ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phu quy định tổ chức cáccơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHDT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư - Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcâu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy bannhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 312 /TTr-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chứctriển khai, thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký, thay thế Quyết định số 85/2004/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2004 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Nội vụ
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- TTTU-HĐNĐ tỉnh
- Như điều 3;
- Lưu VT, VPUBND tỉnh

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Hùng Việt

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH
B
an hành kèm theo Quyết định số 54/2009 QĐ-UBND ngày 16/10/2009của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

VỊ TRÍ,CHỨC NĂNG

Điều I. Vị trí và chức năng

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh là cơ quan chuyên môn thuộcUỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm các lĩnh vực: tổnghợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đềxuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tưtrong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triểnchính thức ODA, nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu, đăng ký kinh doanhtrong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanhnghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ côngthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư Tây Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sựchỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồngthời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chương II

NHIỆMVỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ bannhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyhoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội05 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương;các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích luỹtiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển,cân đối tài chính,

b) Dự thảo chươngtrình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hìnhthực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhđiều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội củatỉnh;

c) Dự thảo cơ chếquản lý phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trênđịa bàn tỉnh.

d) Dự thảo cácquyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cảicách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theoquy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Dự thảo cácvăn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳkế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

e) Dự thảo cácvăn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng,cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng, Phòng Tài chính – Kế hoạchthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theophân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trình Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh :

a) Dự thảo cácquyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyếtđịnh thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vịthuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh,thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh theophân cấp.

3. Giúp Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện cácvăn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình,dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩmquyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quy hoạchvà kế hoạch :

a) Công bố và chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điềuhành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

c) Hướng dẫn cácsở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạchphù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đãđược phê duyệt;

d) Phối hợp vớiSở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bố ngàn sách cho các cơ quan,tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trongnước và đầu tư nước ngoài:

a) Chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển chotừng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợpvới tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giámsát đánh giá hiệu quả sử dụng với đầu tư phát triển của cácchương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quyđịnh của pháp luật;

c) Làm đầu mốitiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộcthẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

d) Quản lý hoạtđộng đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Dulịch tỉnh tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt, hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền

6. Về quản lý vốnODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:

a) Vận động, thuhút, điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướngdẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụngvốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục cácchương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn việntrợ phi Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạchvà Đầu tư;

b) Đánh giá thựchiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theothẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đềvướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA vàcác nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, các cấp huyệnvà cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng nguồnvốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

7. Về quản lý đấuthầu :

a) Thẩm định vàchịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vềkế hoạch đấu thầu, các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các dự án hoặc gói thầuđược Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanhtra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợptình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tácđấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp,đăng ký kinh doanh:

a) Phối hợp SởTài chính thực hiện chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển doanhnghiệp nhà nước do địa phương quản lý, tổng hợp tình hình phát triển các doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

b) Tổ chức thựchiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký kinh doanh tạmngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đạidiện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở, phối hợp với các ngành kiểm tra, theodõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinhdoanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu nhập, lưu trữ và quản lý thôngtin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Về kinh tế tậpthể và kinh tế tư nhân:

a) Đầu mối tổnghợp, đề xuất các mô hình, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tậpthể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thựchiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể,kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhântrên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phốihợp với các cơ quan giải quyết các vướng mắc và cơ chế, chính sách phát triểnkinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phốihợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinhnghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp thu hút vốn và các nguồn lựcphục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lậpbáo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kếhoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triểnkinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợptác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sựphân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Chịu tráchnhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạchvà đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tàichính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã.

12. Tổ chức, nghiêncứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữphục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

13. Thanh tra,kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩmquyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trongcác lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêucực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị thuộcSở, quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãingộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viênchức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp củaỦy ban nhan dân tỉnh.

15. Quản lý tàichính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy bannhân dân tỉnh.

16. Thực hiện côngtác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theoquy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh theoquy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤUTỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chúc

1. Lãnh đạo Sở:

a) Lãnh đạo SởKế hoạch và Đầu tư gồm có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc làngười đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báocáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư theo quy định.

c) Các Phó Giámđốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luậtvề các nhiệm vụ được phân công; Khi Giám đốc văng mặt, một Phó Giám đốc được Giámđốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệm,bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Sổ Kế hoạch và Đầu tư do Uỷ ban nhân dântỉnh cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cóthẩm quyền ban hành và theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ, côngchức.

Việc điều động,luân chuyên, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thựchiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Xây dựngcơ bản;

- Phòng Hợp tácđầu tư;

- Phòng Thẩm định;

- Phòng Đăngký Kinh doanh;

- Văn phòng;

- Thanh tra.

Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ là trường, phó các phòng chuyên mòn nghiệp vụ dược thựchiện theo quy định về tiêu chuẩn và phân cấp về quản lý cán bộ, công chức hiệnhành của tỉnh.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế hànhchính của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổngbiên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

2. Việc tuyển dụng,bố trí cán bộ, công chức của Sở kế hoạch và Đầu tư phải căn cứ vào vị trí làmviệc, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước quy định.

Chương IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 5.Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên mônvà xây dựng Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện.

Điều 6.Giao Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tàichính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã theo hướng dẫn của Bộ,ngành Trung ương.

Điều 7.Trong quá trìnhthực hiện, quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hìnhthực tế và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ,theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ và quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh./.