Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 547/2002/QĐ-NHNN
NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ CÔNG BỐ LàI SUẤT CƠ BẢN
BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýnhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 28/CP-KTTH ngày 27/5/2002 về việcthực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong tín dụng thương mại bằng Đồng ViệtNam;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất cơ bảnbằng Đồng Việt Nam là 0,60%/tháng (7,2%/năm).

Điều 2:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2002và thay thế Quyết định số 417/2002/QĐ-NHNN ngày 25/4/2002 về mức lãi suất cơbản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốcchi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; Hội đồng quản trị và Tổnggiám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.