ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2005/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 09 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở THEOQUYẾT ĐỊNH 118/1996/QĐ-TTG NGÀY 27/02/1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua tại kỳ họpthứ 4 khóa XI, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995của Chính phủ,quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưuđãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, ngườihoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

Căn cứQuyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/02/1990 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc hỗ trợ người công với cách mạngcải thiện nhà ở;

Sau khi xem xét ý kiến của SởTư pháp tại báo cáo thẩm định số 195/BCTĐ-STP ngày 22/8/2005 và đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại từ trìnhsố 1310/TTr-LĐTBXH ngày 31/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo quyếtđịnh này bản quy định hỗ trợ người cócông với cách mạng cải thiện nhà ở theo quyết định 118/TTg .

Điều 2.Giao Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và cácngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện bản quy định này; bãi bỏ quyết định số 3231/QĐ - UBngày 21/11/2000 của UBND Tỉnh về quy địnhmức hỗ trợ kinh phí cho người có công vớicách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định 118/TTg .

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh,giám đốc các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các cơquan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều III (T/hiện);
- VP Chính phủ (B/cáo);
- Cục kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp; (Để kiểm tra)
- Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TBXH);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (B/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX, TM, NL, CN, TM, TH (NB. 100b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐẮK LẮK THEO QUYẾT ĐỊNH 118/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ- UBNDngày 09/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Để thực hiện tốt chủ trương, chính sáchcủa Đảng, nhà nước về vấn đề cải thiện nhà ở cho Người có công với cách mạng ởtỉnh ta trong thời gian tới; Đảm bảo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩnchế độ, đúng quy định; Ủy ban nhân dântỉnh ban hành bản quy địnhthực hiện quyếtđịnh 118/TTg theo những quy định dưới đây:

Chương l

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Ngườicó công với cách mạng được hưởng chính sáchưu tiên theo quyết định 118/TTg bao gồm:

1- Người hoạt động cách mạng trướctháng 8 năm 1945;

2- Gia đình liệt sỹ bao gồm những thânnhân chủ yếu sau: Vợ hoặc chồng, Cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ đã đượcnhà nước công nhận và cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ”; con đẻ hoặc connuôi hợp pháp của liệt sĩ. Các đối tượng trên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

3- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động;

4- Thương binh, bệnh binh, người hưởngchính sách như thương binh;

5- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạtđộng kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được nhà nước công nhận;

6- Người hoạt động kháng chiến giải phóngdân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng huân chươngchiến thắng hạng I hoặc huân chương kháng chiến hạng I;

7- Người có công giúp đỡ cách mạng đanghưởng trợ cấp hàng tháng;

Điều 2. Điều kiệnđể xét hỗ trợ cải thiện nhà ở hoặc hỗ trợ tiền sử dụng đất hoặc giao đất làmnhà ở.

1- Người có công với cách mạng có hoàncảnh khó khăn đặc biệt không thể tự tạo lập được nhà ở hoặc đang ở nhà riêngnhưng bị thiên tai, hỏa hoạn làm hư hỏng hoặc mất nhà ở, bản thân và gia đìnhkhông tự khắc phục được.

2- Người có công với cách mạng đã có nhàở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở hiện tại quá dột nát, chật chội không đảmbảo điều kiện sống trung bình mà bản thânvà gia đình không có khả năng tự khắc phục.

3- Người có công với cách mạng từ nơikhác chuyển đến hiện tại có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và nhà ở hoặc đất ở, nếutại nơi chuyển đi chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở (từ tất cả các nguồn) thìphải có xác nhận của cơ quan quản lý cấp huyện và xác nhận của Sở Lao động- Thươngbinh và Xã hội nơi chuyển đi làm cơ sở đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ.

4- Người có công với cách mạng quy định tại điều 1 hiện đang có hồ sơ quản lýtại tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Nguyên tắchỗ trợ.

1- Người có công với cách mạng có nhiềuchế độ ưu đãi (như: vừa là gia đình có công với cách mạng, bản thân là thươngbinh đồng thời là cán bộ Lão thành cách mạng.v.v...) được xét hỗ trợ để cảithiện nhà ở thì căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng để hỗtrợ.

2- Trong một hộ gia đình có nhiều thànhviên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thìđược cộng chế độ ưu đãi củatừng ngườithành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưuđãi cao nhất quy định tại quyết định 118/TTg.

3- Việc hỗtrợ tiền sử dụng đất (hoặc giao đấtlàm nhà ở) đối với người có công với cáchmạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình, mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tínhtheo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho một hộ do UBND tỉnh quy định;

4- Người có công với cách mạng đã đượchỗ trợ đất ở (tiền sử dụng đất hoặc giao đất làm nhà ở) hoặc hỗ trợ cải thiệnnhà ở từ các nguồn khác thì không xem xét giải quyết theo quyết định 118/TTg .

5- Tiền sử dụng đất được tính theo bảnggiá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhtại thời điểm giao đất.

6- Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở phải phùhợp với tình hình kinh tế - xã hội chung của cả nước và của tỉnh, phải căn cứvào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người để giải quyết; không hỗ trợ đồngloạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng chính sách.

7- Người có công với cách mạng chỉ đượchỗ trợ một lần với một hình thức hỗ trợ cụ thể quyđịnh tại điểm 1 điều 2 Quyếtđịnh118/TTg.

8- Không giải quyết hỗ trợ tiền sử dụngđất hoặc hỗ trợ với hình thức giao đất ở cho người có công với cách mạng trongkhu vực đất quy hoạch để bán đấu giá.

Điều 4. Người có công với cáchmạng quy định tại điều 1 chương 1 của Quy định này thuộc trường hợp già, yếu, khôngcó nơi nương tựa hoặc không thể ở với người thân, phải tách ở riêng thì Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năngvận động và ưu tiên lập thủ tục vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội củatỉnh.

Điều 5. Người có công với cáchmạng quy định tại điều 1 của bản quy định này chưa có nhà ở, hiện đang ở nhàthuộc sở hữu của các cơ quan nhà nước, nếu mua nhà do các cơ quan đó thanh lý,được UBND tỉnh cho phép, thì được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

Điều 6. Trách nhiệm hỗ trợ người có công với cách mạngcải thiện nhà ở.

Hỗ trợ người có công với cách mạng cảithiện nhà ở là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy ngoài ngân sách của nhà nước,UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội,lực lượng Vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tích cực tham gia, bằngnhiều hình thức đóng góp hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Điều 7. Người có công với cáchmạng được quy định tại điều 1 của Pháp lệnh ưu đãi người có công chưa quy định tạivăn bản này; nếu có hoàn cảnh thực sự khó khăn về kinhtế và nhà ở thì tùy từng trường hợp cụthể chính quyền địa phương có trách nhiệm xem xét giải quyết hỗ trợ cảithiện nhà ở từ các nguồn khác hợp pháp theo quy định hiện hành.

Điều 8. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện việc hỗ trợ ngườicó công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quyết định 118/TTg được bố trí từngân sách tỉnh giao hằng năm theokế hoạch.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤTHỂ

Điều 9.Mức hỗ trợ tiền sử dụngđất các đơn vị căn cứ điểm c khoản 2 điều 2 Quyết định 118/TTg để thực hiện.

Điều 10. Mức hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Người có công với cách mạng quy định tại điều 1 của bản quy định này có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bảnthân và gia đình không tự khắc phục được để cải thiện nhà ở, thì tùy theo hiện trạngnhà ở, hoàn cảnh kinh tế và công lao cụ thể của từng người mà có thể tặng nhàTình nghĩa hoặc hỗ trợ kinh phí cho họ cải thiệnnhà ở. Nếu hỗ trợ kinh phí cho Người có công với cách mạng cải thiện nhà ở thì mứchỗ trợ tối đa không quá 10.000.000d, mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng xét duyệtcấp xã, cấp huyện đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp Tỉnh quyết định hỗ trợ.

