ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5457/QĐ.UBND-CNTM

Nghệ An, ngày 23 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LẬP ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và qun lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ny 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ vviệc sửa đi, bsung một s điu của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định s 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đán phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của SCông thương tại Công văn s 1885/SCT-QLTM ngày 13/11/2015 về việc đề nghị phê duyệt Đcương lập Đán phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương lập Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025.

(Có Đcương kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao Sở Công Thương khẩn trương lập Đề án, lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan về nội dung Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các s, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- PCT TT UBND t
nh;
- Lưu: VT, ĐTXD(H)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định s
5457/QĐ .UBND-CNTM ngày 23 tháng 11 năm 2015)

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết

2. Căn cứ pháp lý:

3. Tên đ án:

4. Cơ quan quản lý đề án:

5. Cơ quan thực hiện:

6. Mục tiêu của đề án:

a) Mục tiêu chung:

b) Mục tiêu cụ thể:

7. Phạm vi và thi gian thực hiện đề án

a) Phạm vi: Hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Thời gian: Năm 2016-2020, có tính đến năm 2025

8. Sản phẩm ca đề án

- Báo cáo tổng hợp và thuyết minh của đề án;

- Phụ lục hệ thống bảng biểu, sliệu kèm theo.

B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:

Phần 1: Thực trạng phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2010-2015.

Phần 2: Mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025.

Phần 3: Tổ chức thực hiện.

Phần I

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ GIAI ĐOẠN 2010-2015

I. Thực trạng hoạt động của hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

1. Về số lượng và qui mô phát triển chợ.

2. Về phân bố mạng lưới chợ.

3. Loại hình hàng hóa lưu thông qua chợ.

4. Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật của chợ.

5. Về mô hình tổ chức quản lý chợ.

II. Công tác đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Kết quả đu tư.

2. Công tác chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

a) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

b) Kết quả chuyển đổi.

III. Công tác quản lý nhà nước đối với phát triển chợ

1. Về công tác quy hoạch chợ.

2. Về cơ chế chính sách.

3. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý chợ.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra.

IV. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Phần II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2016-2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

2. Mc tiêu cthể:

II. Dự báo các yếu tố tác động đến khả năng phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025.

1. Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ảnh hưởng đến phát triển chợ.

a) Dự báo về tăng trưởng kinh tế.

b) Định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu ảnh hưng đến phát trin chợ.

2. Dự báo một số chtiêu liên quan đến phát triển chợ

a) Dự báo phát triển dân số, lao động và việc làm ảnh hưởng đến phát triển chợ.

b) Dự báo phát triển thu nhập và sức mua của dân cư ảnh hưởng đến phát triển chợ.

3. Các xu hướng ảnh hưởng đến phát triển chợ.

a) Xu hướng phát triển sản xuất.

b) Xu hướng tiêu dùng

c) Xu hướng phát triển các phương thức kinh doanh thương mại.

III. Phát triển hthống ch trên đa bàn tỉnh giai đon 2016-2020, có tính đến 2025:

1. Quan điểm, định hướng phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

a) Nhng quan điểm phát triển chợ.

b) Định hướng phát triển chợ.

2. Phương hướng phát triển chợ đến năm 2020, có tính đến năm 2025.

a) Tiêu chí đxác định địa điểm xây dựng chợ.

b) Các loại hình chợ.

c) Phát triển chợ theo đơn vị hành chính. (cụ thể từng địa phương)

d) Chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

e) Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chợ trên địa bàn tỉnh theo giai đoạn.

f) Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng chợ.

IV. Giải pháp thực hiện đề án.

Các giải pháp thực hiện.

1. Giải pháp về quy hoạch.

2. Giải pháp về cơ chế chính sách.

3. Giải pháp về nguồn lực.

a) Giải pháp về nguồn vốn đầu tư.

b) Giải pháp về nguồn nhân lực.

c) Giải pháp về cải thiện môi trường tại chợ và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển chợ.

4. Giải pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

5. Giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Kế hoạch tiến độ thực hiện đề án: Năm 2016-2020, có tính đến năm 2020.

II. Phân công thực hiện.

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương.

2. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành khác.

3. Trách nhiệm của UBND huyện, thành phố, thị xã.