ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẬP HỒ SƠ, ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP THUỘC TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phm, dịch vụ công ích;

Tiếp theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận đối với các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh;

Xét Tờ trình số 99/TTr-STNMT ngày 18/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập hồ sơ, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận đối với các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 410/BC-STC ngày 01/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đối với các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh với những nội dung chính như sau:

1. Tên dịch vụ sự nghiệp công: Lập hồ sơ, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận đối với các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh.

2. Tổng giá trị dự toán: 107.035,79 triệu đồng.

3. Phần công việc đã thực hiện: Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán: 957,91 triệu đồng.

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ nội dung cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được phân thành 9 gói thầu như sau:

- Gói số 1: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lp bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bảo Lâm;

- Gói số 2: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lp bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bảo Thuận;

- Gói số 3: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Di Linh;

- Gói số 4: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đạ Huoai;

- Gói số 5: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lp bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đạ Tẻh;

- Gói số 6: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đơn Dương;

- Gói số 7: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc;

- Gói số 8: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tam Hiệp;

- Gói số 9: Tư vấn kiểm tra, giám sát kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm các gói thầu (từ gói thầu số 1 đến gói thầu số 8).

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thi gian lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Gói số 1

13.487,37

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Gói số 2

8.997,67

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Gói số 3

16.554,51

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cđịnh

Gói số 4

6.878,63

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Gói số 5

11.276,81

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hp đồng theo đơn giá cố định

Gói số 6

21.973,34

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Gói số 7

12.047,50

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Gói số 8

11.129,01

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Gói số 9

3.733,04

Đặt hàng

Tháng 3/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo hợp đồng.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và các quy định liên quan để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Đơn Dương, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TCH
Phạm S