VP,TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư