UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 05 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNHTẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SAN HÔ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căncứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ViệtNam thông qua ngày 26/11/2003;

Căncứ Luật Thủy sản được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căncứ Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27/12/1993 và Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môitrường;

-Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 206/TNMTngày 22/6/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời vềquản lý tài nguyên san hô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố trong tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SAN HÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2005của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi vàđối tượng điều chỉnh

1.Mọi tổ chức, cá nhân (kể cả người nước ngoài) hoạt động khảo sát, điều tra,thăm dò, nuôi trồng, chế biến, trưng bày, kinh doanh, vận chuyển tài nguyên sanhô và các sản phẩm có nguồn gốc san hô, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải chấphành nghiêm Quy định này.

2.Tài nguyên san hô và các sản phẩm có nguồn gốc san hô đang tồn tại, lưu giữhoặc đang vận chuyển trong tỉnh Khánh Hòa, các rạn san hô nằm trong phạm vibiển ven bờ tỉnh Khánh Hòa đến độ sâu 50m thuộc đối tượng thực hiện Quy địnhnày.

3.Các dự án do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các loạitrang trại, các cơ sở nuôi trồng san hô dưới nước nhằm sản xuất, kinh doanh sanhô sống được ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương và quy mô đầu tư, khôngthuộc đối tượng thi hành quy định này.

Điều 2. Giải thíchtừ ngữ

Cácthuật ngữ sau đây trong quy định này được hiểu như sau:

- Tài nguyên San hô: là tất cả các loại san hô sốnghoặc chết tồn tại ở dưới nước, trên bãi triều hoặc chôn vùi trong đất đá trênđất liền hoặc trên đảo.

- San hô sống: là san hô còn sống dưới nước hoặctrong bãi triều.

- Rạn san hô: là hệ sinh thái bao gồm san hô sống,các sinh vật và các thành tạo, yếu tố phi sinh vật như đá, cuội, sạn, cát, sanhô chết, vỏ, xương các loại thủy sản tồn tại tự nhiên dưới nước hoặc trong bãi triều.

- San hô chết: là phần xương, vỏ còn lại sau khisan hô chết đi, được chia làm hai loại:

+ San hô chết hiện đại: là san hô chết hằng năm do các tác nhân tựnhiên hoặc nhân tạo như sóng biển, môi trường, các tác nhân cơ học, hóa học. ..và tồn tại trong các rạn san hô, trên các bãi cát ven biển, bãi triều, hốcđá ...

+ San hô chết quá khứ: là san hô chết được chôn vùi nhiều năm dưới cáctầng đất đá trên đất liền, trên đảo, dưới nước.

Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi trái phép sau đây:

1.Sử dụng, khai thác, và các tác động khác làm hủy hoại, suy thoái môi trườngsống và sự tồn tại của rạn san hô.

2.Khai thác, thu nhặt, làm chết hoặc phá hoại bằng các tác động khác nhau đối vớisan hô sống.

3.Khai thác, thu nhặt, phá hủy các loại san hô đã liên kết thành thềm trong phạmvi bãi triều hoặc trên diện tích mặt bằng mà nếu khai thác sẽ dẫn đến phá hủycấu trúc của thềm, gây xói lở bờ biển và ảnh hưởng đến sự tồn tại của rạn sanhô.

4.Khai thác, thu nhặt, di chuyển nhằm các mục đích khác nhau đối với san hô sống,san hô chết hiện đại tồn tại dưới dạng các khối, cành, mảnh vỡ trong các rạnsan hô; các loại đá cuội, sạn, cát, vỏ, xương các loại thủy sản trong các khuvực được các cơ quan có thẩm quyền xác định là Khu bảo tồn thiên nhiên, khu vựccấm khai thác, thu lượm.

5.Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, trưng bày các loại hàng hóa, mỹ nghệ, vật lưuniệm làm từ san hô có nguồn gốc bất hợp pháp.

6.Sản xuất, kinh doanh mặt hàng là san hô sống hoặc sử dụng san hô sống trong cácbể trưng bày, bảo quản thủy sản.

