ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54 / 2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCHVỤ INTERNET TẠI CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG, ĐIỂM TRUYNHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụngdịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 660/TTr-STTTT ngày 11 tháng9 năm 2014 về việc đề nghị ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụInternet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhậpInternet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Báo cáo kết quả thẩm định số 101/BC-STP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trênđịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2.Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãiban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tinđiện tử trên Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan;các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh QuảngNgãi và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TẠICÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG, ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNETCÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54 /2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý,cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổchức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộngtrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

1. Người quản lý trực tiếp điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là cá nhân đại diện cho tổ chức,doanh nghiệp trực tiếp quản lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng.

2. Đại lý Internet là tổ chức,cá nhân cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet, thông quahợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhậpInternet để hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ truy nhập Internet để hưởngchênh lệch giá.

3. Điểm truy nhập Internet công cộng, bao gồm:

a) Địa điểm mà đại lý Internet được quyền sửdụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ;

b) Điểm truy nhập Internet công cộng củadoanh nghiệp là địa điểm mà đơn vị thành viên hoặc cá nhân đại diện cho doanhnghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trực tiếp quản lý để cung cấp dịch vụtruy nhập Internet cho người sử dụng Internet;

c) Điểm truy nhập Internet công cộng tạikhách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác là địađiểm mà tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ truynhập Internet cho người sử dụng Internet.

4. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng hợp pháp đểcung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi trò chơi điệntử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm đó.

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngbao gồm:

a) Điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử: đại lý Internet; điểm truy nhập Internet công cộng củadoanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; điểm truy nhập Internet công cộng tạikhách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác có hợpđồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

b) Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngthông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với Internet.

5. Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọitắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là việc cung cấp cho người chơi khả năng truynhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện hoạt độngcủa điểm truy nhập Internet công cộng

1. Đại lý Internet được phép hoạt động khiđáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị địnhsố 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sửdụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng(sau đây gọi tắt là Nghị định số72/2013/NĐ-CP ).

2. Điểm truy nhập Internet công cộng củadoanh nghiệp hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số72/2013/NĐ-CP .

3. Điểm truy nhập Internet công cộng tạikhách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác hoạtđộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

Điều 5. Quyền, nghĩa vụcủa chủ điểm truy nhập Internet công cộng

1. Đại lý Internet có quyền và nghĩa vụ quyđịnh tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

2. Chủ Điểm truy nhập Internet công cộng củadoanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số72/2013/NĐ-CP .

3. Chủ Điểm truy nhập Internet công cộng tạikhách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng kháckhi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet có thu cước có quyền và nghĩa vụ quy địnhtại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

4. Chủ Điểm truy nhập Internet công cộng tạikhách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng kháckhi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet không thu cước có quyền và nghĩa vụ quyđịnh tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ củadoanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thựchiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP vàcác quy định khác của Nhà nước trong hoạt động Internet.

2. Ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp đồng đạilý theo các điều khoản của hợp đồng đối với Đại lý Internet khi có ý kiến bằngvăn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet định kỳhàng quý (trước ngày 15 của tháng đầu Quý kế tiếp) báo cáo về tình hình triểnkhai các dịch vụ Internet, danh sách các Đại lý Internet, các biện pháp kỹ thuậtthực hiện trong việc quản lý Đại lý Internet của doanh nghiệp:

- Với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh QuảngNgãi đối với phạm vi toàn tỉnh.

- Với Phòng Văn hóa và Thông tin đối với phạm viđịa bàn huyện, thành phố.

Điều 7. Điều kiện hoạtđộng, quyền và nghĩa vụ của Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Điều kiện hoạt động của Điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định tại Khoản 1 và Khoản2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 5 Thông tư số23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng(sau đây gọi tắt là Thông tư số23/2013/TT-BTTTT ), như sau:

a) Tổ chức, cá nhân chỉ đượcthiết lập Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhậnđủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Tổ chức, cá nhân được cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngkhi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký kinh doanh điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Địa điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng cách cổng trường học với khoảng cách được quy định tạiKhoản 2 Điều này;

- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ,số đăng ký kinh doanh;

- Tổng diện tích các phòng máycủa Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh QuảngNgãi tối thiểu đúng theo quy định tại Khoản 5 Điều này;

- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếusáng đồng đều trong phòng máy;

- Phải đảm bảo tiêu chuẩn vềphòng cháy, chữa cháy và có thiết bị, nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Quy định về khoảng cách từĐiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng trường học quy định tạiđiểm b Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số23/2013/TT-BTTTT cụ thể như sau:

a) Áp dụng đối với trường tiểuhọc, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học,trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổthông dân tộc bán trú từ 200m (Hai trăm mét) trở lên.

b) Được hiểu là chiều dài đườngbộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của các trường và trung tâm quy địnhtại điểm a, Khoản này.

3. Quyền và nghĩa vụ của chủ Điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định tại Điều 36 Nghị định số72/2013/NĐ-CP .

4. Quy định về biển hiệu của Điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 35Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.

5. Quy định về tổng diện tíchcác phòng máy của Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các khuvực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được quy định như sau:

a) Tối thiểu 50 m2 tại khu vựcthành phố Quảng Ngãi;

b) Tối thiểu 40 m2 tại khu vựcthị trấn các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Trà Bồng,Sơn Hà và Ba Tơ;

c) Tối thiểu 30 m2 tại các khu vựccòn lại.

Điều 8. Quyền và nghĩavụ của người sử dụng Internet và người chơi trò chơi điện tử trên mạng

1. Người sử dụng Internet cóquyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và cácquy định khác của Nhà nước trong hoạt động Internet.

2. Người chơi trò chơi điện tử trên mạng có quyềnvà nghĩa vụ quy định tại Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

3. Khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụtrên mạng có nội dung chống lại Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam, gây mất an ninh trật tự xã hội, người sử dụng Internet phải nhanh chóngthông báo cho các cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Điều 9. Thờigian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và Điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng

1. Thời gian hoạt động của Đại lý Internet và Điểmtruy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử: từ 07 giờ 00 đến 23 giờ 00 hàng ngày.

2. Thời gian hoạt động của Điểm truy nhậpInternet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểmcông cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thực hiện theo quy địnhtại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

3. Thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng quy định tại Khoản 8 Điều 36 Nghị định72/2013/NĐ-CP .

Điều 10.Thẩm quyền và quy trình thẩm định hồsơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồigiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

a) Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố chủ trì việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

b) Nội dung, thủ tục cấp, sửa đổi,bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện theo Điều 7, 8, 9, 10, 11Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

2. Quy trình thẩm định hồ sơ,kiểm tra thực tế

a) Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin cáchuyện, thành phố.

- Phòng Văn hóa và Thông tincác huyện, thành phố kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ theo dõi, lậpbiên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đểtổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ làm lại.

b) Kiểm tra thực tế Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Phòng Văn hóa và Thông tin cáchuyện, thành phố thành lập Tổ đánh giá từ 2 đến 3 thành viên là đại diện cơquan chuyên môn để đánh giá thực tế Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng trên địa bàn quản lý. Tổ đánh giá khi kiểm tra tại địa bàn xã, phường, thịtrấn nào thì mời đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đó tham gia.

Trong vòng 08 (tám) ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp mới, 03 (ba) ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lạiGiấy chứng nhận, Tổ đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại Điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng.

c) Nội dung đánh giá:

Sự phù hợp của Điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng so với các điều kiện quy định tại điểm b Khoản 1Điều 7 Quy định này.

d) Kết quả đánh giá:

Kết quả đánh giá được lập thànhbiên bản, biên bản đánh giá ghi đầy đủ các nội dung và có chữ ký xác nhận của đạidiện Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và Tổ trưởng Tổ đánh giá.Các điều kiện chưa phù hợp với quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 7 Quy định này pháthiện trong quá trình đánh giá phải được đưa vào biên bản đánh giá.

