UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/2007/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 13 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản vănhóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 89/2002/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thànhlập khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng dự án đầu tư khu rừng quốc gia ĐềnHùng; Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọđến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốcKhu di tích lịch sử Đền Hùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại di tích lịch sửĐền Hùng.

Điều 2.Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết địnhsố 1199/1999/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 1999 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòngủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch ủy bannhân dân các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Hải

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠII DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 547/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Di tích lịch sử Đền Hùng là nơi thờ tự các vua Hùng có công dựng nước;là di tích lịch sử đặc biệt của Quốc gia. Các cấp, các ngành, mọi tổ chức, cánhân có trách nhiệm bảo vệ di tích theo quy định của Nhà nước. Việc tôn tạo, tubổ và xây dựng trong di tích lịch sử Đền Hùng phải tuân theo quy hoạch đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3năm 2004 và các dự án chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Di tích lịchsử Đền Hùng có tổng diện tích tự nhiên 1.030 ha, trong đó:

- Khu trung tâm: Gồm các ditích lịch sử, công trình văn hóa, kết cấu hạ tầng và rừng nguyên sinh với diệntích 32 ha, được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt;

- Vùng đệm và rừng quốc giaĐền Hùng: Diện tích 998 ha.

Điều 3. Khu di tíchlịch sử Đền Hùng là cơ quan trực tiếp quản lý, bảo vệ, khai thác tiềm năng cácdi tích lịch sử, rừng quốc gia Đền Hùng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổchức tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn Trung ương và địa phương, nguồn vật tư,nguồn công đức của các tổ chức, cá nhân đóng góp tôn tạo, tu bổ, xây dựng ditích lịch sử Đền Hùng. Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm phối hợp vớicác cấp, các ngành liên quan quản lý, bảo vệ các di sản văn hóa, các hoạt độngvăn hóa, lễ hội; bảo vệ rừng quốc gia Đền Hùng và hệ sinh thái rừng tự nhiên;quản lý, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, vườn cây lưu niệm trong di tích; quản lý,sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt; quản lý và tổ chức các hoạt động dịchvụ, du lịch; quản lý và thực hiện các dự án về xây dựng, tôn tạo, tu bổ di tíchvà rừng quốc gia Đền Hùng trên cơ sở quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt.

Ủy ban nhân dân thành phốViệt Trì và các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh chịu trách nhiệm quản lý Nhà nướctheo địa giới hành chính trong phạm vi di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 4. Các tổ chức,cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt độngvăn hóa, tham quan, du lịch, thăm viếng, hành lễ v.v… trong di tích lịch sử ĐềnHùng phải chấp hành quy định này. Trong trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ sẽbị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5.Giỗ Tổ HùngVương được tổ chức hàng năm. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong chươngtrình giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Quy mô tổchức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng thực hiện theo quy định tại Nghị địnhsố 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước vàđón tiếp khách nước ngoài, cụ thể như sau:

- Năm chẵn (năm có chữ sốcuối cùng là “0”): Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễhội, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự Lễ dâng hương;

- Năm tròn (năm có chữ sốcuối cùng là “5”): ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ hội, mời đại diện lãnh đạoĐảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các đoàn thể dự Lễ dâng hương;

- Năm lẻ (năm có chữ số cuốicùng còn lại): ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ hội, mời lãnh đạo Bộ Văn hóa -Thông tin dự Lễ dâng hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội.

Điều 6. Hàng năm, Khudi tích lịch sử Đền Hùng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựngKế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Việc tổ chức giỗ Tổ HùngVương - lễ hội Đền Hùng phải đảm bảo yêu cầu giáo dục truyền thống, hướng vềcội nguồn, văn minh, an toàn, tiết kiệm theo quy chế tổ chức lễ hội và các quyđịnh hiện hành.

Khuyến khích tổ chức cáchoạt động văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao dântộc; tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm và các hoạt động dịchvụ, du lịch phục vụ đồng bào về dự lễ hội Đền Hùng.

Điều 7. Các địaphương, tổ chức có nhu cầu rước kiệu, tế lễ tại các đền, chùa và tổ chức cáchoạt động văn hóa, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật v.v… trong phạm vidi tích lịch sử Đền Hùng (cả ngày hội và thường), phải đăng ký trước 03 ngày vàphải được sự đồng ý của Khu di tích lịch sử Đền Hùng mới được tổ chức thực hiện(trừ những trường hợp đặc biệt).

Điều 8. Khu di tíchlịch sử Đền Hùng có trách nhiệm ban hành quy chế quản lý hoạt động của các ôngtừ, nhà sư trong di tích lịch sử Đền Hùng. Các ông từ được chọn tại xã Hy Cươngvà thị trấn Hùng Sơn hoặc ở các xã vùng ven của di tích. Hàng năm, vào cuốitháng 12, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức tuyển chọn, quyết định công nhậnvà phân công ông từ tại các đền trên núi Nghĩa Lĩnh. Đối với đền Tổ Mẫu Âu Cơvà các đền, đài mới xây dựng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng trực tiếp quản lý.

Nhà sư trông coi chùa ThiênQuang trong di tích lịch sử Đền Hùng là người có trình độ Phật pháp, do Ban Trịsự Hội Phật giáo tỉnh cử, chịu sự quản lý của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các ông từ, nhà sư có tráchnhiệm hướng dẫn đồng bào thực hành tín ngưỡng theo truyền thống, thăm viếng ditích, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, bảo vệ tài sản, tiền cung tiến, tiền đặt lễ,vệ sinh các đền, chùa dưới sự quản lý, điều hành của Khu di tích lịch sử ĐềnHùng.

Điều 9. Khu di tíchlịch sử Đền Hùng quản lý, bảo vệ, trồng mới, chăm sóc, tu bổ rừng quốc gia ĐềnHùng; vườn hoa, cây cảnh, vườn cây lưu niệm; hướng dẫn đồng bào giữ gìn vệ sinhvà bảo vệ cảnh quan môi trường trong phạm vi di tích theo quy định của phápluật.

Điều 10. Khu di tíchlịch sử Đền Hùng có trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ, thươngmại, du lịch đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ, tham quan, tìm hiểu lịch sử thời đạiHùng Vương và hệ sinh thái rừng quốc gia Đền Hùng của nhân dân.

Các tập thể, cá nhân có nhucầu tổ chức các hoạt động dịch vụ trong phạm vi di tích lịch sử Đền Hùng phảituân theo quy hoạch, chấp hành nội quy của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và quyđịnh của các ngành chức năng.

Khu di tích lịch sử Đền Hùngban hành nội quy quản lý hoạt động của người quay phim, chụp ảnh trong di tíchlịch sử Đền Hùng. Hàng năm, tổ chức xét, chọn, hướng dẫn hoạt động của ngườiquay phim, chụp ảnh và thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 11. Khu di tíchlịch sử Đền Hùng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện các dự ánvề xây dựng, tôn tạo, tu bổ di tích và rừng quốc gia Đền Hùng trên cơ sở quyhoạch tổng thể và chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 12. Khu di tíchlịch sử Đền Hùng tổ chức thực hiện ghi phiếu công đức và tiếp nhận chu đáonhững hiện vật, tiền, tài sản, công sức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước cung tiến tu bổ, xây dựng Đền Hùng; thường xuyên công bố trên các phươngtiện thông tin đại chúng những tổ chức, cá nhân công đức tu bổ, xây dựng ĐềnHùng. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức tu bổ, xây dựng di tíchlịch sử Đền Hùng thực hiện quy định riêng.

Điều 13. Hàng năm,Khu di tích lịch sử Đền Hùng làm việc, thống nhất với Sở Tài chính trình ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thường xuyên; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; vệsinh môi trường; duy tu, sửa chữa, chống xuống cấp các hạng mục công trình tạidi tích lịch sử Đền Hùng đã được bàn giao sử dụng.

