ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BXD-BVCCP ngày 16/6/1999 của liên tịch Bộ Xây dựng - Ban Vật giá Chính phủ hưởng dẫn phương pháp xác định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại Tờ trình số 604/TT-TCVG ngày 28/10/2003; Đề nghị của Công ty Cấp thoát nước tại Tờ trình số 162/TT ngày 24/10/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định giá bán nước sạch trên địa bàn cụ thể như sau:

1. Khu vực Quang Kim, Bản Qua và thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát:

Giá bán nước sạch (đã có thuế VAT; được áp đụng thống nhất không phân biệt là cá nhân, tổ chức người Việt Nam hay cá nhân, tổ chức người Nước ngoài) áp dụng cho các đối tượng như sau:

- Nước sinh hoạt dân cư:

+ Từ 4 m3 /người/ tháng trở xuống: 2.500đ/m3

+ Trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng: 2.800đ/m3

+ Trên 6 m3/người/tháng: 3.200đ/m3

- Nước dùng cho các cơ quan HCSN: 3.200đ/m3

- Nước dùng cho các đơn vị SXKD: 4,000đ/m3

- Nước dùng cho dịch vụ: 7.000đ/m3

2. Khu vực sử dụng nước tại Trạm cấp nước Cam Đường thị xã Lào Cai: Giá bán nước sạch (đã có thuế VAT; được áp dụng thống nhất không phân biệt là cá nhân, tổ chức người Việt Nam hay cá nhân, tổ chức người nước ngoài) áp dụng cho các đối tượng như sau:

- Giá sinh hoạt thuần túy các hộ dân: 1.900 đồng/m3

- Nước dùng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp: 2.300 đồng/ m3

- Nước dùng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh: 3.600 đồng/ m3

- Nước dùng cho đơn vị dịch vụ: 6.500 đồng/ m3

3. Mức thu khởi thủy khi lắp đặt sử dụng nước sạch:

Giao cho Công ty Cấp thoát nước Lào Cai tổ chức thực hiện theo Quyết định số 197/QĐ-UB ngày 20/5/2003 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Lào Cai tổ chức thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Xây dụng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Lào Cai, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2003.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim