UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/2009/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞTƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP- BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh,Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 75/TTr- SNV ngày 19/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoquyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SởTư pháp tỉnh Bắc Giang.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 56/2005/QĐ-UBNDngày 08/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

Điều 3. Giám đốc các Sở,thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơquan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (SNV, STP: 05b);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (B/c);
- Cục Kiểm tra VB-BTP;
- Vụ Pháp chế-Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, Trưởng các phòng, đơn vị;
+ Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

QUY ĐỊNH

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2009/QĐ - UBND ngày 6 tháng 7 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Điều 1: Vị trí, chức năng

1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm phápluật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật;thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn phápluật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hoà giải ở cơ sở; bán đấu giá tàisản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉđạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh

a) Dự thảo các Quyết định, Chỉthị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh trong lĩnh vựctư pháp;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoànthiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

c) Dự thảo quy hoạch phát triểnnghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghề tư pháp khác ở địaphương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

d) Phối hợp với Sở Nội vụ dựthảo văn bản pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối vớicấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởngphòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh

a) Dự thảo Quyết định, Chỉ thịthuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý công tác tư pháp ởđịa phương;

b) Phối hợp với Sở Nội vụ dựthảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Sở Tư pháp;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổchức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chươngtrình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thuộc phạmvi, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác tư pháp được giao.

4. Về xây dựng văn bản quy phạmpháp luật (sau đây gọi tắt là QPPL)

a) Phối hợp với Văn phòng UBNDtỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản QPPLcủa UBND tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo Dự kiến chươngtrình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND theo quy địnhcủa pháp luật;

b) Phối hợp soạn thảo các dựthảo văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạnthảo theo sự phân công của UBND tỉnh;

c) Thẩm định các dự thảo văn bảnQPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dânvề các dự án, dự thảo văn bản QPPL theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

5. Về thi hành văn bản quy phạmpháp luật

a) Theo dõi chung tình hình thihành văn bản QPPL ở địa phương theo quy định pháp luật và phân công của UBNDtỉnh;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệpvụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hìnhthi hành văn bản QPPL ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết nhữngkhó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản QPPL với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

6. Về kiểm tra văn bản quy phạmpháp luật

a) Giúp UBND tỉnh tự kiểm travăn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành;

b) Kiểm tra văn bản QPPL củaHĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tựkiểm tra văn bản QPPL và kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã ) theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra, đôn đốc thực hiệncác biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện việc ràsoát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL đối với UBND cấp huyện,các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

8. Về phổ biến, giáo dục phápluật

a) Tổ chức thực hiện các chươngtrình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm ở địa phương saukhi được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Làm Thường trực Hội đồng phốihợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

c) Xây dựng đội ngũ báo cáo viênpháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáodục pháp luật;

d) Tổ chức thông tin, tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhànước của Sở Tư pháp;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quảnlý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quyđịnh của pháp luật.

9. Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhoá - Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫnviệc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố phù hợp với quy địnhcủa pháp luật.

10. Giúp UBND tỉnh thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong công tác thi hành án dân sự ở địaphương theo quy định của pháp luật.

11. Về công chứng, chứng thực

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch,đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương sau khi được UBNDtỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ phát triểntổ chức hành nghề công chứng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra về tổchức, hoạt động của các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng ở địa phương;

c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơtrình UBND tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Vănphòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

Tổ chức triển khai thực hiện Đềán thành lập, giải thể Phòng công chứng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

d) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư phápbổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, bồidưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chức Tưpháp – Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảnsao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

12. Về quản lý hộ tịch, quốctịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tracông tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và Côngchức Tư pháp – Hộ tịch thuộc UBND cấp xã;

b) Xây dựng hệ thống tổ chứcđăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

c) Giải quyết các việc về hộtịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉđạo của UBND tỉnh;

d) Thẩm định hồ sơ, trình UBNDtỉnh giải quyết các việc về hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền củaUBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Đề nghị UBND tỉnh quyết địnhviệc thu hồi, huỷ bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quyđịnh của pháp luật;

e) Tổ chức quản lý, sử dụng, lưutrữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định pháp luật; cấp bản saogiấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

g) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp vàchịu trách nhiệm cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy địnhcủa pháp luật;

h) Trình UBND tỉnh xem xét, đềxuất hoặc giải quyết các việc về quốc tịch theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữcác hồ sơ về quốc tịch.

