ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2016/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên (tại Tờ trình số 77/TTr-SCT ngày 07/9/2016) và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên (tại Báo cáo thẩm định số 159/BC-STP ngày 22/8/2016).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cửa hàng bán LPG chai.

b) Thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Sở Công Thương.

đ) Công an tỉnh.

e) Cán bộ, công chức liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2. Phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của các thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện và hồ sơ quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ngành và UBND cấp huyện

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của UBND cấp huyện.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo về nghiệp vụ an toàn trong kinh doanh khí và cấp Giấy chứng nhận.

c) Chủ trì, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp Giấy chứng nhận, các điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong hoạt động kinh doanh theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý vi phạm (nếu có).

2. Trách nhiệm của cơ quan Công an

a) Chủ trì tiếp nhận và huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cá nhân theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP .

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ và xử lý các hành vi vi phạm về việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

a) Tổ chức thẩm định và cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương.

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo thẩm quyền và báo cáo kết quả xử lý (nếu có) cho UBND tỉnh thông qua Sở Công Thương.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản về Sở Công Thương để được hướng dẫn giải quyết kịp thời hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày//2016.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Chí Hiến