Điều 4. Lưu giữ,trưng bày san hô sống:

Cáctổ chức, cá nhân nuôi trồng, lưu giữ, trưng bày san hô sống chỉ được thực hiệnnhằm mục đích khoa học và phải được sự đồng ý của ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ thủysản, hoặc là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học và Công nghệ ViệtNam, Viện Hải Dương Học Nha Trang chủ trì, thực hiện. Các bảo tàng mẫu vật SanHô không được phép kinh doanh San Hô.

Chương II:

CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG, CHẾ BIẾN VÀKINH DOANH SAN HÔ

Điều 5. Về khảo sát, điều tra, nghiên cứu tài nguyên san hô

Mọitổ chức, cá nhân trước khi tiến hành các hoạt động điều tra, khảo sát các tàinguyên san hô hoặc nghiên cứu, triển khai, thử nghiệm có liên quan đến rạng sanhô trong tự nhiên, phải có phương án và được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điểu 6. Về sử dụng mặt bằng, mặt nước trên các vùng san hô

Mọitổ chức, cá nhân khi muốn sử dụng mặt bằng, mặt nước trên các vùng san hô phảicó dự án, có đánh giá tác động môi trường (hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn môitrường) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được hoạt động.

Cáchoạt động nuôi trồng thuỷ sản trực tiếp trên các rạng san hô chỉ được thực hiệntrên các đối tượng không làm hạn chế, suy thoái môi trường, điều kiện pháttriển của rạng san hô và phù hợp với đối tượng nuôi trồng thuỷ sản được Uỷ banNhân dân tỉnh duyệt.

Điều 7. Về sử dụng san hô chết

Cácdự án đầu tư, xây dựng, nuôi trồng thuỷ sản được cấp phép hoạt động trên vùngcó san hô chết phải có phương án sử dụng hợp lý tài nguyên san hô do thi công,đào đắp công trình, ao hồ tạo ra. Phương án này phải được sự chấp thuận của Uỷban nhân dân tỉnh trước khi thực hiện.

Điều 8. Đối với cơ sở hoạt động và phương tiện vận chuyển

Cáctổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh có sử dụng nguyên liệu sanhô chết từ các nguồn khác nhau, chưa có giấy phép sử dụng san hô của Uỷ bannhân dân tỉnh, phải chấm dứt hoạt động trong vòng 3 tháng sau khi quy định nàycó hiệu lực.

Cáclò nung, chế biến vôi từ san hô, chỉ được tiếp tục hoạt động bằng các nguồnnguyên liệu san hô hiện có tại cơ sở trước khi qui định này có hiệu lực và chỉđược hoạt động đến hết năm 2005.

Cácphương tiện không được vận chuyển san hô và sản phẩm làm từ san hô có nguồn gốcbất hợp pháp. Các chủ phương tiện vận chuyển khách du lịch có trách nhiệm nhắcnhở và ngăn du khách không được mang theo san hô và sản phẩm san hô bất hợppháp.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Thủy sản:Theo chức năng tham mưu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thủy sản, có tráchnhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy định này đối với các đối tượng san hôdưới nước; phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục về bảo vệvà phát triển nguồn lợi thủy sản nói chung, tài nguyên san hô nói riêng; tổchức vận động xây dựng mô hình nhân dân tự quản, mô hình đồng quản lý các hệsinh thái san hô ven bờ; tổ chức nghiên cứu, phổ biến, áp dụng các tiến bộ kỷthuật trong lĩnh vực phục hồi rạn san hô; chỉ đạo Chi cục khai thác và bảo vệnguồn lợi thủy sản tăng cường việc kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm đốivới các rạn san hô dưới nước theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cho ủyban nhân dân tỉnh cấp phép cho đối tượng có nhu cầu lưu giữ, trưng bày thủy sảncó san hô sống, nuôi trồng sản xuất san hô, xây dựng trang trại san hô, kinhdoanh san hô sống; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm các trường hợp xâydựng, trưng bày, sản xuất kinh doanh trái phép san hô sống, các bể trưng bày,lưu giữ thủy sản có san hô sống.

Điều 10. Sở Tàinguyên Môi trường: Thực hiện chức năngtham mưu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường, chủ trì phối hợp với cáccơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển kiểmtra, khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên san hô là các rạn, bãi san hô chếttrên đất liền, trên các đảo, đề xuất quy hoạch và biện pháp sử dụng hợp lý, antoàn cho môi trường, bảo vệ cảnh quan; thực hiện việc thẩm định đánh giá tácđộng môi trường các dự án đầu tư trong khu vực có san hô; kiểm tra, xử lý viphạm theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường đối với các đối tượng sử dụng,khai thác, chế biến san hô trái qui định.

Điều 11. Sở Du lịch Thương mại: Phổ biến những nội dung quy định đến các tổ chức, cá nhân kinhdoanh du lịch, thương mại và du khách; chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường phốihợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp thu mua, vận chuyển,tiêu thụ san hô trái phép theo qui định hiện hành.

Điều 12. Bộ chỉ huyBộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh:Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có tráchnhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việckiểm tra hát hiện, xử lý theo quy định pháp luật đối với các đối tượng khai thác,vận chuyển, tiêu thụ san hô trái phép (kể cả san hô có nguồn gốc từ các địaphương khác).

Điều 13. Cục Hảiquan Khánh Hòa: Hướng dẫn, kiểm tracác cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện đúng quyđịnh của trung ương và của tỉnh về xuất nhập khẩu san hô. Phối hợp với Hải quancác tỉnh, ngăn chặn việc xuất khẩu trái phép các sản phẩm có liên quan đến sanhô.

Điều 14. Cơ quanđăng ký kinh doanh: Không cấp giấyphép kinh doanh các hoạt động, các mặt hàng cấm trong Quy định này. Đối với cáctrường hợp đã cấp đăng ký kinh doanh trước ngày Quy định này có hiệu lực, naykhông phù hợp với Quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫncho tổ chức cá nhân đăng ký thay đổi ngành nghề. Trong thời hạn 3 tháng, kể từkhi được hướng dẫn, nếu tổ chức cá nhân không thực hiện đăng ký thay đổi ngànhnghề, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh.

Điều 15. Ban quảnlý khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang: Thựchiện chức năng nhiệm vụ được giao, tuyên truyền phổ biến nội dung quy định nàycho các đối tượng hoạt động trong vùng vịnh Nha Trang; chủ trì phối hợp với cáctổ chức, cơ quan liên quan kiểm tra xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhâncó hành vi khai thác, thu lượm, vận chuyển san hô, vỏ, xương các loại thủy sản,đá cuội trên biển và các đảo trong phạm vi vùng vịnh Nha Trang trái với quyđịnh này và các quy định hiện hành.

Điều 16. Sở Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình,Báo Khánh Hòa: Phối hợp với các cơquan chức năng đẩy mạnh việc tuyên truyền, kịp thời phản ánh các hoạt động, kếtquả bảo vệ, nghiên cứu, phục hồi, sử dụng hợp lý tài nguyên san hô; đưa tin phêphán các hành vi khai thác, chế biến, vận chuyển, mua bán san hô trái phép gâytác hại xấu đến môi trường sinh thái, làm cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại nguồnlợi thủy sản, san hô.

Điều 17: Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố: Tuyêntruyền vận động nhân dân, các tổ chức, cơ quan đơn vị trên địa bàn tự giác chấphành nội dung quy định này; thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm đúng quyđịnh hiện hành; thực hiện việc kiểm tra và xử lý các chủ đầu tư dự án, các cơsở đang hoạt động sản xuất vôi từ nguyên liệu san hô vi phạm các nội dung quyđịnh tại Điều 7 và 8 của Quy định này; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã phườngchủ động phổ biến, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu rõnội dung quy định; tổ chức, vận động nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ rạn sanhô; phối hợp với các lực lượng chuyên ngành điều tra phát hiện, xử lý theo quyđịnh pháp luật đối với các đối tượng hủy hoại rạn san hô, khai thác, vậnchuyển, chế biến và tiêu thụ san hô trái phép trên địa bàn.

Chương IV:

ĐIỂUKHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Giao cho sở Thủy sản, sở Tài nguyên Môi trường theo dõitổng hợp và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện qui định này về cho ủy banNhân dân tỉnh.

Điều 19. Lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân kinhdoanh, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, cần chỉnh sửa bổsung quy định này, gởi đề xuất về Sở Thủy sản, Sở Tài nguyên Môi trường để tổnghợp, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định./.