ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP CÂULẠC BỘ CỰU CHIẾN BINH - CỰU QUÂN NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TRỰC THUỘC HỘI CỰUCHIẾN BINH TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNGYÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CPngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNVngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 60/TT-SNV ngày 13/4/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Câu lạc bộ Cựuchiến binh - Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh tỉnh Hưng Yên.

Trụ sở: Đặt tại cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh HưngYên.

Điều 2. Câu lạc bộ Cựu chiến binh -Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện củaThường vụ Hội CCB tỉnh Hưng Yên, hoạt động tài chính theo cơ chế tự chủ, tựchịu trách nhiệm và đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệHội Cựu chiến binh Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nộivụ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã và Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân sản xuấtkinh doanh tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường