NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của

Thời báo Ngân hàng ban hành kèm theo

Quyết định số 1049/2004/QĐ-NHNN ngày 23/08/2004

_____________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Ngân hàng ban hành theo Quyết định số 1049/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Thời báo Ngân hàng gồm:

1. Phòng Trị sự - Tài vụ;

2. Phòng Phát hành và Quảng cáo;

3. Ban Thư ký – Biên tập;

4. Ban Phóng viên kinh tế – xã hội;

5. Ban Phóng viên chuyên ngành Ngân hàng;

6. Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh;

7. Văn phòng Thường trú tại miền Trung và Tây Nguyên. 

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các đơn vị trên do Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

Lê Đức Thuý