BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC NHẬP KHẨU 100 NGÀN LIỀU VẮC XIN TRUNG QUỐC PHÒNG BỆNH
LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM)
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y tại công văn số 347/TY-QLT , ngày 14/3/2011,

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý giao Công ty CP thuốc Thú y Trung ương I (VINAVETCO) nhập khẩu 100.000 (một trăm nghìn) liều vắc xin LMLM type O/MYA 98/BY /2010 do Công ty China Agriculture Vet Bio.Science and Technology (ZNWT Co., Ltd) - Trung Quốc viện trợ để phòng chống khẩn cấp dịch Lở mồm long móng.
Điều 2. Công ty VINAVETCO chịu trách nhiệm kiểm nghiệm chất lượng, vận chuyển, bảo quản và thực hiện việc phân phối vắc xin theo chỉ đạo của Cục Thú y.
Cục Thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, giám sát sau tiêm phòng và chi trả chi phí nhập khẩu, kiểm nghiệm chất lượng, bảo quản, vận chuyển, tiêm phòng từ nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh năm 2011 (Loại 010, khoản 015).
Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Công ty VINAVETCO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, TY.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?