ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 54/ 2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC KIỂM LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Hưng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổchức sự nghiệp trực thuộc SNông nghiệp và Pháttriển nông thôn;

Căn cứ Quyết đnh số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh về vic Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca SNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Chi cục Kiểm lâm:

1. Vị trí và chc năng

a) Chi cục Kiểm lâm giúp Giám đốc SởNông nghiệp và Phát trin nông thôntham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyênngành và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát trinrừng.

b) Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lývề tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghip và Phát triển nông thôn; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát vềchuyên môn, nghiệp vụ của Tng cục Lâm nghiệp trực thuộcBộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

c) Chi cục Kiểm lâm có tư cách phápnhân, có trụ sở, con dấu, kinh phí hoạt động và tài khoản riêng theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Về quản lý rừng:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quyphạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chươngtrình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, địnhmức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án,tiêu chun, quy chun kỹ thuật, quytrình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp đã được phê duyệt;thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạmvi quản lý;

- Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản vềchuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

b) Về phát triển rừng:

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về trồng rừng, cảitạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hin các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình,quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật vtrng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôidưỡng và làm giàu rừng;

- Thẩm định trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triểnlâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác trồng cây phântán trên địa bàn tnh;

- Theo dõi, tổng hp báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng.

c) Về giống cây lâm nghiệp:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnquy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng gingcây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trng lâmnghiệp; tchức việc bình tuyn vàcông nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, hướng dẫn,kim tra và chịu trách nhiệm vsản xut giống cây trnglâm nghiệp theo quy định.

d) Về sử dụng rừng:

- Tham mưu xây dựng, trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt và hướng dn, kiểmtra việc thực hin phương án điu chếrừng tự nhiên, phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ, lâm sảnkhác và chế biến lâm sản;

- Thẩm định, trình Giám đốc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hsơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên, khai thác,tỉa thưa gỗ rừng trng, khai thác nhựa thông theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác chính sách, chương trình, kế hoạch về chi trả dịch vụmôi trường rừng.

đ) Bảo tồn thiên nhiên:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựnghệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn;

- Tham mưu quản lý các khu rừng đặcdụng, bảo tồn đa dạng sinh học, các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý,hiếm theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý viphạm trong hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dãvà bảo vệ môi trường rừng theo quy định của pháp luật;

- ng dẫn,kiểm tra về bảo tồn thiên nhiên; giáo dục môi trường gắnvới cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

e) Bo vệ rừng:

- Tham mưu cho Giám đốc Strình cấp có thẩm quyn huy động các đơn vị vũ trang;huy động lực lượng, phương tiện khác của các tchức, cánhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và phá rừngnghiêm trọng trong nhng tình huống cn thiết và cấp bách;

- Tchức thựchiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luậtxâm hại đến rng và đt lâm nghiệp;

- Dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành;thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng,trừ sâu bệnh hại rừng;

- Tổ chức bảo vệ các khu rừng đặcdụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý;

- Phối hp hoạtđộng bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng và lực lượngbảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

g) Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảovệ và phát triển rừng ở địa phương:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệntrách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động xửlý, xử phạt vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạmpháp luật vquản lý rừng, bảo vệ rng,quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa ch rừng khi rừng bị xâm hại.

h) Xây dựng lực lượng và tuyên truyền:

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thứcchuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, viên chứcngành lâm nghiệp và các tchức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn;

- Cấp phát, quản lý trang phục, phùhiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quândụng, công chỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kim lâm địa phương; n chỉ xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định pháp luật.

i) Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹthuật lâm nghiệp theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động du lịch sinh tháiphải phù hợp với quy hoạch khu rừng đặc dụng và quy định của pháp luật.

k) Thực hin hp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹthuật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện thanh tra chuyên ngànhvề lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tốcáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện việc báo cáođịnh kỳ, đột xut theo quy định.

m) Tổ chức thực hiện công tác cảicách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tàichính, tài sản và ngun lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy địnhcủa pháp luật.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theoquy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trinnông thôn giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Chi cục:

- Chi cục có Chi cục trưởng và khôngquá 02 Phó Chi cục trưởng;

- Chi cục trưngchịu trách nhiệm trước Giám đốc S và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởngchịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tácđược phân công;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễnnhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo sự phân cấp của Ủy bannhân dân tỉnh.

b) Các tổ chức thuộc Chi cục:

- Các phòng thuộc Chi cục:

+ Phòng Hành chính, tổng hp;

+ Phòng Thanh tra, pháp chế;

+ Phòng Quản lý,bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;

+ Phòng Sử dụng và phát triển rừng;

+ Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xâydựng lực lượng.

- Các đơn vị trực thuộc Chi cục:

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông;

+ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang;

+ Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới;

+ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền;

+ Hạt Kiểm lâm thành phố Huế;

+ Hạt Kim lâmKhu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền;

+ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La;

+ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy,chữa cháy rừng số 1;

+ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy,chữa cháy rừng số 2.

Các Hạt, Đội có: Hạt trưởng và khôngquá 02 Phó Hạt trưởng, Đội trưng vàkhông quá 02 Phó Đội trưởng, kiểm lâm viên, chuyên viên vàcon dấu để giao dịch.

c) Biên chế của Chi cục là biên chếhành chính nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàngnăm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của UBNDtỉnh về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp, Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 24tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm và Quyết địnhsố 2799/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liênquan và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Các cơ quan thuộc UBND tnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- CVP, các PCVP và CV: NN, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Cao