NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

_______________________

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Thông tư số 159/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-NHPT ngày 30/06/2011 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý vốn uỷ thác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 407/QĐ-NHPT ngày 30/06/2011 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Phát triển: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Quang Dũng