ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 54/ 2014/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CẮMMỐC PHÂN LÔ, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHONGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng6 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, côngchức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫnlập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mứckinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất;

Theo Định mức dự toán xây dựng công trình - Phầnxây dựng ban hành kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xâydựng; Định mức sử dụng vật tư ban hành tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức vật tư trong xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 2660/TTr-STNMT ngày 29 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyBảng đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận chongười trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Bảng Đơn giá được xây dựng theo mứclương cơ sở hiện hành 1.150.000 đồng/tháng và đơn giá nhân công lao động phổthông hiện hành là 100.000 đồng/công cho khu vực nông thôn; 120.000 đồng/côngcho khu vực đô thị.

Trong trường hợp mức lương cơ sở của Nhà nước vàđơn giá nhân công lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh có thay đổi thì chi phítrong Bảng đơn giá được điều chỉnh như sau:

a) Chi phí nhân công lao động kỹ thuật:

Chi phí nhân công lao động kỹ thuật điều chỉnh

=

Chi phí nhân công lao động kỹ thuật đã tính trong đơn giá

x H

Trong đó: H = Mức lương cơ sở mới/1.150.000 đồng

b) Chi phí nhân công lao động phổ thông:

- Đối với khu vực nông thôn:

Chi phí nhân công lao động phổ thông điều chỉnh

=

Chi phí nhân công lao động phổ thông đã tính trong đơn giá

x P

Trong đó: P = Tiền công lao động phổ thôngmới/100.000 đồng.

- Đối với khu vực đô thị:

Chi phí nhân công lao động phổ thông điều chỉnh

=

Chi phí nhân công lao động phổ thông đã tính trong đơn giá

x Q

Trong đó: Q = Tiền công lao động phổ thôngmới/120.000 đồng.

Điều 3. Phạm vi áp dụng:

- Đơn giá này là căn cứ để giao dự toán hoặc đặthàng sản phẩm và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành đối với các công trìnhcắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấugiá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Đơn giá này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp cônglập, các công ty nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thựchiện các công việc cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhậncho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

- Bộ đơn giá này không áp dụng nội dung công việcxây dựng lưới địa chính hoặc lưới đường chuyền (có độ chính xác tương đương vớilưới địa chính) trở lên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính triển khai, hướng dẫn thi hành Quyết địnhnày.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàinguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chính