UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 54/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 17 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Danh mục, mức thu một số loại phí, trên địa bàn tỉnh Điện Biên

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 10/12/2003

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí.

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Căn cứ Thông tư số 63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính V/v quy định chế độ thu, sử dụng phí dự thi dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi, dự tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 28/2003/TTLT /BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 cửa Liên Bộ Tài chính - Giáo dục & Đào tạo Quy đỉnh chế độ thu và sứ dụng phí dự thi, dự tuyển (Lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐNĐ tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 v/v Ban hành danh mục, mức thu một số loại phí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục, mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có danh mục và mức thu phí kèm theo )

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu và quản lý việc thu nộp, sử dụng tiền thu phí đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thì hành kể từ ngày 01/9/2004, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ .

Điều 4: Các ông : (Bà): Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Tài chính , Cục Trưởng Cục Thế tỉnh , Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành đoàn thế tỉnh, các đơn vị có tổ chức thu phí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính