UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2016/NQ-HDND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 141/TTr-SYT ngày 09/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức điều dưỡng: Thực hiện điều dưỡng (tập trung hoặc tại nhà) đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng điều dưỡng tại nhà: Thực hiện 2 năm 1 lần đối với cán bộ hưu trí mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh tim mạch, mù lòa, liệt không thể tự chăm sóc mình được, bệnh cao huyết áp giai đoạn 2-3, các bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh nguy hiểm.

b) Đối tượng điều dưỡng tập trung: Thực hiện 2 năm 1 lần đối với cán bộ hưu trí có đủ sức khỏe, tự lo sinh hoạt cá nhân, không mắc các bệnh thuộc đối tượng điều dưỡng tại nhà.

3. Thời gian điều dưỡng tập trung: 10 ngày/đợt điều dưỡng (gồm cả ngày đi và về).

4. Một số mức chi cụ thể:

a) Điều dưỡng tập trung:

Tiền ăn: 350.000 đồng/người/ngày (bao gồm cả tiền tiêu vặt trên đường, chi phí tiếp đoàn của Thường trực Tỉnh ủy);

Tiền thuê phòng nghỉ: 250.000 đồng/người/ngày; Tiền thuốc: 30.000 đồng/người/ngày;

Chi phí thuê phương tiện đi lại (theo giá thực tế).

b) Điều dưỡng tại nhà:

Tiền ăn: 3.500.000 đồng/người/đợt điều dưỡng. Tiền thuốc: 300.000 đồng/người/đợt điều dưỡng.

5. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hướng dẫn lập dự toán, theo dõi, kiểm tra, thanh quyết toán và báo cáo việc triển khai thực hiện quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2016.

2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

a) Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 29/06/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý.

b) Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 03/06/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức chi thực hiện chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

c) Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức chi thực hiện chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong