ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/ 2015/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giáđất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khunggiá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương phápđịnh giá đất; xâydựng, điều chnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tưsố 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sungThông tư s 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của BộTài chính về việc hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của STài nguyên và Môi trường (kèm Biên bản thống nhất gia: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòngUBND tỉnh, các S: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuếtỉnh ngày 07/10/2015) tại Văn bản s 2961/TNMT-ĐGĐBT ngày 19/10/2015 kèm Báo cáo thẩm địnhsố 1777/BC-STP ngày 16/10/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng,thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giáđất.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày quyết định này cóhiệu lực đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệmtổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng trình tự thủ tục quyđịnh của pháp luật, chịu trách trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyếtđịnh của mình đối với việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể vàviệc tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tàichính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo khách quan, chính xác và đúng quyđịnh; hết thời hạn ủy quyền, tổng hợp kết quả, báo cáo và tham mưu đề xuất UBNDtỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành;các trường hợp xác định giá đất cụ thể đã gửi hồ sơ đề nghị và được Hội đồngthẩm định giá đất tỉnh thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hànhthì tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền đã quy định trước ngày Quyết định này cóhiệu lực.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên vàMôi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cụcthuế tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Website Chính ph;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tnh;
- Chánh, Phó VP/UB tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT, NC, NL2;
Gửi: VB Giấy + Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn