ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thihànhNghị định số16/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dântỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dântỉnh ban hành không còn phù hợp;

Xét đề nghị củaSở Tư pháp tại Tờ trình số 114/Tr-STP ngày18/9/2014 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnhban hành không còn phù hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của Ủy bannhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiệnhành, cụ thể:

1. Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 củaỦy ban nhân dân tỉnhKon Tum về việc ban hành tạm thời chính sách đối với cán bộ, công chức tỉnh KonTum;

2. Quyết định số 407/QĐ-UB ngày31/3/1998 củaỦy bannhân dân tỉnh KonTum về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 của Ủyban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành chính sách tạm thời đối với cán bộ, côngchức tỉnh Kon Tum;

3. Quyết định số 04/1999/QĐ-UB ngày 05/02/1999 củaỦy ban nhân dân tỉnhKon Tum về việc bổ sungmột số chính sáchđối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 175/1998/QĐ-UBngày 05/02/1998 củaỦy ban nhân dân tỉnhKon Tum;

4. Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chấm dứt hiệu lực thi hànhchính sách do UBND tỉnh ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải