UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung điểm 2, điều 1 quyết định số 186/2006/qđ-ubnd về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm c thuộc lĩnh vực sở công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của ubnd thành phố và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 điều 23 Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội tại Tờ trình số 388/TTr-SCN ngày 09/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1, Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của UBND Thành phố và cấp Giấy phép hoạt động điện lực như sau:

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phí Thái Bình