Chương III

TRÌNH TỰ VỀ THỦ TỤC,HỒ SƠ

Điều 11. Đối với Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

1- Tổ chức kiểm tra số hộ chính sách cócông với cách mạng thật sự khó khăn về nhà ở theo quy định tại quyếtđịnh 118/TTg và tại văn bản này, lập biênbản kiểm tra tình hình về đất ở, nhà ở, điều kiện kinh tế đối với từng hộ (mẫusố 2).

2- Tổ chức Hội đồng họp xét và kết luậntừng trường hợp cụ thể. Thành phần Hội đồng họp xét gồm có: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thương binh xã hội, Địachính, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Cựu chiếnbinh, Hội phụ nữ cấp xã; Mời thêm Bí thư chi bộ (nếu có), trưởng thôn, buôn,khối phố nơi có đối tượng chính sách thuộc diện được xem xét để cải thiện nhà ở(mẫu số 3).

Sau khi họp xét, lập danh sách phân loạinhững đối tượng đủ điều kiện cần phải hỗ trợ về đất ở, nhà ở; thứ tự ưu tiênnhững hộ cần giải quyết trước; khả năng giải quyết của địa phương, phần đề nghịcấp trên hỗ trợ đồng thời hướng dẫn đối tượng làm đơn đề nghị Nhà nước hỗ trợ(mẫu số 1).

3- Hồ sơ nộp về Phòng Nội vụ - Lao độngThương binh và Xã hội huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) gồm :

- Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở theoquyết định 118/TTg . (Kèm theo bản pho to giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thươngbinh.v.v...) (mẫu số 1)

- Biên bản kiểm tra thực tế hiện trạng nhà ở gia đình chính sách có công (mẫusố 2).

- Biên bản họp xét của hội đồng cấp xã(mẫu số 3)

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị hỗtrợ cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách có công của cấp xã.

Hồ sơ được lập thành 02 bộ nộp về cấphuyện (cấp xã lưu danh sách).

Điều 12. Đối vớicấp huyện.

1- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗtrợ cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách do cấp xã chuyển đến, tổ chức kiểmtra từng trường hợp cụ thể (mẫu số 4).

2- Tổ chức lập hội đồng xét duyệt hồ sơ do UBND huyện chủ trì, các thành viên cấphuyện gồm: Phòng Nội vụ - LĐTBXH, phòng Tài chính - kế hoạch, phòng Tài nguyên vàMôi trường, phòng Cơ sở hạ tầng, đại diện UBMTTQ, đại diện hội Cựu chiến binh,Hội phụ nữ, Hội nông dân (mẫu số 5).

Phòng Phòng Nội vụ - Lao động Thương binhvà Xã hội có trách báo cáo kết quả kiểm tra từng trường hợp cụ thể để hội đồng xem xét kết luận.

3- Phòng Nội vụ - Lao động Thương binhvà Xã hội cấp huyện hoàn chỉnh biên bản, phân loại và lập danh sách riêng nhữnghộ đủ điều kiện cần hỗ trợ đất ở, nhữnghộ cần hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở; lập kế hoạchđề nghị hỗ trợ cụ thể trình UBND cấphuyện ký; nộp kế hoạch kèm hồ sơ và tờ trình về Sở Lao động - Thương binh và Xãhội (01 bộ).

Điều 13. Đối vớicấp tỉnh.

1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichịu trách nhiệm, kiểm tra hồ sơ, danh sách, kế hoạch do cấp huyện chuyển đến.Phân loại, tổng hợp những hộ cần hỗ trợ về đất ở, những hộ cần hỗ trợ về nhà ở,mời Hội đồng xét duyệt của tỉnh tổ chức họp xét và kết luận từng trường hợp cụ thể.

2- Trên cơ sở biên bản của Hội đồng xétduyệt cấp Tỉnh, Sở Lao động - TBXH lập danh sách riêng những hộ đủ điều kiện đềnghị hỗ trợ đất ở, những hộ đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở trình UBND tỉnhquyết định thực hiện; đối với những hộ không đủ điều kiện hỗ trợ sở Lao động -Thương binh và Xã hội lập danh sách trả lại cấp huyện, nêu rõ lý do không hỗtrợ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 14. Nhiệm vụcủa UBND cấp xã.