Trong trường hợp đại diện Điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đồng ý với kết quả đánh giá củaTổ, đại diện của Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền ghikiến nghị của mình vào cuối biên bản trước khi ký tên xác nhận. Biên bản đánhgiá vẫn có giá trị pháp lý trong trường hợp đại diện Điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng không ký tên vào biên bản.

3. Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điềukiện hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố xem xét kết quả đánh giá trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngàykết thúc đánh giá:

a) Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp, sửađổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

b) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thìthông báo bằng văn bản cho Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhữngđiều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 03 ngày, kểtừ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), nếu hợp lệ thì Ủy bannhân dân các huyện, thành phố cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

c) Trường hợp không cấp, sửa đổi,bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trả lờibằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trả kết quả

Phòng Văn hóa và Thông tin cáchuyện, thành phố vào sổ theo dõi, sao lưu hồ sơ, trả kết quả, thu phí, lệ phí,thu biên nhận hồ sơ.

5. Phí, lệ phí cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương III

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

Điều 11. SởThông tin và Truyền thông

1. Tổchức, triển khai thực hiện và theo dõi tình hình thực hiệnQuy định này; tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức,cá nhân có liên quan nhằm thực hiện tốt các nội dung của Quy định này.

2. Công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin vàTruyền thông danh sách các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng được cấp hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện Điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. Cập nhật danh sách các trò chơiG1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thuhồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trên Trang thông tin điện tử của SởThông tin và Truyền thông. Hướng dẫn, quy định các Điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng, Điểm truy nhập Internet công cộng sử dụng phần mềm quảnlý điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Chủ trì và phối hợp với Công antỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý, thanh tra, kiểmtra, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của Điểm truy nhập Internet công cộngvà Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

5. Chủ trì, phối hợp với Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet,doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử để phổ biến pháp luật về quản lýInternet và trò chơi điện tử trên địa bàn.

6. Trước ngày 15 tháng 12 hàngnăm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Viễn thông) và Ủy ban nhândân tỉnh các nội dung theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

Điều 12. Côngan tỉnh

1. Phối hợp với các đơn vị nghiệpvụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố khác thực hiện các biện pháp kỹthuật nghiệp vụ để đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin trong hoạt độngInternet theo quy định của Bộ Công an.

2. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông và các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và xử lýcác hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet của cácĐiểm truy nhập Internet công cộng và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, hướng dẫn việc thựchiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các Điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Điểm truy nhập Internet công cộng theoquy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Công an các huyện,thành phố phối hợp quản lý hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng, Điểm truy nhập Internet công cộng tại địa phương.

Điều 13. Ủyban nhân dân các huyện, thành phố

1. Thực hiện quản lý nhà nước đối vớihoạt động của các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Điểm truynhập Internet công cộng trên địa bàn quản lý.

2. Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn,cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhânthực hiện những quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh hoạt động Điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Điểm truy nhập Internet công cộng trênđịa bàn quản lý.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếncác nội dung của Quy định này cho chủ các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng, Điểm truy nhập Internet công cộng, các tổ chức, doanh nghiệp viễnthông và người dân trên địa bàn quản lý.

5. Chủ trì thanh tra, kiểm tratình hình hoạt động của Điểm truy nhập Internet công cộng và Điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.

6.Công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương danh sách các Điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điềukiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

7. Thựchiện báo cáo định kỳ 06 tháng một lần và đột xuất về tình hình hoạt động củacác Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Điểmtruy nhập Internet công cộng trên địa bàntheo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 14. ChủĐiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Điểm truy nhập Internet côngcộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1. Thực hiện Quy định này và cácquy định pháp luật khác có liên quan.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề những vi phạm của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

Các điểm truy nhập Internet công cộngcó cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đang hoạt động theo quy định tại Quyết địnhsố 27/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãivà Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quảnlý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử phải chuyển đổi,đáp ứng các điều kiện trong khoảng thời gian được quy định tại Điều 14 Thông tưsố 23/2013/TT-BTTTT và làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạtđộng Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc phát sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản vềSở Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét bổ sung, sửa đổi./.