13. Về quản lý luật sư và hoạtđộng tư vấn pháp luật

a) Thẩm định hồ sơ trình UBNDtỉnh cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư;

b) Cấp, thu hồi Giấy đăng kýhoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy chứngnhận tư vấn viên pháp luật;

c) Cung cấp thông tin về việcđăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật cho cơ quan nhà nước, tổchức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; yêu cầu tổ chức hànhnghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cần thiết;

d) Tổ chức thực hiện quy hoạch,đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương sau khi được UBND tỉnhphê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ phát triển tổchức hành nghề luật sư ở địa phương;

đ) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tưvấn pháp luật; hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tư vấnviên pháp luật theo quy định của pháp luật;

e) Giúp UBND tỉnh hướng dẫn,kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư vàTrung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền.

14. Về trợ giúp pháp lý

a) Giúp UBND tỉnh quản lý nhànước về hoạt động trợ giúp pháp lý; quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt độngcủa Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt độngtham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tưvấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi địa phương;

c) Cấp, thay đổi, thu hồi Giấyđăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trungtâm tư vấn pháp luật;

d) Quyết định công nhận, cấp vàthu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

15. Về bán đấu giá tài sản

a) Tổ chức thực hiện quy hoạchphát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổchức bán đấu giá ở địa phương;

b) Kiểm tra, thanh tra về tổchức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền.

16. Giúp UBND tỉnh quản lý nhànước về công tác giám định tư pháp, trọng tài thương mại theo quy định của phápluật.

17. Hướng dẫn, kiểm tra công táchoà giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật.

18. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm trachuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thựchiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

19. Tổ chức, chỉ đạo công tácthanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tưpháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phívà xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hoặc phân côngcủa UBND tỉnh.

20. Thực hiện hợp tác quốc tế vềpháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷquyền của UBND tỉnh.

21. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụngkhoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa Sở Tư pháp.

22. Thực hiện công tác thôngtin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiệnnhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của UBND tỉnh vàBộ Tư pháp.

23. Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trực thuộc Sở Tư pháp; quảnlý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đàotạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luậtvà phân cấp của UBND tỉnh.

24. Hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trựcthuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

25. Quản lý tài chính, tài sảntheo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức vàbiên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc vàkhông quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở là người đứng đầuSở, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toànbộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Phó Giám đốc Sở là người giúpGiám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụđược phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủynhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giámđốc Sở Tư pháp do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn,nghiệp vụ do Bộ Tư pháp ban hành và các văn bản khác theo quy định của phápluật;

Việc miễn nhiệm, điều động, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sáchđối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theoquy định của pháp luật.

b) Các tổ chức chuyên môn,nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:

Văn phòng;

Thanh tra;

Phòng Xây dựng và Thi hành vănbản QPPL;

Phòng Kiểm tra văn bản QPPL;

Phòng Phổ biến giáo dục phápluật;

Phòng Hành chính tư pháp;

Phòng Bổ trợ tư pháp;

c) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộcSở, gồm:

Phòng Công chứng số 1;

Phòng Công chứng số 2;

Trung trâm Trợ giúp pháp lý nhànước tỉnh Bắc Giang;

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giátài sản tỉnh Bắc Giang.

2. Biên chế

Biên chế hành chính, sự nghiệpcủa Sở Tư pháp do UBND tỉnh giao hàng năm, trong tổng số biên chế hành chính,sự nghiệp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Tư pháp có tráchnhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp để tổ chức thựchiện; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp huyệnquyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức,bên chế của Phòng Tư pháp huyện, thành phố./.