UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về quy định cụ thể một số chính sách khôi phục đàn lợn giống sau dịch

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khôi phục đàn lợn giống sau dịch trên địa bàn tình Thừa Thiên Huế;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Công văn số 11/HĐND-THKT ngày 10 tháng 3 năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 331/CV-STC ngày 19 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cụ thể một số chính sách thuộc Đề án khôi phục đàn lợn giống sau dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2812/QĐ-UB ngày 13/12/2008 như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: các trang trại, gia trại và các hộ chăn nuôi có kinh nghiệm và năng lực tổ chức quản lý, sản xuất chăn nuôi và có quy mô chăn nuôi tối thiểu từ 05 con lợn nái trở lên.

2. Các chính sách hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 40% giá mua lợn giống theo mức cụ thể sau:

- Lợn đực giống có trọng lượng 60kg/con trở lên: 4.000.000đ/con. (Lợn đực giống chỉ hỗ trợ cho huyện Nam Đông 03 con, các huyện khác và thành phố Huế không hỗ trợ - Quyết định số 2812/QĐ-UBND );

- Lợn nái móng cái có trọng lượng 12kg/con trở lên: 600.000đ/con.

- Lợn nái lai F1 có trọng lượng 15kg/con trở lên: 300.000đ/con.

- Lợn nái ngoại có trọng lượng 25kg/con trở lên:750.000đ/con.

Tất cả những lợn giống không đạt tiêu chuẩn về trọng lượng như đã nêu trên sẽ không được hỗ trợ.

b) Hỗ trợ công tác tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trên lợn giống:

- Tiêm vắc xin lở mồm long móng 02 lần.

- Tiêm vắc xin tai xanh 01 lần.

c) Hỗ trợ chi phí tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và giới thiệu mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn công khai chính sách này để nhân dân được biết và tham gia; đồng thời tổ chức bình xét đối tượng được hưởng chính sách này một cách dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng tiêu chí quy định.

Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế để triển khai thực hiện tốt chính sách này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện