ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm:

Dịch vụ lưu trú du lịch.

Điều 2. Các nội dung thực hiện bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch

1. Điều kiện áp dụng các biện pháp bình ổn giá

Giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt tại thành phố Nha Trang, có biến động tăng bất thường vào các thời kỳ cao điểm trong năm như vào dịp nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định, các kỳ lễ hội, các dịp Khánh Hòa có tổ chức sự kiện,... Mức giá tăng phổ biến vượt quá 50% mức giá trước khi có biến động.

2. Các biện pháp bình ổn giá

a) Đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá

b) Các biện pháp về kinh tế, hành chính khác theo thẩm quyền

- Quyết định đình chỉ thực hiện các mức giá dịch vụ lưu trú do cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú quyết định và yêu cầu thực hiện các mức giá trước khi có biến động bất thường.

- Phạt cảnh cáo, phát tiền, thu chênh lệch giá do tăng giá bất hợp lý vào ngân sách nhà nước hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thuế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố) kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý giá, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan trong việc thực hiện bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch:

3.1. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện:

a) Khảo sát các thông tin về tần suất thực hiện các phòng nghỉ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên từng địa bàn của tỉnh, dự báo xu hướng biến động giá, thống kê giá dịch vụ lưu trú thực hiện bình quân các thời gian trước khi có biến động tăng. Trên cơ sở các thông tin khảo sát, Sở Tài chính kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và công bố áp dụng biện pháp bình ổn giá theo từng thời gian cao điểm trong năm trên từng địa bàn của tỉnh.

b) Hướng dẫn thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; kiểm soát các yếu tố hình thành giá dịch vụ lưu trú theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

c) Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bình ổn giá, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp lệnh Giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

3.2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố vào từng thời gian cao điểm trong năm. Khi cần thiết, theo yêu cầu bằng văn bản của Sở Tài chính, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải báo cáo chi phí và các yếu tố hình thành giá dịch vụ lưu trú du lịch.

3.3. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tuyên truyền phổ biến đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện nghiêm việc bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài Chính, Văn hóa thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Xuân Thân