ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5496/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1333/SCT-TTrTKNL ngày 03/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020 gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và văn bản của Chính phủ, các ngành quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sản phẩm, giải pháp tiết kiệm năng lượng; sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đtừng bước loại bỏ công nghệ, thiết bị lạc hậu.

- Tạo chuyển biến rõ rệt từ nhận thức sang hành động, đưa Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành hoạt động thường xuyên trong mỗi địa phương, đơn vị, mi hộ gia đình và đời sống xã hội.

- Đến năm 2020 hoàn thành việc thay thế đèn cao áp công suất lớn bằng đèn tiết kiệm điện, nhằm giảm trên 25% tổng mức tiêu thụ điện năng trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng.

- Giảm tổn thất điện năng trong khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh xuống còn từ 5,5 ¸ 5,6%.

- Phấn đấu tiết kiệm 6 ¸ 9% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2016 - 2020 so với dự báo nhu cu năng lượng.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của địa phương, đơn vị.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng; tổ chức đào tạo, tập hun nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ các sở, ngành, địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị và nhân dân. Xây dựng các chuyên đ, chuyên mục về tiết kiệm năng lượng đăng tải trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các phương tiện truyền thông địa phương, trang thông tin điện tử của ngành Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An.

- Phát hành tờ rơi, tờ dán, sổ tay, sách hướng dẫn về các sản phẩm, thiết bị, công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về năng lượng và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp.

- Khen thưng, tuyên dương các địa phương, đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình, khu vực nông thôn

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, vận động người dân sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong gia đình.

- Xây dựng mô hình trình diễn và tổ chức các cuộc thi “Hộ gia đình, trường học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

- Phát triển thí điểm mô hình sử dụng khí sinh khi biomass/biogas trong chăn nuôi quy mô hộ gia đình và trang trại; sử dụng năng lượng tái tạo tại các thôn, bản không kéo được điện lưới quốc gia.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan, công sở

- Kiểm soát, thúc đẩy thực hiện theo Quy chuẩn kthuật quốc gia đối với các công trình xây dng sử dụng năng lượng (QCVN 09: 2013/BXD ); áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các hoạt động xây dựng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc áp dụng định mức sử dụng năng lượng và việc thực hiện mua sắm các trang thiết bị yêu cu dán nhãn năng lượng theo quy định.

- Hỗ trợ kiểm toán năng lượng để đánh giá thực trạng, từ đó xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho tòa nhà, cơ quan, công sở.

- Tư vấn, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cuộc vận động thực hiện Công trình xanh, cuộc thi Tòa nhà tiết kiệm năng lượng.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý, cán bộ kthuật; tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu thụ nhiều năng lượng.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình dán nhãn và tiêu chun hiệu suất năng theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh sn phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và năng lượng tái tạo.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ kiểm toán, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều năng lượng từ đó áp dụng các giải pháp phù hợp để phát huy hiệu quả sử dụng năng lượng.

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân; phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường

- Xây dựng suất tiêu hao nhiên liệu đi với một số loại phương tiện vận tải công cộng và mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp vận tải.

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác quy hoạch, lập dự án, thiết kế và thi công công trình giao thông.

- Triển khai ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thng cho các phương tiện, thiết bị vận tải nhm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

- Vận hành, khai thác hợp lý các trạm bơm cấp, thoát nước, hệ thống thủy lợi.

- Khuyến khích sản xuất, sử dụng nguồn năng lượng từ phụ phẩm nông nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sn xuất, chế biến nông, lâm, thy, hải sản và làng nghề áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

- Áp dụng các giải pháp quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và từng bước cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng đô thị hiện đại, đảm bảo mỹ quan, tiết kiệm.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mặt trời.

9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý và kinh doanh điện

- Điều tiết nhu cầu sử dụng điện phù hợp với khnăng cung cấp, lựa chọn phương thức vận hành kinh tế các đường dây đảm bảo linh hoạt, giảm tổn thất.

- Tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm. Hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về tăng cường vai trò quản lý nhà nước

- Tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và trên các phương tiện thông tin đại chúng đtổ chức tuyên truyn về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng tổ chức tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên Đài Phát thanh - Truyn hình tỉnh, Báo Nghệ An và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chú trọng đi với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và cơ sở sử dụng nhiều năng lượng

- Kiện toàn và tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các cp. Hàng năm căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương đxây dựng kế hoạch nội dung Chương trình phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện.

- Nâng cao năng lực cho các đơn vị triển khai Chương trình đảm bảo đđiều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ thử nghiệm, kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

2. V tài chính

- Huy động và phi hợp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế.

- Hàng năm cân đối btrí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đáp ứng đủ và kịp thời để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình.

- Tranh thủ sự hỗ trợ nguồn kinh phí từ Trung ương; vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao.

3. Về khoa học và công nghệ

- Khuyến khích thực hiện các đề tài, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn.

- Xây dựng các mô hình, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức nhân rộng.

4. Về hợp tác quốc tế

- Tranh thủ nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ gim thải khí các bon của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Đan Mạch và của các tổ chức phi chính phủ.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và sản xuất sn phẩm tiết kiệm năng lượng.

IV. KINH PHÍ

1. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016-2020 là: 13.700 triệu đồng.

2. Nguồn vốn

- Ngân sách tỉnh: 9.450 triệu đồng.

- Nguồn khác (các tổ chức, doanh nghiệp): 4.250 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Công Thương

- Là cơ quan Thường trực tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tnh thực hiện quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện Chương trình; ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chính sách về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qu.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các phương tiện thông tin đại chúng đtăng cường công tác tổ chức tuyên truyền về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của Sở Công Thương, gửi Sở Tài chính thẩm tra, tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Chtrì, phối hợp với các sở, ngành và tổ chức liên quan triển khai, theo dõi, thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện Chương trình; giải quyết khiếu nại, tcáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đthực hiện Chương trình.

- Tổng hợp tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các ngành, các địa phương báo cáo định kỳ (6 tháng, hàng năm) và theo yêu cu với Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối kế hoạch đm bo nguồn vốn ngân sách tỉnh cho hoạt động của Chương trình.

- Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành Trung ương và các dự án nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thẩm định, đề xuất, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ưu tiên chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở Chương trình và các dự án thành phần của Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hàng năm căn cứ vào nhu cu và khả năng cân đi ngân sách, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thm định dự toán các đơn vị, cân đối kinh phí cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình; Hướng dn các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

4. Sở Nội vụ

Hàng năm xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung biên chế phù hợp, đủ năng lực cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng để thực hiện các nội dung Chương trình và làm đầu mối thực hiện các chương trình quốc gia và nước ngoài.

5. Sở Xây dựng

Tập huấn về quy chuẩn, giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý tòa nhà; kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm quy định vsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động xây dựng.

6. Sở Giao thông - Vận tải

Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, thiết kế hệ thống giao thông; tối ưu hóa phương tiện vận tải hành khách công cộng.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép với việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Nâng cao kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý trong các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thúc đy sử dụng năng lượng tái tạo như khí sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, phụ phẩm trong chế biến nông, lâm, thủy sản.

8. SKhoa học và Công nghệ

Ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cho các chương trình, đề tài, dự án thúc đy ứng dụng thiết bị công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan truyền thông, báo chí, địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền, vận động và quảng bá các sản phẩm, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện truyền thông.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

11. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện các nội dung Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Mục II nêu trên.

12. UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong công tác triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, phát động các phong trào tiết kiệm năng lượng trên địa bàn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu của UBND tnh.

13. Các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng điện

Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện; tuyên truyn, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cán bộ công nhân viên tham gia quản lý vận hành lưới điện.

14. Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thnhân dân, các tổ chc, hội trong tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cấp trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưng ứng Chương trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đc Công ty Điện lực Nghệ An và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực
HĐND tnh (b/c);
- Ch
tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND t
nh;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc tnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ t
nh;
- CVP, các PCVP; các phòng;
- Lưu: VT, THCB, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

PHỤ LỤC

Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020

TT

Nội dung nhiệm vụ

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng cộng

Tổng số

NSNN

Vn khác

Tổng số

NSNN

Vn khác

Tổng số

NSNN

Vn khác

Tổng số

NSNN

Vn khác

Tổng số

NSNN

Vn khác

I

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bo vệ môi trường

750

750

0

640

640

0

630

630

0

680

680

0

730

730

0

3430

1

Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng tn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo, các phương tiện thông tin đại chúng;

60

60

0

70

70

0

80

80

0

80

80

0

100

100

0

390

2

Tổ chức các hoạt động truyền thông phát động phong trào, hội thi sử dụng tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, trường học...

160

160

0

170

170

0

180

180

0

200

200

0

250

250

0

960

3

Hội nghị, tập huấn nâng cao nhn thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và kỹ năng vận động, tuyên truyền cho các cơ quan công sở, các hội, tòa nhà, doanh nghiệp…

140

140

0

130

130

0

140

140

0

100

100

0

50

50

0

560

4

Lập và duy trì trang thông tin điện tử về sử dụng năng lượng trong tiết kiệm và hiệu quả tại Trung tâm TKNL

40

40

0

30

30

0

30

30

0

30

30

0

30

30

0

160

5

In ấn, phát hành t rơi, sổ tay, poster ph biến các gii pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng.

100

100

0

100

100

0

100

100

0

120

120

0

100

100

0

520

6

Hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình cấp tỉnh về sử dụng ng lượng tiết kiệm và hiệu qu

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

100

100

0

300

7

Hội tho chuyên ngành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qu

0

0

0

40

40

0

0

0

50

50

0

50

50

0

140

8

Mua sm thiết bị, học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ quản lý, tổ chức thực hiện cho cán bộ qun lý năng lượng của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp

200

200

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

400

II

Phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

300

250

50

530

430

100

690

590

100

670

570

100

640

540

100

2830

1

Hỗ trợ xây dựng hệ thống qun lý năng lượng cho doanh nghiệp, tòa nhà

100

50

50

150

50

100

160

60

100

160

60

100

160

60

100

730

2

Tuyên truyền, phổ biến sử dụng sản phm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh, sạch

0

0

0

40

40

0

70

70

0

80

80

0

80

80

0

270

3

ng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dán nhãn đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khu, phân phối phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng

0

0

40

40

0

50

50

0

50

50

0

100

100

0

240

4

Hỗ trợ xây dựng mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bng bình đun nước nóng năng lượng mặt trời, khí biogas trong hộ gia đình, các hộ chăn nuôi.

0

0

0

40

40

0

50

50

0

80

80

0

100

100

0

270

5

Tổ chức tun truyền, giáo dục, xây dựng mô hình phòng học đạt ánh sáng tiêu chuẩn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qutrong các trường học

200

200

0

260

260

0

360

360

0

300

300

0

200

200

0

1320

III

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sử dụng năng lượng

500

200

300

420

220

200

590

240

350

630

280

350

900

450

450

3040

1

Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp, tòa nhà sử dụng nhiều năng lượng.

180

80

100

180

80

100

250

100

150

250

100

150

300

150

150

1160

2

Hỗ trợ đầu tư thay thế, ci thiện hiệu suất đối với các thiết bị cũ hoặc dây chuyền sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng đạt tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng

320

120

200

240

140

100

340

140

200

380

180

200

600

300

300

1880

IV

Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu qu trong tòa nhà và chiếu sáng công cộng, cơ quan, công s

290

290

0

530

330

200

750

400

350

1230

580

650

1600

650

950

4400

1

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng năng lượng cho loại hình tòa nhà, tổ hợp trung tâm thương mại nhiều tầng, hiện đại

0

0

0

20

20

0

30

30

0

50

50

0

0

0

0

100

2

Hỗ trợ nâng cao hiệu qusử dụng năng lượng cho các cơ quan, đơn vị

50

50

0

100

50

50

100

50

50

100

50

50

100

50

50

450

3

Htrợ xây dựng các mô hình sdụng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo...

200

200

0

320

220

100

460

260

200

900

400

500

1300

500

800

3180

4

Hỗ trợ áp dụng các giải pháp qun lý, kthuật, thay đổi thiết bị tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng

40

40

0

90

40

50

160

60

100

180

80

100

200

100

100

670

Tổng cộng

1840

1490

350

2120

1620

500

2660

1860

800

3210

2110

1100

3870

2370

1500

13700

Ngân sách tỉnh

9450

Nguồn khác

4250