ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU MỘC BÀI, XA MÁT, CHÀNG RIỆC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 3 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 66/TTr-BQLKKT ngày 06/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc

1. Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị tổ chức thu phí và nội dung chi trong tổng số phí được để lại tại Điểm a Khoản 4 như sau:

“ - Đối với Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Xa Mát: 10%

- Đối với UBND huyện Tân Biên: 9%”

- Chi cho các hoạt động cung cấp dịch vụ cửa khẩu: Bao gồm toàn bộ chi phí vận hành của Trạm Kiểm soát liên hợp (điện, nước, vệ sinh, bảo trì sửa chữa thường xuyên) và toàn bộ chi phí hoạt động của Ban quản lý cửa khẩu”.

2. Điểm b Khoản 4 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Số phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng thu được sau khi trừ số trích để lại cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 1 trên đây, số còn lại 97% (đối với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài), 90% (đối với Ban Quản lý cửa khẩu Xa Mát), 91 % đối với Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên) cơ quan thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh;”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; Trưởng ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Xa Mát; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Biên, Bến Cầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Nơi nhận:
- Chính ph
-
Bộ Tài chính
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 2;
-
Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Tây Ninh, Đài PT-TH tỉnh;
-
Trung tâm công báo tỉnh;
-
Lưu: VT.VPUBND Tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
Ủ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Thắng