Điều 14. Khu di tíchlịch sử Đền Hùng tổ chức, quản lý việc thu tiền két, tiền đặt lễ trong ngàythường, ngày hội ở các đền, chùa trong di tích lịch sử Đền Hùng. Việc sử dụngtiền két, tiền đặt lễ tại các đền chùa trong di tích lịch sử Đền Hùng như sau:

- Tiền trong két tại các đềnchùa do Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức thu và nộp ngân sách Nhà nước theoquy định;

- Tiền đặt lễ tại các đềnđược sử dụng như sau: 25% hỗ trợ ngân sách các xã, thị trấn cử ông từ tham giaquản lý các đền để sử dụng vào việc xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi ởđịa phương; 30% dùng để mua lễ vật hàng ngày và chi trả thù lao cho ông từ; 45%dùng để tu sửa di tích, chi hoạt động sự nghiệp;

- Tiền đặt lễ tại chùa ThiênQuang được sử dụng như sau: 30% chi cho việc tu bổ chùa và chi hoạt động sựnghiệp; 70% dùng để mua lễ vật hàng ngày và trả thù lao cho nhà chùa;

- Tiền đặt lễ tại chùa TổMẫu Âu Cơ và các đền, đài mới được xây dựng trong di tích lịch sử Đền Hùng doKhu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức thu và nộp ngân sách Nhà nước theo quyđịnh.

Điều 15. Nghiên cấmmọi hành vi xâm phạm đến các di tích lịch sử, công trình văn hóa, cảnh quan môitrường, rừng quốc gia Đền Hùng; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, tínngưỡng làm phương hại đến thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa của dântộc, hoạt động mê tín dị đoan: sóc, rút thẻ, lên đồng, bói tướng số v.v… tại ditích lịch sử Đền Hùng; nghiêm cấm bán hàng rong, bán hàng không đúng nơi quyđịnh và các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại di tích lịch sử Đền Hùng. Mọihành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Các sở, ban,ngành liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phốihợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng thực hiện công tác quản lý và bảo vệ ditích lịch sử Đền Hùng.

1. Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật và chỉ đạo việc trồng, chămsóc rừng quốc gia Đền Hùng trong phạm vi 1030 ha.

2. Chi cục Kiểm lâm có tráchnhiệm phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong công tác quản lý và bảovệ rừng; tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các vụ vi phạm lâm luật.

3. Sở Văn hóa - Thông tinchịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ vănhóa, lễ hội trong phạm vi di tích lịch sử Đền Hùng; phối hợp với Khu di tíchlịch sử Đền Hùng xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễhội Đền Hùng hàng năm.

4. Sở Thương mại và Du lịchphối hợp với các chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanhdịch vụ, du lịch trong phạm vi di tích lịch sử Đền Hùng; tổ chức kiểm tra chấtlượng hàng hóa, chống hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trong khu vực ditích lịch sử Đền Hùng; phối hợp với các Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chứccác tua, tuyến du lịch thăm Đền Hùng và các di tích lịch sử, danh lam thắngcảnh.

5. Sở Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Khu di tích lịch sử Đền Hùng quản lýđất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường trong phạm vi khu trung tâm, vùng đệm vàrừng quốc gia Đền Hùng.

6. Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng quản lý quy hoạch và xây dựng của tổ chứcvà cá nhân trong phạm vi di tích lịch sử Đền Hùng.

7. Công an tỉnh chịu tráchnhiệm đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực di tích lịch sử Đền Hùng; chỉ đạoCông an thành phố Việt Trì và các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh phối hợp với Khu ditích lịch sử Đền Hùng giữ gìn an ninh, trật tự trong phạm vi di tích (thời giantổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng có kế hoạch bảo vệ riêng).

8. Các cơ quan thông tin đạichúng của tỉnh; ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì và các huyện: Lâm Thao, PhùNinh; ủy ban nhân dân xã Hy Cương, thị trấn Hùng Sơn và các xã vùng ven di tíchcó trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định này đến mọi tầng lớp nhân dân đểthực hiện và tham gia giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 17. Giao Khu ditích lịch sử Đền Hùng ban hành nội quy thăm viếng, bảo vệ di tích lịch sử ĐềnHùng và tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phảnánh với ủy ban nhân dân tỉnh (qua Khu di tích lịch sử Đền Hùng), để xem xétgiải quyết và sửa đổi cho phù hợp.