1- Hàng năm tổ chức kiểm tra, thống kêhiện trạng nhà ở của những hộ khó khăn về nhà ở, tổng hợp lập kế hoạch hoặc phươngán hỗ trợ và báo cáo UBND cấp huyện.

2- Phối hợp với các cơ quan chức năngcác cấp tổ chức triển khai thực hiện giúpđỡ gia đình có công với cách mạng cải thiện nhà ở khi đã được phê duyệt.

Điều 15. Nhiệm vụcủa UBND cấp huyện.

1- Chỉ đạo cơ quan chức năng của huyệnthống kê, phân loại danh sách đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở do UBND cấp xãchuyển đến, tổ chức kiểm tra lại, lập kế hoạch kinh phí và khả năng các nguồnlực đáp ứng để thực hiện chương trình.

2- Đối với những hộ chính sách thuộc diện hỗ trợđất, UBND cấp huyện phải bố trí quỹ đất theoquy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND Tỉnh phê duyệt trước khithực hiện.

3- Sau khi UBND Tỉnh có quyết định phêduyệt danh sách những hộ được hỗ trợ, UBND cấp huyện ban hành quyết định hỗ trợcụ thể (đất ở hoặc nhà ở) cho người có công với cách mạng theo danh sách đã đượcphê duyệt; lưu hồ sơ tại huyện đồng thời báo cáo danh sách những hộ đã được hỗtrợ, mức hỗ trợ về tỉnh tổng hợp (gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)để báo cáo Chính phủ theo quy định. Những hộ không đủ điều kiện thì lập danhsách trả hồ sơ.

4- UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quanchuyên môn, phối hợp cùng UBND cấp xã kiểm tra việc thực hiện cải thiện nhà ở củađối tượng chính sách đã được -hỗ trợ, lập báo cáo quyết toán để thanh toán vàlưu hồ sơ.

Những hộ chính sách đã được hỗ trợ kinhphí để cải thiện nhà ở, hoặc hỗ trợ đất ở, nhưng sử dụng không đúng mục đíchthì UBND cấp huyện lập biên bản và ban hành quyết định thu hồi.

5- Những hồ sơ xin hỗ trợ đất ở, nhà ởcủa đối tượng còn tồn đọng tại các đơn vị chưa được giải quyết thì cũng xem xétvà thực hiện theo những quy định tại bản quy địnhnày.

Điều 16. Nhiệm vụcác cơ quan cấp tỉnh.

1- Sở Lao động - Thương binh và xã hộichịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thống kê tổng hợp việc thực hiệnhỗ trợ cải thiện nhà ở theo quyết định 118/TTg và tại bản quy định này trongtoàn tỉnh; tham mưu choỦy bannhân dântỉnh kiện toàn Hội đồng xét duyệt thực hiện Quy định 118/TTg của Tỉnh; tổ chứckiểm tra, thanh tra xử lý những sai phạm trong việc thực hiện quyết định 118/TTgtheo quy định.

2- Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với cáccơ quan liên quan kiểm tra, tổng hợp và bố trí nguồn kinh phí theo khả năng củatỉnh, giao cho cấp huyện thực hiện hàng năm.

3- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trìphối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnhđề xuất về quỹ đất thực hiện hỗ trợ cho các hộ chính sách trình UBND tỉnh phêduyệt. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giao đất.

4- Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm phốihợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn việc miễn giảm tiền sử dụng đất theoquy định hiện hành.

Điều 17.Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh trựctiếp không giải quyết đơn, thư, kiến nghị củangười có công với cách mạng gửi đến yêu cầu xem xét ;giải quyết hỗ trợ cải thiệnnhà ở theo Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc giải quyết đơn,thư, kiến nghị do các cơ quan chức năng và cấp có thẩmquyền được quy định tại các điều của Chương III, IV của Quy định này.

Điều 18. Quy định này được thôngbáo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thựchiện./.