ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5458/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 06 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

CỬNGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCHPHÁT TRIỂN VIỆT NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về ban hành quychế quản lý tài chính của công ty Nhà nước về quản lý vốn Nhà nước đầu tư vàodoanh nghiệp khác;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanhnghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Thuận về việc chọn Công ty Công trình Đô thị Ninh Thuận thực hiện cổ phầnhoá;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Côngty Công trình Đô thị Ninh Thuận tại Tờ trình số 75/TTr-BCĐ ngày 30/11/2007 về việccử người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầutư phát triển Việt Ninh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông NguyễnKhang, Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Ninh Thuận, đại diện 100% phần vốnNhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển Việt Ninh.

Điều 2.Quyền và nghĩa vụcủa người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầutư phát triển Việt Ninh thực hiện theo quy định của Nghị định số 199/2004/NĐ-CPcủa Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố PhanRang - Tháp Chàm; thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Công trình Đô thịNinh Thuận; ông Nguyễn Khang và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu tráchnhiện thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị