Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 54/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2003BAN HÀNH CƯỚC
THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 109-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông vàQuyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lýgiá và cước bưu chính, viễn thông;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 01/4/2003, thay thế Quyết định số 26/2002/QĐ-BBCVT ngày 18/12/2002 củaBộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênhviễn thông quốc tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụKế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễnthông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễnthông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.


BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số54/2003/QĐ-BBCVT
ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

1. Cước thuê theo tháng (đầu phía Việt Nam - half circuit):

1.1. Cước thuê kênh qua cáp biển:

Đơn vị tính: USD/tháng

Loại kênh

Vùng liên lạc 1

Vùng liên lạc 2

Cước trần

Cước sàn

Cước trần

Cước sàn

a) Kênh điện thoại

M 1040 thoại

1.915

1.341

2.151

1.613

M 1040 thoại/số liệu

2.250

1.575

2.527

1.895

M 1020 thoại/số liệu

2.298

1.608

2.579

1.935

b) Kênh điện báo

- 50 baud

+ Đơn công

479

335

538

404

+ Song công

717

502

806

605

- 100 baud

+ Đơn công

574

402

645

484

+ Song công

862

604

968

726

- 200 baud

+ Đơn công

767

537

860

645

+ Song công

1.149

805

1.292

969

c) Kênh ở các tốc độ:

- 300 b/s

767

537

860

645

- 1200 b/s

959

671

1.076

807

- 2400 b/s

1.246

872

1.398

1.048

- 4800 b/s

1.533

1.073

1.721

1.291

- 9600 b/s

2.184

1.529

2.453

1.839

- 19,2 Kb/s

2.602

1.821

2.921

2.190

- 64 Kb/s

3.209

2.247

3.604

2.703

- 128 Kb/s

4.860

3.402

4.860

3.645

- 192 Kb/s

6.130

4.291

6.130

4.597

- 256 Kb/s

7.606

5.324

7.606

5.704

- 384 Kb/s

9.464

6.625

9.464

7.098

- 512 Kb/s

11.737

8.216

11.737

8.803

- 768 Kb/s

12.511

8.757

12.511

9.383

- 896 Kb/s

13.887

9.721

13.887

10.415

- 1024 Kb/s

15.263

10.684

15.263

11.447

- 1152 Kb/s

18.468

12.928

18.468

13.851

- 2048 Kb/s

22.710

15.897

22.710

17.033

- 34 Mb/s

218.016

152.611

218.016

163.512

- 45 Mb/s

299.772

209.840

299.772

224.829

- 155 Mb/s

715.365

500.756

715.365

536.524

Ghi chú:

- Vùng liên lạc quốc tế 1 là vùng từ Việt Nam tới các quốcgia và vùng lãnh thổ sau: Japan, China, Singapore, Thailand, Hongkong, Laos,Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, South Korea.

- Vùng liên lạc quốc tế 2 là vùng từ Việt Nam tới các quốcgia và vùng lãnh thổ còn lại trên thế giới.

1.2. Cước thuê kênh qua vệ tinh:

- Cước thuê kênh qua vệ tinh không phân biệt theo vùng.

- Mức cước thuê kênh qua vệ tinh bằng mức cước vùng liên lạc1 của bảng cước thuê kênh qua cáp biển quy định tại mục 1.1 nêu trên.

2. Cước thuê ngày:

Thời gian thuê

Mức cước thuê ngày

1

Thời gian thuê đến 2 ngày

Số ngày thuê (x) 1/10 Cước thuê tháng

2

Thời gian thuê 3 - 10 ngày

Số ngày thuê (x) 1/20 Cước thuê tháng

3

Thời gian thuê lớn hơn 10 ngày

Số ngày thuê (x) 1/25 Cước thuê tháng

3. Cước thuê kênh phần kéo dài trong nước:

3.1. Cước thuê kênh đường dài liên tỉnh (nếu có): Áp dụng theo bảng cước thuê kênh viễnthông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

3.2. Cước thuê kênh nội tỉnh (đã bao gồm cả phần truyền dẫnnội hạt): Thống nhất như áp dụng đối với kênh thuê riêng liên tỉnh.

4. Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụthuê kênh viễn thông quốc tế được quyền quyết định các mức cước cụ thể trongkhung cước đã được quy định tại Quyết định này.

5. Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG