ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5443/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNGTRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1.Ủy quyền để Chủtịch UBND các quận, huyện thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các tổchức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn phường, xã theo Quy định tại Khoản2, Điều 14 và Điều 38 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Ðiều 2. Giám đốc Sở Nộivụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi,kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc các Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủtrưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Thành ủy(để b/c);
- Thường trực HĐND thành phố (để b/c);
- UBMTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND quận, huyện, phường, xã;
- Lưu: VT, Sở Nội vụ.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh