ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5465/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TỔ CHỨC TẠI THÀNHPHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý Hội nghị,Hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định vềcông tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bànthành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp trong công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thànhphố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- TTTU Đà Nẵng;
- Thường trực HĐND TP Đà Nẵng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các Hội, đoàn, thể;
- Công an thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, TH.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONGCÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5465 /QĐ-UBND Ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngáp dụng

Quy chế này quy định tráchnhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng và đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảoquốc tế trong việc quản lý các Hội nghị, Hội thảo quốc tế được tổ chức tạithành phố Đà Nẵng.

Họp báo quốc tế không thuộcphạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợpquản lý

1. Việc quản lý Hội nghị, Hộithảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định tại Quyếtđịnh số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam (sau đây viết tắtlà Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ); Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác quảnlý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵngvà các văn bản liên quan khác.

2. Đảm bảo tập trung, thốngnhất trong chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cáccơ quan chức năng liên quan.

3. Các cơ quan chức năng và đơnvị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trongviệc quản lý Hội nghị, Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hội nghị, Hội thảo quốc tế:Là hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡtrực tiếp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoặc theo hình thức trực tuyến với ítnhất là một đầu cầu thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

a) Hội nghị, Hội thảo do các cơquan, tổ chức Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng có sự tham gia hoặc tài trợcủa nước ngoài;

b) Hội nghị, Hội thảo do các cơquan, tổ chức nước ngoài tổ chức.

2. Cơ quan chức năng: Là cácsở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, đơn vị sự nghiệp và cáccơ quan khác có liên quan đến nội dung Hội nghị, Hội thảo quốc tế được tổ chức.

3. Đơn vị tổ chức Hội nghị, Hộithảo quốc tế: Là cơ quan, tổ chức chủ trì hoặc phối hợp tổ chức Hội nghị, Hộithảo quốc tế.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

Điều 4. Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan đầu mối tham mưucho Chủ tịch UBND thành phố quản lý và cấp phép tổ chức các Hội nghị, Hội thảoquốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Thẩm định hồ sơ, nội dung,phương án và kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế; yêu cầu đơn vị tổchức Hội nghị, Hội thảo quốc tế chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báocáo, tham luận, tư liệu, số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau Hộinghị, Hội thảo quốc tế.

3. Phối hợp với các cơ quanchức năng có biện pháp xử lý kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóhành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái các quy định của Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức Hộinghị, Hội thảo quốc tế.

4. Phối hợp với các cơ quanchức năng liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhànước, các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Hộithảo quốc tế.

5. Định kỳ hàng năm, tổng hợp,tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao tình hình tổ chức và quản lý Hộinghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Công an thành phố

1. Phối hợp với Sở Ngoại vụtrong công tác tham mưu UBND thành phố cấp phép việc tổ chức Hội nghị, Hội thảoquốc tế.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;phát hiện, xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phápluật hoặc cố ý làm trái các quy định của Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông quản lý việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảoquốc tế.

4. Phối hợp với các đơn vị tổchức Hội nghị, Hội thảo quốc tế quản lý hoạt động của các thành phần tham dự;đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian Hội nghị, Hội thảo quốc tế diễn ra.

5. Cử cán bộ tham dự các Hộinghị, Hội thảo quốc tế trong trường hợp cần thiết.

Điều 6. Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng xử lý đối với các đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế treobăng rôn, phướn quảng cáo sai quy định.

2. Tiếp nhận và giải quyết hồsơ thông báo sản phẩm quảng cáo về tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên băngrôn, phướn của đơn vị khi đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép tổ chức Hội nghị,Hội thảo quốc tế của UBND thành phố.

Điều 7. Sở Thông tin vàTruyền thông

1. Theo dõi việc thực hiện cácquy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảo quốctế; việc phát hành ấn phẩm sử dụng tại Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng xử lý đối với các đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế viphạm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thông tin, tuyên truyền.

Điều 8. Các cơ quan chức năng

1. Có trách nhiệm thẩm định vềmặt nội dung hoặc cho ý kiến về địa điểm tổ chức (bằng văn bản) khi các đơn vịtổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế lấy ý kiến. Việc cho ý kiến tối đa không quá10 ngày làm việc.

2. Phối hợp với các cơ quanliên quan trong việc xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật trong việc tổ chức Hộinghị, Hội thảo quốc tế.

Điều 9. Trách nhiệm của đơnvị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế

1. Đối với các Hội nghị, Hộithảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan Trung ương, các Hộinghị, Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ các Chương trình hoạt động đối ngoạihàng năm của Bộ, ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các Hộinghị, Hội thảo theo chương trình/dự án ODA, NGO đã được các cấp có thẩm quyềnphê duyệt: Đơn vị tổ chức có văn bản thông báo cho UBND thành phố (thông qua SởNgoại vụ) việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế (nội dung, thời gian, địađiểm, thành phần, mục đích…) trước thời gian tổ chức 07 ngày để địa phương phốihợp quản lý.

2. Đối với các Hội nghị, Hộithảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố:

a) Các đơn vị tổ chức phải lấyý kiến các cơ quan chức năng liên quan đến nội dung hoặc địa điểm tổ chức; xin phépcơ quan có thẩm quyền theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phươngtrong quá trình tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế;

b) Chỉ tiến hành tổ chức khiđược cấp phép; toàn bộ chương trình, nội dung thực hiện theo phê duyệt của cấpcó thẩm quyền; nếu thay đổi về nội dung, địa điểm, thời gian tổ chức phải báocáo với cơ quan có thẩm quyền cấp phép và chỉ được tổ chức khi được phê duyệtlại;

c) Chịu trách nhiệm về nội dungcác tài liệu, báo cáo, tham luận, các tư liệu, số liệu, nội dung các ấn phẩmphát hành trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảo quốc tế; trong trường hợp cónhững phát sinh khác phải kịp thời báo cáo cho UBND thành phố (qua Sở Ngoại vụ);

d) Đối với các Hội nghị, Hộithảo quốc tế có người nước ngoài tham dự, đơn vị tổ chức phải bảo đảm mục đíchnhập cảnh của người nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý ngườinước ngoài trong thời gian tham dự tại địa phương;

e) Trong thời gian 15 ngày kểtừ ngày kết thúc Hội nghị, Hội thảo quốc tế, cơ quan, tổ chức có trách nhiệmbáo cáo kết quả cho UBND thành phố (qua Sở Ngoại vụ).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, tổ chức, cá nhânvi phạm các quy định của Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạmsẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn,triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm báo cáo kếtquả triển khai, thực hiện; tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chếtrình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 12. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có tráchnhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.