ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ NHÂNDÂN TỰ QUẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày21/6/1994;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 về ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởngban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế Tổ chức và họat độngcủa Tổ nhân dân tự quản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15ngày, kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định nàyđều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởngban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở, Thủtrưởng cơ quan ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thịxã Vị Thanh và các huyện; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP CP (HN-TP. HCM)
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Tư pháp,
- Ban Thường vụ TU, HĐND, UBND tỉnh
- VP TU và các Ban của Đảng
- MTTQ và các Đoàn thể
- Các cơ quan Báo, Đài đóng trên địa bàn tỉnh,
- UBND các huyện, thị, thành, các xã, phường, thị trấn,
- VP.UBND tỉnh (2E,2B,4)
- Lưu TTLT.

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN
(Ban hành theo Quyết định số 54 / 2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2003 củaUBND tỉnh Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tổ nhân dân tự quản là tổ chứcquần chúng được thành lập ở cơ sở dưới ấp, khu vực (sau đây gọi chung là ấp)giúp Trưởng ấp, Trưởng khu vực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, hòa giảinhững việc tranh chấp nhỏ trong tổ, nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng,pháp luật của Nhà nước. Trưởng ấp phối hợp với Ban công tác mặt trận ấp và Côngan viên phụ trách ấp quản lý chỉ đạo Tổ nhân dân tự quản.

Tổ nhân dân tự quản được chuyển đổi từ Tổ dânphố, Tổ an ninh nhân dân (nếu có).

Điều 2. Nhiệm kỳ hoạt động của Tổ nhândân tự quản là 2 năm, trong quá trình hoạt động nếu thành viên nào không còn đủtiêu chuẩn, mất uy tín, vi phạm kỷ luật... thì đưa ra khỏi Tổ nhân dân tự quản,đồng thời giới thiệu bầu bổ sung người khác thay thế. Trường hợp những thành viênnào không thể tiếp tục đảm đương được nhiệm vụ vì lý do sức khoẻ, hoàn cảnh giađình... thì xem xét cho thôi làm nhiệm vụ, tiến hành bầu cử người khác theotrình tự đã được qui định.

Điều 3. Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổnhân dân tự quản được học tập bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hàng năm, được chibồi dưỡng bằng tiền hoặc hiện vật từ phí an ninh trật tự đã thu được. ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn quy định mức chi.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN

Điều 4. Tổ chức Tổ nhân dân tự quản:

1. Căn cứ vào điều kiện, vị trí địa lý, đặc điểmcủa từng cụm địa bàn dân cư. Mỗi ấp được thành lập nhiều Tổ nhân dân tự quản.

- ở phường, thị trấn: từ 30 đến 40 hộ xây dựng 1tổ nhân dân tự quản.

- ở xã: từ 20 đến 30 hộ xây dựng 1 tổ nhân dântự quản.

Việc xác định phạm vi, qui mô của Tổ nhân dân tựquản do Trưởng ấp cùng Trưởng Ban công tác Mặt trận và Công an viên phụ tráchấp xác định và tiến hành tổ chức xây dựng.

2. Tổ nhân dân tự quản gồm có Tổ trưởng, Tổ phóvà Thư ký. Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký do nhân dân trực tiếp bầu.

Điều 5. Tiêu chuẩn Tổ trưởng, Tổ phó vàThư ký Tổ nhân dân tự quản:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có hộ khẩu thườngtrú tại địa phương, bản thân và gia đình gương mẫu trong việc chấp hành nghiêmchỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thật sự làngười có uy tín với nhân dân.

2. Có khả năng thuyết phục nhân dân thực hiệnchính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốtcông tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa và tham gia tíchcực các phong trào ở địa phương.

3. Ra sức chăm lo xây dựng Tổ vững mạnh, có tinhthần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác.

Điều 6. Cách thức bầu Tổ trưởng, Tổ phóvà Thư ký Tổ nhân dân tự quản.

Trưởng ấp phối hợp với Trưởng ban công tác Mặttrận, Công an viên ấp tham khảo ý kiến những người có uy tín và nhân dân trongtổ lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách giới thiệu, bầu cử dânchủ công khai, biểu quyết tại chổ. Sau khi bầu cử xong, Trưởng ấp lập danh sáchThành viên Tổ nhân dân tự quản trình ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn raquyết định công nhận.

Điều 7. Hoạt động của Tổ nhân dân tự quản:

Tổ nhân dân tự quản, tự quản trên các lĩnh vựcvăn hoá, xã hội, an ninh trật tự. Hộ gia đình, cá nhân phải thường xuyên thamgia sinh hoạt với Tổ nhân dân tự quản, góp phần vào việc xây dựng tình đoàn kếttrong tổ, xóm, ấp. Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc, xây dựng gia đình an toàn, đoàn kết, văn hoá.

Điều 8. Nhiệm vụ của Tổ nhân dân tự quản:

1. Triệu tập và chủ trì hội nghị Tổ nhân dân tựquản và tổ chức thực hiện các quy định về giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa; thuyếtphục, giáo dục những người làm ăn bất chính trở thành người lương thiện.

2. Vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy quyền làm chủ tậpthể của nhân dân lao động, giới thiệu thành viên của tổ gia nhập các đoàn thể.

3. Tổ chức và thực hiện qui chế Tổ nhân dân tựquản. Theo dõi, vận động nhân dân đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắngđúng quy định, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Kịp thời phát hiệnnhững sai phạm trong đăng ký tạm trú, tạm vắng cũng như người lạ mặt có biểuhiện nghi vấn báo cáo cơ quan thẩm quyền xử lý.

4. Tham gia hòa giải, xây dựng tình đoàn kết,giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân trong tổ.

Điều 9. Lề lối làm việc:

1. Tổ nhân dân tự quản làm việc theo nguyên tắctập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo. Tổ nhân dân tự quản chịu sự quản lý toàndiện và điều hành trực tiếp của Trưởng ấp, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệpvụ của Công an xã, phường, thị trấn.

2. Hàng tháng hoặc ít nhất 2 tuần 1 lần Tổ nhândân tự quản hội ý, trao đổi tình hình công tác, đề ra các mặt công tác cho thờigian tới.

Hàng quí phải tổ chức họp Tổ nhận xét đánh giáviệc thực hiện các phong trào chung. Kiểm điểm vai trò trách nhiệm của Tổ nhândân tự quản và báo cáo kết quả hoạt động của Tổ về tình hình có liên quan choTrưởng ấp nắm chỉ đạo.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ viên Tổ nhân dân tự quản cóthành tích xuất sắc trong hoạt động của mình thì được biểu dương khen thưởng.Nếu vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị phê bình, cảnh cáo, miễnnhiệm, bãi nhiệm hoặc sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 11. Công an tỉnh phối hợp với Ban Tổchức chính quyền tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện Quy chế này. Hàng năm có kế hoạch chỉ đạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụcho Tổ nhân dân tự quản tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắcbáo cáo kịp thời về ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, phối hợp với UBMTTQ và các đoànthể cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.